Výroba hlavních aromátů

Za základní aromáty považujeme benzen, toluen a xyleny. Ethylbenzen je produktem následných syntéz. Princip výroby aromátů spočívá vždy ve třech krocích, a to ve výrobě uhlovodíkových směsí bohatých na aromáty, v separaci aromátů od nearomatických složek a konečně v transformaci aromátů podle potřeb trhu, obvykle na benzen a para-xylen.

Zdroje aromátů

Zdrojem aromátů je především ropa, v podstatně menší míře (pro Českou republiku ovšem významné) je zdrojem aromátů kapalný produkt ze zpracování uhlí. Připomeňme v této souvislosti významnou výrobu benzenu (až 85 kt/rok) v a.s. DEZA, kde se benzen vyrábí destilací z kapalných produktů karbonizace uhlí - benzolu (výroba koksu pro železnou metalurgii).

Přejděme ovšem na podstatnější zdroj aromátů – ropu. Jak známo prvým krokem zpracování ropy v rafinérii je její destilace na hlavní ropné frakce – plyny (LPG), primární benzín, střední destiláty (výroba motorové nafty) případně vakuové frakce. Všechny kapalné frakce aromáty obsahují, ale v takovém množství, že jejich separace nemůže být ekonomicky schůdná. Postup je jiný: zjednodušeně řečeno – primární frakce se nejprve aromatizují a teprve z frakcí bohatých na aromáty se tyto separují. K tomu se využívají tři základní procesy: už zmíněná pyrolýza, katalytické reformování a koksování. Z praktického hlediska mají pro nás význam pouze prvé dvě technologie, neboť koksování ropných frakcí resp. zbytků není v ČR instalováno. Přehled o možných surovinách a jejich složení je patrný z následující tabulky.

Složení surovin pro výrobu benzenu a dalších aromátů
Složení surovin pro výrobu benzenu a dalších aromátů
* V případě, že je reformování vedeno na zisk benzenu

Z tabulky je patrné, že čím je vyšší teplota vzniku aromatické suroviny, tím je výsledná směs bohatší na benzen a chudší na alkylaromáty. Například reformát má z těchto směsí nejvyšší podíl xylenů. Teplota vzniku také ovlivňuje obsah nearomatických uhlovodíků, což může mít velký vliv na použitelnost aromatických frakcí pro další zpracování. V dalším výkladu se omezíme na výrobu aromátů resp. benzenu z pyrolýzního benzinu, neboť tento postup je aplikován v České republice v Unipetrolu.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...