Asfaltové silniční výrobky

Stále rostoucí zatížení silniční sítě vyžaduje řádnou údržbu vozovek a kvalitní asfaltové směsi pro jejich výstavbu. V mnoha případech již klasická asfaltová pojiva nestačí a je třeba aplikovat pojiva modifikovaná. Modifikované asfalty a některé novější typy konstrukčních vrstev se v České republice začaly masově používat od devadesátých let minulého století. Modifikované asfalty zvyšují únosnost a životnost asfaltových vozovek, čímž splňují i podmínky pro další rozvoj automobilové dopravy.

Ředěné silniční asfalty

Používají se pro nátěrové a penetrační úpravy, k předobalení kameniva otevřené zrnitosti, které se použije k výspravě výtluků, pro hutněné asfaltové směsi otevřené zrnitosti, nebo jako postřik. Dále k regeneračním a spojovacím postřikům, k nátěrům vozovek a jako speciální pojivo pro obalování směsí pokládaných za mokra i za mrazu.

Silniční asfalty

Jsou vyrobeny z destilačního zbytku vakuové destilace ropy a upraveny polofoukáním. V případě požadavku na zlepšení přilnavosti ke kamenivu lze asfalty pro hutněné asfaltové vrstvy dodávat s přídavkem adhezní přísady. Používají se pro penetrační úpravy a nátěry a pro hutnění asfaltové vrstvy.

Tvrdé a speciální silniční asfalty

Do této skupiny jsou zařazeny tvrdé silniční asfalty a speciální multigradové asfalty s vysokým modulem tuhosti. Multigradové asfalty jsou nemodifikovaná asfaltová pojiva vyrobená jinými rafinérskými procesy než destilací nebo polofoukáním. Speciální asfalty, lišící se v některých parametrech od běžných silničních asfaltů, jsou určeny pro speciální silniční technologie.

Silniční modifikované asfalty

Modifikované asfalty jsou asfaltová pojiva, jejichž fyzikální a mechanické vlastnosti byly upraveny přísadou polymeru. Jsou při normální teplotě polotuhé až tuhé homogenní hmoty stabilní vůči rozsazování při skladování. Neobsahují vodu a mechanické nečistoty. V anglických a německých textech a v nové evropské normě EN 14023 se uvádějí zkratkou PmB (Polymer modified Bitumen, Polymer modifizierte Bitumen), v českých textech se uvádí zkratka SMA (Silniční modifikovaný asfalt). Modifikované asfalty procházejí ve světě neustálým a jsou zaváděny na bázi termoplastického kaučuku styrén-butadién-styrénového (SBS) – typ Standard. Postupným vývojem se přešlo na chemicky zesítěnou modifikaci pomocí reaktivního elastomerního terpolymeru (RET) - typ Extra.

V porovnání s běžnými asfaltovými pojivy se u asfaltových směsí, připravených s modifikovanými pojivy, dosáhne výrazného zvýšení odolnosti proti tvoření trvalých deformací a to zejména při vysokých teplotách za současného snížení teplotní citlivosti. Výrazně se zlepšují únavové vlastnosti a tím i trvanlivost vozovek 2 – 2,5krát. Dále se zlepšuje přilnavost ke kamenivu, vlastnosti při nízkých teplotách a také odolnost proti tvoření mrazových trhlin.Důležitým předpokladem k dosažení kvalitativních požadavků modifikovaných asfaltů je správná volba základního asfaltu. Základní asfalt k modifikaci musí být optimálně kompatibilní s přidávanými polymery. Jednotlivé asfalty mají různou rozpouštěcí schopnost danou jejich chemickým složením.

Stálé složení základního asfaltu a kvalitativních parametrů sortimentu modifikovaných pojiv je dáno uplatněním následujících opatření:

  • neměnný surovinový zdroj
  • výběr asfaltu vhodného k modifikaci jednotlivých druhů SMA,
  • kontrola chromatografického složení chromatografem Iatroscan

Tvorba plastických deformací – vyjíždění kolejí – je jednou z nejčastějších poruch krytů asfaltových vozovek. Použitím asfaltových pojiv modifikovaných elastomery či plastomery se dosáhne zvýšení odolnosti hutněných směsí k vyjíždění kolejí. Výsledky zkoušek různých modifikovaných pojiv na vybraných směsích ukazují grafy.
Asfalty silniční modifikované speciální

Se vyrábí jako:

  • speciální pojivo třídy PMB 60/105-75 s vyšším obsahem termoplastického kaučuku SBS, střední bod měknutí = 85 °C určený pro membrány a drenážní koberce.
  • asfaltová adhezní hmota s termoplastickým kaučukem. Slouží k provádění lepicích nátěrů v hydroizolačním systému ocelových a betonových mostů technologií stěrkové izolace.

Asfaltové zálivky

Asfaltové zálivky jsou směsi asfaltu s anorganickými nebo organickými plnidly, případně asfaltu modifikovaného polymery a přísadami ke zlepšení tepelné a oxidační stálosti. Zálivky se používají k zalévání spár betonových vozovek, letištních ploch, dlažby, chodníků a betonových ploch komunikací s malými dilatacemi spár, dále k zalévání spár cementobetonových vozovek, letištních ploch a trhlin asfaltových vozovek s vyššími dilatacemi nebo se středními dilatacemi, např. spár tramvajových kolejí.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...