Další vývoj v oblasti motorových paliv

Zvyšování spotřeby motorových paliv s sebou přináší problémy týkající se zhoršování životního prostředí. S cílem co možná nejvíce omezit vliv růstu automobilismu na životní prostředí jsou na kvalitu paliv kladeny stále větší požadavky, a to nejen při jejich spalování, ale výrazně se zasahuje i do celého procesu distribuce.

Motorová nafta se v poslední době stává nejdůležitějším motorovým palivem a z hlediska předpokládané spotřeby ve světě je nutné uvést, že v Evropě a USA bude spotřeba v příštích letech stoupat, ale ne tak výrazně jako v oblastech Dálného Východu, kde dojde k výraznému zvýšení spotřeby.

Trh s motorovou naftou v USA je zaměřen především na nákladní automobily, kdežto v Evropě představují i osobní automobily a lehké nákladní automobily značnou část spotřebitelů motorové nafty.

Ze strany ACEA jsou vyvíjen značný tlak na klíčové parametry motorové nafty mající vliv na složení emisí a to zejména: obsah síry, hustota a cetanové číslo. Splnění veškerých těchto požadavků by však v praxi představovalo vynaložení značných finančních prostředků a negativně by se projevil dopad následných hydrogenačních procesů zvýšením koncentrace oxidu uhličitého. Jako optimální se ukazuje nutnost prohloubení spolupráce mezi ropnými společnostmi a výrobci automobilů.

Mnoho vlastností paliva pro vznětové motory je možné zlepšit poměrně ekonomicky výhodně použitím vhodných aditiv, jejichž dávkování se ve většině případů pohybuje ve stovkách mg/kg. Největší důraz je kladen na používání mazivostních přísad s ohledem na stále se snižující obsah síry v motorových naftách.

Co se týká konstrukce vznětových motorů, předpokládá se, že v dalších letech bude pozornost v oblasti zdokonalení spalovacích procesů zaměřena především na:

  • víceventilová provedení s centrálním umístěním vstřikovače a optimalizovaným časováním rozvodu
  • recirkulace výfukových plynů
  • nové filtry určené k záchytu pevných částic
  • nejnovější konstrukce vstřikovacích zařízení (zvýšení maximálních i středních hodnot vstřikovacích tlaků, zkrácení doby výstřiku, optimalizace rozdělení vstřikovacích otvorů trysek, zamezení dostřiků apod.)
  • masivnější použití elektronických systémů řízení
  • přeplňované systémy (ve většině případů s mezichladičem plnícího vzduchu)

Jako optimální řešení dalšího vývoje se ukazuje nutnost prohloubení spolupráce mezi ropnými společnostmi, výrobci a konstruktéry automobilů a legislativními orgány. Cílem by měl být ekologický automobil, který bude mít velmi nízkou spotřebu paliva, spalování bude probíhat za optimálních podmínek s co největším využitím energie a vůz bude vybaven katalyzátorem v maximální míře redukujícím obsah všech škodlivin ve výfukových plynech včetně oxidů dusíku.

Použité palivo by mělo mít optimální parametry jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak i z hlediska jeho využitelnosti pro pohon motorů, čehož se dosáhne úpravou stávajících resp. zavedením nových technologií a komplexní aditivací motorového paliva novými typy multifunkčních přísad se širokou škálou jejich působení.

Výsledná kvalita paliva tak bude kompromisem mezi technologickými možnostmi rafinérií, výrobními náklady na palivo určujícími jeho cenu a požadavky automobilistů. Zvláště při zavádění výroby paliv s ultranízkými obsahy síry (<< 10 mg/kg) je třeba provést pečlivou bilanci a vyhodnocení výrobního postupu, aby zatížení životního prostředí při výrobě tohoto paliva nebylo větší, než budou úspory vzniklé při jeho používání ve spalovacích motorech.

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...