Diaromáty a jejich průmyslově využívané deriváty

Naftalen

Oproti monoaromátům je role diaromátů nesrovnatelně menší. Pozornost zaměříme pouze na nejvýznamnější diaromát – naftalen. Naftalen patří k technicky nejvýznamnějším kondenzovaným aromatickým uhlovodíkům, daleko za ním následuje z hlediska výroby antracen. Technicky zajímavým vyšším aromátem je rovněž inden. Všechny tyto aromáty se typicky vyrábějí resp. izolují z černouhelných dehtů. Kromě antracenu je ovšem možno vycházet i z petrochemických surovin – především z pyrolýzních olejů resp. těžkých pyrolýzních benzinů. V UNIPETROLU RPA se tak vyrábí 92 % hmot. koncentrát naftalenu rektifikací plynového pyrolýzního oleje, který obsahuje dík složení surovin pro pyrolýzu až 40 % hmot. naftalenu. Základem jednotky pro separaci naftalenu je dvojice destilačních kolon pracujících za sníženého tlaku. Plynový pyrolyzní olej se nastřikuje na prvou kolonu, ve které do destilátu přecházejí látky s bodem varu po naftalen. Naftalen (naftalenový koncentrát) je pak destilátem druhé kolony. Získaný naftalenový koncentrát se dále dočišťuje krystalizací. Čistý naftalen je pak surovinou pro výrobu barviv, třísliv, rozpouštědel (dekalin, tetralin) apod. Největším spotřebitelem naftalenu (a také to platí v ČR) je jeho oxidace na ftalanhydrid. Ftalanhydrid je důležitým meziproduktem pro výrobu ftalátových změkčovadel, alkydových a polyesterových pryskyřic, ftalocyaninových barviv a dalších speciálních chemikálií.

Diaromáty

Oxidace naftalenu se obvykle sdružuje s oxidací o-xylenu. Oxidace se děje vzduchem na katalyzátoru, jehož podstatou je V2O5. Postup je realizován buď s nepohyblivou vrstvou katalyzátoru nebo s fluidním uspořádáním. Jednotka pracující u nás v DEZE, a.s je prvého typu. Katalyzátor je uložen v trubkovém reaktoru, který je chlazen taveninou solí k odvádění značného množství uvolňovaného tepla. Vzduch se mísí s naftalenem v odpařováku. Na čerstvém katalyzátoru probíhá reakce při 360 °C, ale s postupným poklesem aktivity katalyzátoru se musí teplota pozvolna zvyšovat.

Oxidační reaktory jsou mohutná zařízení s důmyslným systémem zabezpečení proti případným explozím.
Oxidační reaktory jsou mohutná zařízení s důmyslným
systémem zabezpečení proti případným explozím.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...