Aditivace motorové nafty

Pro zlepšování užitných vlastností motorových naft se stejně jako u automobilových benzinů široce používají různá aditiva (přísady). Stále častěji se tato aditiva používají ve formě multifunkčních ”balíčků”, které bývají tzv. šity na míru pro daný druh paliva a kterými se zároveň jednotlivé velké distribuční firmy chtějí odlišit jedna od druhé. Používané přísady můžeme rozdělit do několika základních skupin:

 • přísady pro zlepšení nízkoteplotních vlastností
 • mazivostní přísady
 • zvyšovače cetanového čísla
 • detergenty
 • antioxidanty
 • inhibitory koroze
 • deaktivátory kovů
 • protipěnivostní aditiva
 • deemulgační přísady
 • antistatické přísady
 • jiné

Přísady pro zlepšení nízkoteplotních vlastností

Pro zlepšení zimních vlastností motorových naft se široce používají aditiva, která modifikují parafínovou strukturu tvořící se v průběhu ochlazování. To znamená, že do určité teploty jsou vyloučené krystalky parafinů natolik malé, že mohou i nadále procházet jemnými póry sít palivových čerpadel. Tyto přísady se velmi často nazývají také depresanty nebo MDFI aditiva (Middle Distillate Flow Improvement). Depresanty představují skupinu aditiv zcela specifických vlastností, jejichž cílem je zabránit nebo resp. omezit slučování krystalků n-parafinů v průběhu ochlazování.

Tato aditiva jsou založena na bázi speciálních polymerů (např. kopolyméry ethylenu, propylenu, vinylesteru a esterů kyseliny maleinové apod.) obsahujících ve své molekule polární skupiny, které brání dalšímu růstu krystalků n-parafinů. Depresanty se vyznačují dlouhými lineárními alifatickými řetězci s příčně navázanými alkylradikály, které jsou na uhlovodíkový řetězec vázány prostřednictvím polárních skupin. Depresanty však většinou vedle aktivní složky a rozpouštědla obsahují i další polární složky (např. alkoholy apod.), které mají vliv na krystalizaci n-parafinů a do určité míry způsobují i lepší rozptýlení n-parafinů v motorové naftě.

Při předpovídání účinnosti depresantu je nutno přihlížet zejména k destilační křivce a chemickému složení neaditivované motorové nafty. Bylo zjištěno, že šířka destilačního rozmezí, a to zejména rozdíl mezi devadesáti a dvacetiprocentním bodem destilační křivky, má výrazný vliv na účinnost depresantu. Tato aditiva nabízí celá řada světových firem jako např. BASF, Lubrizol, Infineum, Clariant a další.

Zde je třeba poznamenat, že depresanty nemají vliv na teplotu vylučování parafinů (Cloud Point) motorové nafty. Proto se v kombinaci s depresanty v poslední době stále častěji prosazuje používání parafinových dispergátorů, které se obvykle nazývají WASA (Wax Anti-Sedimentation Additive). Tento typ látek redukuje nebo lépe řečeno zpomaluje proces odsazování parafínů z motorové nafty při skladování a manipulaci při teplotách, které leží pod bodem zákalu motorové nafty. Jejich působení lze znázornit pomocí následujícího obrázku.

Vliv depresantů a WASA aditiv na strukturu vylučovaných parafínů
Vliv depresantů a WASA aditiv na strukturu vylučovaných parafínů

Z nejznámějších parafinových dispergátorů lze uvést např. výrobky firmy BASF, Infineum, Lubrizol, Morton a další.

Pro zkoušení účinnosti parafínových dispergátorů se používá většinou tzv. ”Wax Anti-settling Test”, který spočívá v naplnění dvou 500 ml odměrných válců aditivovaným a neaditivovaným palivem při teplotě místnosti. Oba válce jsou umístěny do chladící lázně a jsou ochlazovány rychlostí 14 °C/hod. na teplotu –13 °C. Při této teplotě zůstávají válce v chladící lázni po dobu 16 hodin. Po uplynutí této doby se zjišťuje, zda došlo k vytvoření dvou vrstev, spodní parafínové a vrchní olejové. Jejich poměrné zastoupení se poznamená současně s popisem jejich vzhledu. U odebrané spodní fáze se stanovuje bod zákalu a filtrovatelnost.

Nová generace aditiv pro zlepšování nízkoteplotních vlastností je vlastně kombinací obou výše uvedených typů a nese obvykle označení WAFI.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...