Asfalty a asfaltové výrobky

Asfalty jsou tmavé plastické až tuhé podíly z ropy koloidního charakteru. Obsahují asfaltény, ropné pryskyřice a nejtěžší ropné olejové podíly. Nejjednodušším způsobem získání asfaltů je odpaření těkavých podílů z ropy. Proběhne-li tento proces samovolně v přírodě, dostaneme přírodní asfalty. Asfalty získané jako destilační zbytky, nejčastěji vakuové, při destilaci ropy se nazývají destilační asfalty. Asfalty se také mohou získávat v průběhu krakovacích procesů – krakovací asfalty, extrakčních procesů – např. propanové asfalty, aj. Vlastnosti takto získaných asfaltů je možné dále upravovat navazujícími procesy a technologiemi jako je oxidace, modifikace polyméry, emulgování, rozpouštění atd.

Výsledné výrobky jsou buď produkty jednotlivých procesů nebo mohou být připraveny mísením několika různých produktů tak, aby vznikl výrobek s požadovanými vlastnostmi. Z tohoto hlediska se u asfaltů sledují reologické vlastnosti – asfalty se nesmí lámat při nízké teplotě a trvalá deformace při vyšších teplotách nebo dlouhodobém zatížení musí být malá. Dalšími důležitými vlastnostmi asfaltů jsou fyzikálně chemické vlastnosti, chemické složení a povrchové vlastnosti, zejména přilnavost asfaltu ke kamenivu.

Hlavním uplatněním asfaltů je výstavba a údržba netuhých asfaltových vozovek. Takto se spotřebují asi tři čtvrtiny zpracovávaných asfaltů. Neustálý růst silniční dopravy a rozvoj silniční a dálniční sítě si vyžadují stálé dodávky silničních asfaltů. Každý asi zaregistroval ohromný rozvoj automobilové dopravy v této zemi od roku 1990. Čísla ukazují, že za posledních deset let se zvýšil počet osobních i nákladních vozidel o polovinu. Silniční síť však takový rozvoj nezaznamenala.

Stále rostoucí zatížení silniční sítě zvyšuje nároky na chování vozovek. Investoři zvažují, zda stavět silnice asfaltové nebo cementobetonové. Každá má své přednosti, oba typy se používají ve vyspělých státech s obdobnými geografickými a klimatickými podmínkami. S dnešními silničními asfaltovými technologiemi s použitím silničních modifikovaných asfaltů se umějí stavět netuhé vozovky schopné snášet vysoké zatížení.

Do skupiny silničních asfaltů se kromě standardních nemodifikovaných asfaltů zařazují také speciální nemodifikované tvrdé asfalty a asfalty s vysokým modulem tuhosti. Používají se pro lité asfalty silniční a hydroizolační a pro speciální hutněné kryty s vysokými moduly tuhosti. Další skupinu silniční asfaltů tvoří tzv. modifikované asfalty, kdy se ke zlepšení reologických vlastností asfaltového pojiva a ke zvýšení odolnosti asfaltových směsí k vyjíždění kolejí a k tvorbě mrazových trhlin asfalty upravují modifikací vhodnými polymery.

Na trhu je pestrá nabídka modifikovaných asfaltů z rafinériích nebo pojiv vyráběných ve vlastních modifikačních centrech některých silničních stavebních organizací. Rozhodující postavení mají pojiva na bázi termoplastických elastomerů. Díky výtečným vlastnostem vysoce modifikovaných silničních asfaltů se rozvinuly nové speciální technologie, např. pružné membrány, drenážní koberce, dilatační závěry.

K regeneraci starších krytů vozovek se používá tzv. ředěný asfalt. Silniční asfalt je zde zředěn lehkou nebo střední ropnou frakcí za účelem snížení viskozity, snížení aplikační teploty a dosažení regeneračního účinku zestárlého povrchu asfaltové vozovky. S ohledem na negativní ekologický dopad a na hořlavost II. třídy nebezpečnosti se objem ředěných asfaltů snižuje a jejich uplatnění je směrováno do speciálních regeneračních a vysprávkových technologií.

Posledním typem asfaltového pojiva používaným v silničním stavitelství jsou asfaltové emulze. Dnes se používají výhradně kationaktivní asfaltové emulze. Jde o trendovou a ekologicky výhodnou oblast výstavby a údržby asfaltových vozovek za studena. Používají se nejvíce pro nátěry vozovek, dále pro výspravy tryskovou metodou, kalové zákryty, spojovací postřiky, studené mikrokoberce a asfaltové směsi obalované za studena.

Pro zalévání spár cementobetonových krytů vozovek, trhlin asfaltových krytů, spár tramvajových panelů, městských dlažeb a zamezení průniku dešťové vody do spodních vrstev se používají asfaltové zálivky s různou výkonností, tj. schopností těsnit spáru při malých, středních nebo vysokých teplotních dilatacích.

Charakteristická přilnavost asfaltu k podkladu, hydrofobní vlastnosti a nízká cena předurčily asfalt jako vhodný materiál pro izolace staveb a částí staveb před nepříznivými účinky dešťové vody, zemní netlakové i tlakové vody, kondenzované páře a vlhkosti. Stavební izolační asfalty za horka zpracovatelné dnes již ustoupily širokému sortimentu asfaltových izolačních výrobků aplikovatelných za studena a slouží především jako polotovary pro výrobu izolačních pásů.

Významné místo v izolacích proti vodě má pokrývání střech. Zde se v rozhodujícím objemu dnes uplatňují izolace z oxidovaných nebo modifikovaných izolačních pásů. Pro údržbu, opravy a pokrývání střech menšího rozsahu se používají buď vodou ředitelné asfaltové suspenze nebo asfaltové tmely vždy v kombinaci s výztužnou vložkou. Pro nátěry zestárlých plechových střech se používají asfaltové laky. K dosažení lepšího vzhledu nátěru se používá červenohnědá asfaltová suspenze nebo reflexní nátěrové hmoty, jejichž reflexní vrstva odráží sluneční paprsky a snižuje ohřev střešní krytiny až o cca 15°C.

K izolaci částí staveb proti vodě, zejména základů a podzemních částí staveb proti zemní vlhkosti se víc než pásová izolace používají asfaltové hmoty aplikovatelné za studena. Pro zajištění dobrého spojení k betonovému podkladu se aplikují asfaltové penetrační laky. K lepení stavebních materiálů na betonový podklad se používají asfaltové lepící hmoty na bázi asfaltokaučuku a pryskyřice.

Asfalt nachází uplatnění i v dalších odvětvích průmyslu. Využívá se jeho velmi dobrých elektroizolačních vlastnosti a lazurového lesku k přípravě lesklých černých laků, pojivých vlastností pak k přípravě slévárenských forem, k přípravě gumárenských směsí, jako mazadlo ve válcovnách, jako pojivo k stabilizaci (solidifikaci) nebezpečných odpadů.

V České republice je výroba asfaltových výrobků soustředěna do rafinérií, ve světě však jejich výroba někdy bývá od rafinérie zcela oddělena. Asfaltové výrobky tak kolísají mezi rafinérskými a stavebními výrobky. Mezi stavební výrobky asfalty zařazuje i platná evropská legislativa a ta asfalty a asfaltové výrobky musí být jako stavební výrobky certifikovány autorizovanou osobou a pro jejich použití se vydává stavební technické osvědčení.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...