Výroba aromátů z pyrolýzního benzinu

Jak už bylo řečeno, základním petrochemickým procesem je pyrolýza uhlovodíků realizovaná v ethylenových jednotkách. Hlavním produktem jsou lehké olefiny – ethylen a propylen. Evropské ethylenové jednotky jsou vesměs napájeny primárními ropnými frakcemi, především primárním benzinem, a tak je jedním z důležitých vedlejších produktů pyrolýzní benzin. Pyrolýzní benzin je název pro kapalnou frakci z pyrolýzy, která vře od 30 °C do 200 °C a obdobně jako primární benzin obsahuje uhlovodíky od C5 do C12. Na rozdíl od primárního benzinu jsou zde však zastoupeny především aromáty, dieny a alkeny. Obsah hlavních aromátů v pyrolýzním benzinu je uveden v předchozí tabulce.

Z tabulky je patrné, jaké technologické kroky jsou nutné k tomu, aby bylo možné frakci použít pro výrobu čistých individuálních monoaromátů. Především je nutno pyrobenzín zbavit vysoce reaktivních (v daném případě je jejich reaktivita na obtíž) dienů. Toho se dosahuje v procesu selektivní hydrogenace. Dieny jsou převedeny na méně reaktivní alkeny (hydrogenace až na alkany by vedla k velmi vysoké = nežádoucí spotřebě vodíku) a směs lze nyní destilačně a dále procesně zpracovat. Prvým krokem je oddestilování C5 frakce, která obvykle slouží jako komponenta pro automobilový benzin. Dále se destilačně vydělí tzv. BTX frakce, tedy frakce bohatá na benzen, toluen a C8 aromáty. Destilačním zbytkem je tzv. C9+ frakce, jejíž zpracování je zajímavé, ale v tomto textu není popsáno. Zpracování BTX frakce na čisté monoaromáty skýtá celou řadu možných postupů, a to v závislosti na požadovaném sortimentu výrobků, tedy čistých petrochemických aromátů. Popíšeme dvě cesty - prvou, která je realizována v Unipetrolu (jediná výroba petrochemického benzenu u nás) a dále postup, který vede také k výrobě nejdražšího monoaromátu, totiž para-xylenu. Ten ovšem není u nás realizován.

Postup, který je instalován (resp. kompletně bude dokončen v roce 2008) v Unipetrolu RPA je kombinace extrakce a katalytické hydrodealkylace. Cílem postupu je vyrobit benzen, který je nejžádanějším aromátem a naopak neprodukovat žádné jiné aromáty. Postupuje se tak, že se BTX frakce nejprve úplně hydrogenuje (odstraní se zbytkové dieny z předchozí selektivní hydrogenace, přítomné alkeny a sirné látky) a dále destiluje tak, aby se do destilátu dostaly jen uhlovodíky C6 (hlavním nikoli jediným individuem je tedy benzen). Tato frakce se pak podrobí extrakci. Bez popisu podrobností tohoto postupu konstatujme, že se takto získá nearomatický rafinát a extrakt, který obsahuje pouze dvě složky – benzen a extrakční činidlo. Tím jsou v popisovaném případě vyšší ethylenglykoly. Tato směs se snadno destilačně rozdělí, přičemž destilátem je čistý benzen. Po jeho další rafinaci získáme komerční benzen pro další syntézy. Zbylá část BTX frakce, tedy frakce s vysokým obsahem toluenu a C8 aromatů (xylenů a ethylbenzenu) se podrobuje procesu, který se nazývá katalytická hydrodealkylace. Jak z názvu vyplývá, za vysokého tlaku a teploty (cca 600°C, 5-6 MPa) dochází působením vodíku v kaskádě tři adiabatických reaktorů k odštěpení postranních řetězců toluenu resp. xylenů (ethylbenzenu). Produktem je pak, zjednodušeně řečeno, benzen a methan (příp. ethan ze štěpení ethylbenzenu).


