Výroba hlavních aromátů

Za základní aromáty považujeme benzen, toluen a xyleny. Ethylbenzen je produktem následných syntéz. Princip výroby aromátů spočívá vždy ve třech krocích, a to ve výrobě uhlovodíkových směsí bohatých na aromáty, v separaci aromátů od nearomatických složek a konečně v transformaci aromátů podle potřeb trhu, obvykle na benzen a para-xylen.

Zdroje aromátů

Zdrojem aromátů je především ropa, v podstatně menší míře (pro Českou republiku ovšem významné) je zdrojem aromátů kapalný produkt ze zpracování uhlí. Připomeňme v této souvislosti významnou výrobu benzenu (až 85 kt/rok) v a.s. DEZA, kde se benzen vyrábí destilací z kapalných produktů karbonizace uhlí - benzolu (výroba koksu pro železnou metalurgii).

Přejděme ovšem na podstatnější zdroj aromátů – ropu. Jak známo prvým krokem zpracování ropy v rafinérii je její destilace na hlavní ropné frakce – plyny (LPG), primární benzín, střední destiláty (výroba motorové nafty) případně vakuové frakce. Všechny kapalné frakce aromáty obsahují, ale v takovém množství, že jejich separace nemůže být ekonomicky schůdná. Postup je jiný: zjednodušeně řečeno – primární frakce se nejprve aromatizují a teprve z frakcí bohatých na aromáty se tyto separují. K tomu se využívají tři základní procesy: už zmíněná pyrolýza, katalytické reformování a koksování. Z praktického hlediska mají pro nás význam pouze prvé dvě technologie, neboť koksování ropných frakcí resp. zbytků není v ČR instalováno. Přehled o možných surovinách a jejich složení je patrný z následující tabulky.

Složení surovin pro výrobu benzenu a dalších aromátů
Složení surovin pro výrobu benzenu a dalších aromátů
* V případě, že je reformování vedeno na zisk benzenu

Z tabulky je patrné, že čím je vyšší teplota vzniku aromatické suroviny, tím je výsledná směs bohatší na benzen a chudší na alkylaromáty. Například reformát má z těchto směsí nejvyšší podíl xylenů. Teplota vzniku také ovlivňuje obsah nearomatických uhlovodíků, což může mít velký vliv na použitelnost aromatických frakcí pro další zpracování. V dalším výkladu se omezíme na výrobu aromátů resp. benzenu z pyrolýzního benzinu, neboť tento postup je aplikován v České republice v Unipetrolu.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...