Zkapalněné ropné plyny

Pod zkapalněnými ropnými plyny rozumíme směsi zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, a to jak nasycených, tak nenasycených. Zkapalněné ropné plyny se získávají při zpracování ropy a navazujících technologických procesech. Jako kapaliny se zkapalněné ropné plyny uchovávají pod tlakem v tlakových nádobách. Často se můžeme také setkat s názvem LPG (z anglického „liquefied petroleum gases“), naznačujícím původ těchto produktů.

Zkapalněné ropné plyny jsou v kapalném stavu bezbarvé snadno těkající kapaliny. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až – 45 C, proto je třeba mít na vědomí že při styku se zkapalněnými ropnými plyny hrozí nebezpečí vzniku omrzlin.

Oblast použití zkapalněných ropných plynů je velmi široká. Nejčastěji se vzhledem k relativně vysoké výhřevnosti – nad 45 MJ/kg – používají jako topné médium, ale můžeme se s nimi setkat i v chemickém průmyslu, ve strojírenství nebo v kosmetickém průmyslu. Používají se pro odasfaltování těžších ropných produktů, jako nosný plyn ve sprejích, jako chemická surovina pro další zpracování, můžeme se s nimi setkat v domácnostech, přenosných spotřebičích, v laboratořích atp.

Na trhu se nejčastěji můžeme setkat se třemi druhy zkapalněných ropných plynů – propanem, propan-butanem a butanem, které se liší svým ropným složením a z toho vyplývajícím převažujícím způsobem použití. Kromě toho se také objevují další topné směsi na bázi zkapalněných ropných plynů s názvy charakterizujícími jejich původ nebo způsob použití.

Zkapalněné ropné plyny jsou doprovodným produktem ropy a vznikají v jednotlivých technologických procesech jejího zpracování. Od ostatních produktů se oddělují obvykle na stabilizačních kolonách. Jednotlivé proudy LPG se pak spojují, čistí, rektifikují a mísí tak, aby se získaly produkty s požadovanými vlastnostmi.

Kvalita zkapalněných ropných plynů se řídí českou technickou normou ČSN 65 6481. Kromě složení se u zkapalněných ropných plynů sleduje jejich čistota a obsah nežádoucích příměsí.

Propan

Propan se nejčastěji používá pro speciální účely ve strojírenství nebo v chemickém průmyslu. Nejznámější oblastí jeho využití je propanové odasfaltování minerálních olejů. Propan se vyrábí ve třech kvalitách v závislosti na jeho čistotě. V následující tabulce jsou uvedeny základní kvalitativní parametry propanu.

Kvalitativní požadavky na propan
Kvalitativní požadavky na propan

Propan–butan

Propan-butan je obchodní název pro směs zkapalněných ropných plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule. Používá se zejména jako topný plyn v domácnosti, v laboratořích, v průmyslu atp. Dodává se ve dvou kvalitách – letní a zimní. Základní kvalitativní parametry propan-butanu jsou uvedeny v následující tabulce.

Kvalitativní požadavky na propan-butan
Kvalitativní požadavky na propan-butan

Butan

Butan je obchodní název pro směs zkapalněných ropných plynů převážně se čtyřmi atomy uhlíku v molekule s převládajícím obsahem butanů. Butan se používá zejména pro topné účely v domácnostech. Butan se dodává na trh v jednom druhu. Nejčastěji se s ním můžeme setkat u přenosných tepelných spotřebičů. Základní kvalitativní parametry butanu jsou uvedeny v následující tabulce.

Kvalitativní požadavky na butan
Kvalitativní požadavky na butan

Ostatní výrobky

Pro směsi s odlišným složením od výše uvedených se využívá buď specifikace pro topnou směs – viz tabulka, nebo se pro speciální výrobky, např. n-butanový koncentrát, isobutanový koncentrát atp. využívají různé podnikové specifikace a smluvní parametry.

Topná směs
Topná směs

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...