Variantou extrakce, kdy se jedná v podstatě o práci s nemísitelnými kapalinami, je extraktivní destilace. Postup je do jisté míry obdobný extrakci s tím rozdílem (ovšem dosti zásadním), že do extrakční kolony vstupuje surovina jako pára. Páry suroviny (obsahují aromáty a nearomáty) stoupají kolonou, přičemž na hlavu kolony se přivádí extrakční činidlo, které jako kapalina proudí od shora dolů. Polární uhlovodíky -aromáty- přecházejí do rozpouštědla a jsou tedy spolu s ním odtahovány spodem kolony, hlavou kolony je odtahován rafinát, nyní tedy zbavený aromátů. Jelikož má extrakční činidlo velmi odlišný bod varu (vyšší) než extrahované monoaromáty, lze obě složky snadno destilačně v následné destilační koloně oddělit. Hlavovým produktem jsou nyní čisté monoaromáty, spodem kolony odchází extrakční činidlo, které se recykluje (po dalším přečištění) do prvé kolony extraktivní destilace. Princip extraktivní destilace je patrný z obrázku.

Princip extraktivní destilace aromátů
Princip extraktivní destilace aromátů

Nejčastěji používanými rozpouštědly extraktivní destilace jsou:
N-methylpyrrolidon a N-formylmorfolin
N-methylpyrrolidon a N-formylmorfolin

Pokud uvedeným způsobem zpracováváme hydrogenovanou BTX frakci, získáme čistou směs aromátů, kterou lze snadno destilačně rozdělit na benzen, toluen a C8-aromáty.

Připomeňme hlavní aplikace benzenu:
  • Styren (alkylace benzenu ethylenem na ethylbenzen, dehydrogenace ethylbenzenu na styren a vodík)
  • Fenol (Hockův proces: alkylace benzenu propylenem na isopropylbenzen (kumen), oxidace kumenu na kumenhydroperoxid, přesmyk působením kyseliny sírové na fenol a aceton)
  • Cyklohexan (hydrogenace benzenu na cyklohexan, oxidace cyklohexanu – výroba ε-kaprolaktamu, kyseliny adipové popř. hexamethylendiaminu – vše především pro výrobu polyamidů)
  • Anilín (nitrací benzenu na nitrobenzen, jeho hydrogenací na anilín. Dále kondenzací s formaldehydem a reakcí s fosgenem pro výrobu aromatických diisokyanátů – výroba polyuretanů)

Spotřeba toluenu je podstatně nižší a jeho cena je tím také podstatně nižší. Kromě výroby nitrotoluenů a jiných minoritnějších produktů se proto toluen transformuje často na cennější aromáty – benzen a xyleny. Jedna cesta od toluenu k cennějším monoaromátům již byla popsána: jde o různé technologické varianty dealkylace toluenu na benzen a methan vodíkem. Proces je vždy vysokoteplotní (600 až 700 °C), buď katalytický nebo pouze termický bez použití katalyzátoru.

Jinými pochody jsou procesy, které transformují toluen na xylen resp. benzen bez tvorby plynů. Jedná se o tzv. transalkylaci nebo disproporcionaci. Obě cesty se průmyslově realizují. Společným znakem je vyšší teplota, přítomnost katalyzátoru a vodíku. Základním pochodem je:


Disproporcionace: 2 Toluen -> Benzen + Xylen
Transalkylace: Toluen + Trimethylbenzeny -> 2 Xylen

Z C8 aromátů je nejcennější p-xylen. Jeho destilační dělení je ekonomicky nemožné, neboť jednotlivé xyleny mají příliš blízký bod varu. K separaci p-xylenu od ostatních C8 aromátů se využívají jiné dva principy. Za prvé: p-xylen jako jediný z C8 aromátů má relativně vysoký bod tání (13°C) a lze jej proto separovat po ochlazení směsi jako pevnou látku odstřeďováním. Za druhé: ze všech ostatních C8 aromátů má p-xylen nejmenší molekulární průměr. Toho se využívá při adsorpci na molekulových sítech, kdy se do pórů vhodného sorbetu adsorbují jen molekuly para-xylenu, zatímco ostatní látky s vyšším molekulárním průměrem, se do malých pórů „nevejdou“ a procházejí sorpční vrstvu neadsorbovány. Ukázkou přesně zorganizované vnitřní struktury alumosilikátu (molekulového síta) je následující obrázek.

