Monomerní meziprodukty

Akrylonitril

Akrylonitril je monomerní meziprodukt používaný na celém světě pro několik aplikací. Většina evropského akrylonitrilu se používá pro výrobu akrylových vláken, druhým nejdůležitějším koncovým uživatelem je ABS (kopolymery akrylonitrilu, butadienu a styrenu) (obrázek 6). Evropské využití zhruba kopíruje celosvětovou situaci.

Použití akrylonitrilu v Evropě
Použití akrylonitrilu v Evropě

Výrobní proces BP/SOHIO se používá pro výrobu akrylonitrilu v 95 % celosvětové kapacity a ve všech výrobnách EU. Proces je založen na parofázní exotermní amoxidaci propylenu s přebytkem amoniaku za přítomnosti katalytického lože ve fluidním loži. Katalyzátor je směsí oxidů těžkých kovů (hlavně molybdenu, vizmutu, železa, antimonu a telluru) na oxidu křemičitém.Propylen reaguje s malým přebytkem kyslíku a amoniaku v reaktoru s fluidním ložem katalyzátoru. Typický katalyzátor je založen na vizmutu a molybdenu, jsou však k dispozici i jiné komerční katalyzátory. Konverze na akrylonitril vyžaduje provozní teploty 400 – 500 °C, tlaky 150 – 250 kPa a dobu prodlevy několik sekund. Míra konverze v reaktoru je vysoká a tudíž není potřeba recyklovat. Snížením množství vedlejších produktů, které se musí regenerovat nebo odstraňovat, byla účinnost akrylonitrilových katalyzátorů zvýšena na selektivitu přes 75%. Jako vedlejší produkty se v reaktoru tvoří velká množství kyanovodíku a acetonitrilu a také menší množství akroleinu, kyseliny octové, kyseliny akrylové, propionitrilu a metakrylonitrilu. Reakce také produkuje velký objem „reakční vody“, celkově asi 1,5 tuny na tunu akrylonitrilu, z čehož asi 1 tuna pochází z hlavní reakce a asi 0,5 tuny z vedlejších reakcí.

Akrylonitril se používá hlavně k výrobě polyakrylonitrilových vláken (PAN), jako složka nitrilového kaučuku a různých kopolymerů, např. akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS), který se používá v automobilovém průmyslu.

Propylenoxid

K významnému výchozímu chemickému meziproduktu – propylenoxidu – vede řada technologických postupů. Zřejmě nejvýznamnější (zejména v kontextu využití propylenu) je oxidace propylenu hydroperoxidem (např. terc.butylhydroperoxid).Používá z velké části k výrobě polyéterpolyolů a k výrobě propylenglykolu. Polyéterpolyoly jsou významné vícesytné alkoholy, které se používají jako druhá komponenta (prvou jsou diisokyanáty) k výrobě polyuretanů. Z propylenglykolu se vyrábějí polyestery a též polyuretany.Izopropylalkohol (IPA)

Ve světě se v roce 2004 vyrobilo cca 2 miliony tun isopropylalkoholu. Vyrábí se přímou nebo nepřímou hydratací propylenu. Používá se jako rozpouštědlo, část se používá na výrobu acetonu.Oproti přímé hydrataci je starší a doposud běžně používaný postup dvoustupňový. V prvém stupni reaguje kyselina sírová s propylenem, ve druhém stupni se isopropylsírová kyselina hydrolyzuje na 2-propanol (isopropylalkohol) a zpět na H2SO4.

Aceton

Vyrábí se katalytickou dehydrogenací izopropylalkoholu. Významné množství též vzniká jako užitečný vedlejší produkt při výrobě fenolu kumenovým postupem (viz využití benzenu na výrobu fenolu). Používá se jako rozpouštědlo a jako meziprodukt řady chemických výrobků.Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...