Příklad struktury alumosilikátu – póry přesných geometrických rozměrů
Příklad struktury alumosilikátu – póry přesných geometrických rozměrů

Uvedli jsme dva základní postupy separace p-xylenu. Vlastní technologie, které vedou k vysoce čistému p-xylenu jsou ovšem dosti komplikované a ekonomické opodstatnění mají jen kombináty s velkou kapacitu. V ČR se p-xylen nevyrábí, jako součást BTX frakce se v procesu Pyrotol podrobuje hydrodealkylaci na benzen. Hlavním použitím para-xylenu je výroba dnes značně rozšířeného polyethylentereftalátu (PET). Postupnými kroky jeho výroby jsou: oxidace para-xylenu na kyselinu tereftalovou (resp. dimethyltereftalát), transesterifikace dimethyltereftalátu ethylenglykolem na prepolymer a jeho následná polykondenzace spojená s eliminací ethylenglykolu, kdy se vytvoří makromolekulární termoplast.

Schéma výroby PET (polyethylentereftalát)
Schéma výroby PET (polyethylentereftalát)

Kontakty


remeron

remeron

yasmin

yasmin

cortaid

cortaid flex32.dk

estrace

estrace website

imuran

imuran

benadryl

benadryl website

zofran

zofran zombori.de

polyethylene

polyethylene saniblog.ch

elavil

elavil nordteams.se

myrbetriq

myrbetriq nottinghamchildrensphysio.co.uk

requip

requip

adalat

adalat link

estrace

estrace link

timoptic

timoptic

tylenol

tylenol bibob.info

revia

revia redirect

samsca

samsca

atarax

atarax luciomargiotta.com

cialis

cialis paulownia-predaj.sk

yasmin

yasmin

rocaltrol

rocaltrol

lioresal

lioresal saramortsell.se

clarinex

clarinex vasefuglsang.dk

furadantin

furadantin click here

lexapro and weed

lexapro weed effects online

abortion clinics raleigh nc costs

abortion clinics raleigh nc costs saluslab.com

abortion charlottesville va

abortion charlottesville va newchristianherald.org

cost of medical abortion dallastx

cost of medical abortion dallastx offeringoflight.com

abortion clinics newark nj

abortion clinics newark nj go

abortion clinic setauket ny

abortion clinic setauket ny istitutomarcopolopadova.it

abortion clinic in downey ca

abortion clinic in downey ca fortsonent.org

abortion pill

pill abortion click here

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg side effects redirect

order abortion pill online usa

abortion pill usa legal

benadryl and pregnancy risks

benadryl pregnancy congestion

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone online india read here

am i pregnant quiz early signs

am i pregnant quiz early signs website

venlafaxine to buy

buy generic venlafaxine go

lexapro weed and alcohol

lexapro and weed

viagra and weed dangerous

viagra and weed website

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone online online

buy naltrexone

buy naltrexone online canada click

am i pregnant or just late quiz

am i pregnant quiz for teenagers open

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone

buy naltrexone no prescription

can you buy naltrexone over the counter open

low dose naltrexone buy

buy naltrexone

mixing melatonin and weed

melatonin and weed

benadryl pregnancy

benadryl pregnancy congestion david.hindersson.com

naltrexone buy

buy naltrexone

venlafaxine buy

venlafaxine buy online mercygraceforgiveness.org

melatonin and weed trip

melatonin and weed click

where to buy naltrexone

can you buy naltrexone over the counter

duloxetine buy

buy duloxetine

abortion pill over the counter in usa

usa buy abortion pill online

melatonin pregnancy safety

melatonin pregnancy safety website

melatonin weed and alcohol

melatonin and weed

sertraline 50mg tablets

sertraline 50mg tablets

where can i get the abortion pill

abortion pill

naltrexone buy online canada

buy naltrexone canada puppyslife.com

lexapro and weed good

lexapro and weed

fluoxetine 20mg side effects

fluoxetine cap 20mg burroealici.it

am i pregnant or just late quiz

am i sick or pregnant quiz read

how long does the medical abortion pill take to work

how long does it take the abortion pill to work online

buy naltrexone online cheap

buy naltrexone online link

fluoxetine 20mg

buy fluoxetine

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone

1mg melatonin and pregnancy

1mg melatonin and pregnancy

how to buy naltrexone

where to buy low dose naltrexone

am i pregnant teenage quiz

am i pregnant or stressed quiz

buy venlafaxine online

venlafaxine uk buy blog.larsole.dk

where can i go to get an abortion pill

where can i get an abortion pill from

naltrexone where to buy

buy naltrexone

melatonin pregnancy

melatonin and pregnancy

citalopram 20mg tablets

citalopram 20mg side effects hikebikeclimb.net

where to buy naltrexone

buy naltrexone

fluoxetine 20mg tablets

buy fluoxetine

melatonin and weed erowid

melatonin and weed

am i pregnant quiz nhs

am i pregnant quiz early signs of pregnancy

sertraline 50mg

sertraline 50mg tablets go

zoloft weed and alcohol

zoloft weed reddit

fluoxetine 20mg capsules

20mg fluoxetine redirect

duloxetine buy online

buy duloxetine

zoloft vs weed

zoloft and weed

buy naltrexone online

buy naltrexone from trusted pharmacy read here

mirtazapine 15mg tablets

mirtazapine 15mg uk read here

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone canada xnaessentials.com

zoloft vs weed

zoloft weed interaction

buy low dose naltrexone canada

naltrexone where to buy

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone 3mg

zoloft and pregnancy

zoloft and pregnancy first trimester blog.sportsonline.com.au

buy naltrexone online canada

naltrexone buy online dadm.dk

zoloft weed and alcohol

zoloft smoking weed nightoutatberlin.jaxblog.de

buy cheap sertraline

buy sertraline 100mg dotnetcoimbatore.com

lexapro and weed

lexapro and weed

naltrexone buy uk

buy naltrexone

lexapro and weed safe

lexapro and weed trip

naltrexone buy uk

naltrexone where to buy

buy citalopram online

where can i buy citalopram blog.paulinesjewelrybox.com

mirtazapine buy online uk

buy mirtazapine

buy amitriptyline no prescription uk

buy amitriptyline

medical vs surgical abortion cost

surgical abortion vs medical mirkamali.ir

buy duloxetine 60 mg

buy duloxetine

buy mirtazapine 30mg

buy mirtazapine online

buy amitriptyline online uk

buy amitriptyline

symbicort asthma

symbicort

buy naltrexone ireland

naltrexone for pain website

naltrexone implant

naltrexone implant damonpayne.com

naltrexone implant

naltrexone

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

albuterol otc walgreens

albuterol otc

albuterol otc

albuterol otc walgreens blog.ladymaggie.com

naltrexone side effects

naltrexone

alcohol and mirtazapine

mirtazapine side effects

symbicort 160/4.5

symbicort asthma attack nivot.org

ciproxin

ciproxin

sertraline and alcohol use

sertraline and alcohol death

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol cvs

buy naltrexone 3mg

naltrexone dosage read here

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed

symbicort generic alternative

symbicort

citalopram alcohol blackout

citalopram 20mg and alcohol coyotesgame.com

cialis pillola

pillola cialis per uomo blog.hologrambirds.com

viagra prodej praha

viagra

mixing melatonin and weed

mixing zoloft and weed

pillola cialis scaduta

tadalafil generico 5 mg prezzo

low dose naloxone vs naltrexone

low dose naloxone vs naltrexone read here

over the counter albuterol inhaler walmart

over the counter albuterol walgreens online

mixing weed and adderall

mixing ibuprofen and weed

citalopram alcohol interactions

citalopram and alcohol

narcan vs naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol walgreens click here

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

mixing lexapro and weed

mixing viagra and weed

cialis generico italia

cialis generico online click

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed motoblog.benndorf.de

symbicort generic canada

symbicort otc blog.chessendgames.com

symbicort asthma action plan

symbicort

cialis online

tadalafil prezzo read here

benadryl and pregnancy tests

benadryl pregnancy second trimester

viagra cena

viagra na prodej blog.pleasetech.com

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

ventolin over the counter canada

ventolin

acquistare cialis 5 mg

cialis generico go

fluoxetine and alcohol interaction

fluoxetine and alcohol liver

cialis generico prezzo piu basso

generico cialis italia

pregabalin 150

pregabaline sandoz mha.dk

viagra cena dr max

viagra cena blog.caregiverlist.com

mirtazapine and alcohol cravings

mirtazapine weight gain read here

naloxone and naltrexone

compare naloxone and naltrexone

amitriptyline and alcohol side effects

amitriptyline sleep shellware.com

fluoxetine and alcohol nhs

fluoxetine and alcohol withdrawal go

fluoxetine alcohol liver

prozac alcohol liver online

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

naltrexone vs naloxone usmle

is naloxone and naltrexone the same go

naloxone versus naltrexone opioid

naloxone nalorphine and naltrexone read here

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

sertraline withdrawal

sertraline withdrawal

viagra prodej

viagra prodej praha blog.pragmos.it

ventolin inhaler

ventolin syrup

viagra prodej cena

viagra generika

symbicort inhaler cost

symbicort forte turbuhaler tonydyson.co.uk

buprenorphine naloxone and naltrexone

when to use naloxone vs naltrexone sunilrav.com

tadalafil online

cialis generico online italia consegna veloce open

naltrexone and naloxone difference

difference between naltrexone and naloxone

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine alcohol hangover cogimator.net

mixing ibuprofen and weed

mixing xanax and weed read here

naloxone compared to naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

generico cialis italia

cialis generico online blog.fetish-kinks.com

lexapro and pregnancy risks

lexapro pregnancy risk redirect

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

pillola cialis controindicazioni

acquistare cialis originale on line

naloxone vs naltrexone

naloxone versus naltrexone opioid

augmentin sciroppo

augmentin compresse

viagra prodej praha

viagra cena dr max read here

albuterol otc alternative

over the counter albuterol inhaler click

fluoxetine alcohol

fluoxetine and alcohol

cialis generico in farmacia

tadalafil generico prezzo

naltrexone vs naloxone

potency of naloxone and naltrexone

tadalafil online

cialis generico 2017 click here

prednisolon og alkohol

prednisolon redirect

prednisolon kol

prednisolon

citalopram hydrobromide and alcohol

citalopram and alcohol

naltrexone and naloxone difference

naltrexone vs naloxone mechanism of action carp-fishing.nl

acquistare cialis online

cialis generico

prednisolon bivirkninger

prednisolon

amlodipin

amlodipine go

viagra prodej cena

viagra cena

citalopram alcohol anxiety

citalopram and alcohol

how to buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy second trimester mipnet.dk

tadalafil generico sandoz

cialis generico open

methyl naltrexone vs naloxone

difference between naltrexone and naloxone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol rt66casino.com

over the counter albuterol inhaler walmart

otc albuterol sulfate

ventolin over the counter canada

ventolin

amlodipine

amlodipine xn--sorpendlerklub-sqb.dk

lamictal pregnancy birth defects

lamictal pregnancy

naltrexone implant

naltrexone

cialis generico 2017

cialis controindicazioni

mixing lexapro and weed

mixing adderall and weed

serevent generic

serevent side effects

cialis generico 5 mg

cialis online testbed.idippedut.dk

naltrexone online

naltrexone online

seroquel monographie

seroquel notice

pillola cialis prezzo

cialis generico prezzo

ventolin vs proair cost

ventolin vs proair

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

generico cialis italia

cialis generico online blog.lakerestoration.com

pregabaline beker

pregabaline sandoz redirect

tadalafil generico 5 mg prezzo

cialis generico

can you drink alcohol with sertraline

sertraline reviews

generico cialis italia

pillola cialis cosa serve

buscopan reflusso

buscopan

buy abortion pill uk

cheap abortion pill online

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone oral reviews click here

buy abortion pill

abortion pill online pharmacy uk

abortion pill online uk

buy abortion pill

ciproxin sciroppo

ciproxin read here

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews yunaweddings.com

abortion pill online pharmacy

abortion pill online uk

ventolin vs proair price

ventolin vs proair price read here

abortion pill online pharmacy uk

buy abortion pill

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews

rescue inhaler otc

otc asthma inhaler uk

otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek