Sloučeniny s více heteroatomy v ropě

Nové varianty hmotnostní spektroskopie, jako je FTICR-MS (Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance MS) a IM-MS (Ion Mobility MS), nyní umožňují i v těch nejsložitějších (těžkých) ropných frakcích stanovit elementární složení komponent, určit dvojné vazby, počet uhlíků a molekulovou hmotnost složek.

Skupina univerzitních pracovníků z Texasu (AεtM, Baylor) a z Floridy (Tallahassee) stanovila ve třech různých typech rop nejen relativní zastoupení sloučenin s jedním heteroatomem (S,N,O), ale i zastoupení sloučenin obsahujících v molekule dva nebo i tři heteroatomy. Jejich výsledky jsou znázorněny na grafu.

Relativní zastoupení sloučenin s heteroatomy v lehké (Calvert), střední (Duri) a těžké ropě (San Andro)
Relativní zastoupení sloučenin s heteroatomy v lehké (Calvert),
střední (Duri) a těžké ropě (San Andro)

Petroporfyriny jsou poslední skupinou vysokovroucích ropných sloučenin s více heteroatomy, jejichž chemická struktura je detailně známa. V ropě byly identifikovány již v roce 1934 a vzbudily podiv tím, že v molekule obsahují atom kovu. Základem struktury porfyrinů je tzv. porfinový skelet, který sestává ze 4 pyrrolových jader spojených do symetrického cyklu čtyřmi methinovými můstky. Porfyriny obsažené v ropě (petroporfyriny) mají obvykle v centru molekuly chelátově vázaný vanad ve formě vanadylu (V=O). Méně často obsahují Ni, výjimečně Fe nebo Cu. Byly nalezeny i petroporfyriny bez centrálního kovového atomu.

I když se porfyriny v ropě nacházejí jen v malém množství (max. 400 ppm), jejich nález velmi silně podpořil teorii o biogenním původu ropy. Jak je vidět z uvedených vzorců, struktura ropného vanadylporfyrinu je nepochybně fosilizovaným reliktem zeleně listové neboli chlorofylu. Dnes již víme, že transformace chlorofylu (z mořských řas) začala již v sedimentech a ranných fázích diageneze, kdy došlo k hydrolytickému odštěpení řetězce fytolu, redukci vinylových a keto-skupin a dekarboxylaci kyselých substituentů. Během dlouhodobého kontaktu s kovovými prvky v různých horninách se z molekuly porfinu ztratil původně zabudovaný hořčík a molekula se stabilizovala novou chelatizací vanadem nebo niklem.


V ropě se nacházejí dva základní typy petroporfyrinů. Typ označovaný DPEP obsahuje v porfinovém skeletu jeden isocyklický pětičlenný kruh (stejně jako chlorofyl - viz vzorce). Druhý typ, označovaný ETIO, je odvozen z typu DPEP otevřením pětičlenného kruhu. V ropách jsou oba typy ve směsi v přibližně stejném zastoupení.

Pro výzkumné účely se vanadylporfyriny izolují buď z destilačního zbytku ropy, anebo z asfaltenů (viz dále) vysrážených z ropy heptanem. Izolační postup je složitý a zahrnuje adsorpční kapalinovou chromatografii, extrakci methanolem a vysokoúčinnou eluční chromatografii. Koncentrování vanadylporfyrinů v jednotlivých frakcích se sleduje UV-VIS spektroskopií (Soretův pás 405 nm).

Podrobnější údaje o strukturách petroporfyrinů byly získány hlavně v posledním desetiletí, díky instrumentálním pokrokům v hmotnostní spektroskopii. Tak se ukázalo, že ropy ze Saudské Arábie, vedle uvedených typů DPEP a etio, obsahují celou skupinu „benzologů“ vanadylporfyrinu. Struktura vanadyl etioporfyrinu a struktura jednoho z nejtěžších benzologů vanadyl DPEP-porfyrinu jsou uvedeny na obr.:

vanadyl etioporfyrin a vanadyl tribenzo – DPEP-porfyrin
vanadyl etioporfyrin a vanadyl tribenzo – DPEP-porfyrin

V roce 2008 jiná skupina badatelů (ExxonMobil), při analýze asfaltenů metodou FTICR-MS, přítomnost těžkých vanadylporfyrinů v ropě potvrdila. Mezi benzology identifikovala tribenzoderiváty i benzo-naftoderiváty. Překvapující byla identifikace vanadyl etioporfyrinu s inkorporovaným benzothiofenem C42H36N4VOS. Je to první nález petroporfyrinu obsahujícího síru.

Obsah porfyrinu v ropách se pohybuje v širokých mezích od neznatelných hodnot až do 400 ppm. Přitom obsah vanadu v některých ropách převyšuje 1000 ppm. Z toho lze soudit, že v těžkých podílech ropy je část vanadu (možná i niklu a jiných kovů) vázána ještě nějakým jiným způsobem než porfyrinovou chelatizací.

Asfalteny a pryskyřice jsou dvě skupiny polárních nedestilovatelných ropných složek s největší molekulovou hmotností. Tyto látky ani při vysoké teplotě a za sníženého tlaku nedestilují a zůstávají ve vakuovém destilačním zbytku. Při zahřátí na teplotu přes 400 °C se rozkládají za vzniku těkavých produktů a karbonu.

Asfalteny, na rozdíl od uhlovodíkových, heterocyklických a jiných složek ropy, nemají určitou jednotnou chemickou strukturu. Jejich obří molekuly se skládají z kondenzovaných aromatických a naftenických jader, alifatických řetězců a několika různě zakomponovaných heteroatomů. Každá molekula asfaltenů je určitým unikátem a liší se od ostatních molekul (v jistých mezích) velikostí, tvarem, počtem kruhů, délkou řetězců, umístěním heteroatomů apod.

Pryskyřice jsou svým složením velmi podobné asfaltenům. Obsahují stejné strukturní části jako asfalteny, ale mají asi jen poloviční molekulovou hmotnost. Elementární složení asfaltenů a pryskyřic se líší jen nepatrně (viz tabulku).

složení ropných asfaltenů a pryskyřic
složení ropných asfaltenů a pryskyřic

Podobnost obou struktur sváděla k domněnce, že asfalteny v ropě vznikají kondenzací menších molekul pryskyřic. Podle jiné hypotézy jsou asfalteny a pryskyřice jen malými „útržky“ kerogenu, které v ropě zbyly po jeho postupné degradaci.

Nemožnost přesné charakterizace chemického složení asfaltenů a pryskyřic vedla k tomu, že tyto podstatné složky ropy jsou definovány jen konvenčně podle rozpustnosti:
- Pryskyřice se definují jako ropné složky nerozpustné v kapalném propanu, ale rozpustné v heptanu.
- Asfalteny se definují jako ropné složky nerozpustné v heptanu, ale rozpustné v toluenu.

Srážením ropných vakuových destilačních zbytků kapalným propanem se průmyslově vyrábí tzv. propanový asfalt obsahující pryskyřice. Proti destilačnímu asfaltu je tvrdší a křehčí - má vyšší bod měknutí (50 – 63 °C) a nižší penetraci.

Na základě uvedené rozdílné rozpustnosti asfaltenů a pryskyřic je vypracováno několik normovaných metod pro izolaci asfaltenů z ropy. Některé metody předepisují k vysrážení asfaltenů z toluenového roztoku pentan (ASTM D893, D2006, D2007), jiné heptan (ASTM D3279, D4124, IP 143). Proto je při uvádění výsledků nezbytné vždy také uvést použitou metodu. Navíc se výsledky liší i podle toho, jaká byla původní surovina (vzorek) – jiných výsledků bude dosaženo, jestliže srážení podrobíme surovou ropu, nebo ropu po odstranění lehkých podílů destilací.

Klasické schéma pro izolaci asfaltenů postupem SARA (Saturates, Aromatics, Resins, Asphaltenes) je je následující:


Postup byl různě modifikován a upravován. Jedna z posledních úprav (VŠCHT Praha) zlepšuje dělení maltenů tím, že jako eluční činidla používá postupně: hexan (eluce nasycených), směs hexan-benzen 19:1 (eluce monoaromátů), směs hexan-benzen 17:3 (eluce diaromátů), benzen (eluce polyaromátů) a směs benzen-ether-methanol (eluce pryskyřic).

Starší výzkumy asfaltenů přinášely velmi rozporuplné výsledky. Zejména publikované hodnoty průměrné molekulové hmotnosti asfaltenů se lišily řádově od tisíců, přes desetitisíce až k statisícům. Zájem o vědecký výzkum asfaltenů však neopadl, ale v poslední době spíše roste. Asfalteny tvoří významnou část surových rop (1 – 10 % hm) a je jisté, že do rafinérií budou postupně dodávány stále těžší ropy s větším obsahem asfaltenů. Podrobnější informace o asfaltenech jsou potřebné jak pro jejich efektivní průmyslové zpracování na cenný produkt – asfalt, tak i pro překonávání různých provozních nesnází. Ty jsou nejčastěji spojeny s vylučováním asfaltenů při dopravě a skladování ropy a při míchání surovin různého původu. Často se asfalteny na rozhraní ropy a vody chovají jako přírodní tenzidy a podporují vznik emulzí. Vážné problémy způsobuje vyšší obsah asfaltenů v topných olejích (zhoršování funkce hořáků) a v surovinách určených pro katalytické zpracování (zalepování katalyzátorů).

Nové poznatky o složení a vlastnostech asfaltenů byly získány teprve v posledním desetiletí kombinováním moderních variant analytických metod založených na různých fyzikálních principech. Přínosné byly zejména analýzy asfaltenů nukleární magnetickou rezonancí (NMR), a to 13C – NMR a dvoudimenzionální technikou 1H - DOSY-NMR (diffusion-ordered spectroscopy NMR) a hmotnostní spektrometrií s laserovou desorpcí LD-MS. K rozluštění struktury asfaltenů velmi pomohly techniky používané k charakterizaci textury a krystalinity tuhé fáze, jako vysokorozlišovací transmisní elektronová mikroskopie HRTEM (High-Resolution Transmission Electron Microscopy) a difraktometrie maloúhlového rozptylu neutronů SANS (Small-Angle Neutron Scattering).

Nejsložitější bylo zjišťování průměrné molekulové hmotnosti asfaltenů. Ještě v roce 2004 jeden zasvěcený souborný referát upozorňoval, že publikované hodnoty molekulové hmotnosti jsou zkresleny tím, že se molekuly asfaltenů v nepolárních rozpouštědlech asociují do větších agregátů. V referátu se doporučovalo měření v silně polárních rozpouštědlech, které zabraňují asociaci asfaltenů – spojování do větších celků, které se pak v roztoku chovají jako jedna molekula. Referát uváděl jako údajně správné hodnoty 1500 až 2500 g/mol. Později však bylo zjištěno, že i v nejpolárnějších rozpouštědlech, jako je toluen nebo pyridin, molekuly asfaltenů začnou tvořit nanoagregáty při koncentracích blížících se hodnotě 200 mg/litr. Skutečné průměrné molekulové hmotnosti neasociovaných asfaltenů, získané ve velmi zředěných roztocích, vycházejí kolem 1000 g/mol, podle některých měření dokonce jen 750 g/mol.

Podle nových srovnávacích studií se asfalteny obsažené v různých ropách nijak podstatně neliší. Obsahují 80 – 84 % C a 7,2 – 7,7 % H. Atomový poměr H/C od 1,04 do 1,15 svědčí o vysokém obsahu polyaromatických struktur. Na 100 atomů C připadají v asafaltenech 3 – 4 heteroatomy S, N, O (síra vždy převažuje). Hypotetický sumární vzorec asfaltenů odvozený z elementárního složení a molekulové hmotnosti cca 1000 vychází:

C76H80S2NO

Z dostupných informací o průměrné molekulové hmotnosti asfaltenů, jejich elementárním složení a dalších údajů lze odvodit pravděpodobnou strukturu jejich „průměrné molekuly“.

První typ má tuhé polycyklické jádro z peri-kondenzovaných aromátů (peri-kondenzovaná aromatická jádra mají alespoň jeden atom C společný třem kruhům). Podle nepravidelného okrouhlého obrysu polycyklického jádra se tento typ nazývá „kontinentální“. Z centrální plošky pevně spojených aromatických jader pak vybíhají na všechny strany flexibilní alifatické řetězce.

hypotetický strukturní vzorec molekuly asfaltenu „kontinentálního“ typu
hypotetický strukturní vzorec molekuly asfaltenu „kontinentálního“ typu

Druhý typ, nazývaný „archipelagový“ (archipelag – souostroví), má v molekule několik menších polycyklických „ostrůvků“ spojených alifatickými řetězci do rozvolněné otevřené soustavy.

hypotetický strukturní vzorec molekuly asfaltenu „archipelagového“ typu
hypotetický strukturní vzorec molekuly asfaltenu „archipelagového“ typu

Uvedené poznatky o velikosti a chemické struktuře jednotlivých molekul asfaltenů se týkají jejich primární struktury. V prostředí ropy, v závislosti na fyzikálních podmínkách (teplotě, tlaku), koncentraci a interakcích s ostatními složkami, asfaltenové molekuly vytvářejí objemnější agregáty s celkem jasnou sekundární strukturou. V polárním prostředí se asfaltenové agregáty ještě dále zvětšují a za účasti dalších složek ropy vzniká relativně stabilní terciární struktura asfaltenů.

Na vzniku sekundární a terciární struktury asfaltenů se významně podílejí pryskyřice. Většina rop obsahuje více pryskyřic než asfaltenů – často více než dvojnásobně (viz tab.).

obsah asfaltenů a pryskyřic v ropách v % hm – podle metody SARA
obsah asfaltenů a pryskyřic v ropách v % hm – podle metody SARA

Na rozdíl od asfaltenů, které mají kolem 50 % uhlíků vázáno v aromatických cyklech, v pryskyřicích je aromaticky vázaného uhlíku méně. Vzhledem k menší molekulové hmotnosti jsou pryskyřice také lépe rozpustné v uhlovodíkovém prostředí. Jejich chemická struktura byla studována stejnými prostředky jako u asfaltenů.

Struktura typické molekuly ropné pryskyřice na obrázku je převzata z čínské práce (University of Petroleum, Beijing), ve které byla geometrie molekuly stanovena kvantově chemickým výpočtem.

hypotetická struktura ropné pryskyřice
hypotetická struktura ropné pryskyřice

Z obrázku je vidět, že struktura pryskyřice je zjednodušenou variantou achipelagového modelu asfaltenu.

Chování pryskyřic v ropě je určováno amfifilní povahou jejich struktury., tj. polární „hlavou“ z několika kondenzovaných aromatických jader a flexibilního „chvostu“ z nepolárních alifatických řetězců. Molekuly pryskyřic se proto v ropě chovají jako povrchově aktivní látky (tenzidy) a mají tendenci „zakotvit“ polární hlavou na jiné polární struktuře. Takovým nejbližším cílem jsou polární polyaromatické plošky v molekulách asfaltenů. Je prokázáno, že v ropě jsou interakce pryskyřice – asfalteny preferovány před ostatními interakcemi.

Sekundární strukturu asfaltenů se podařilo vyšetřit japonským badatelům (Tohoku University) pomocí vysokorozlišovací prozařovací elektronové mikroskopie (HRTEM). Studium asfaltenů z venezuelské a dvou kuvajtských rop ukázalo, že jednotlivá molekula asfaltenu má tendenci přimknout se polární polyaromatickou ploškou k polární plošce sousední asfaltenové molekuly. Po dosednutí jsou obě plošky vzájemně přidržovány interakcemi π-π. Tímto způsobem dvojice asfaltenových molekul maskuje část své polární struktury. Alifatické řetězce jsou v každé molekule asfaltenů (zejména u kontinentálního typu) vázány na „obrubě“ centrální polyaromatické plošky, takže vzájemnému přiblížení obou plošek nepřekážejí. Ke každé dvojici takto přimknutých molekul může na horní a spodní straně přistoupit další molekula nebo ještě dvě další molekuly asfaltenů. Snímky z 200 kV elektronového mikroskopu ukazují, že 18 až 30 % molekul asfaltenů tvoří v ropě agregáty složené ze dvou až pěti na plocho složených molekul. V každém takto složeném agregátu však zůstává horní i spodní polyaromatická ploška odhalena. Na jejich krytí se zúčastňují především molekuly pryskyřic (viz obr.). Aromatickou „hlavou“ přisednou pryskyřice na horní i dolní plošky asfaltenových agregátů a jejich alifatické nepolární „chvosty“ zamaskují i tato zbylá polární místa (se solvatačním efektem). Připomíná to symbiózu sasanky přisedající na nechráněný hřbet mořského korýše.

model nanoagregátu asfaltenů solvatovaný molekulami pryskyřic
model nanoagregátu asfaltenů solvatovaný molekulami pryskyřic

Výsledkem uvedené agregace jsou prostorové útvary o výšce cca 1 nm a průměru také cca 1 nm, nazývané nanoagregáty asfaltenů. Průměr asfaltenových nanoagregátů odpovídá přibližně průměru polyaromatického uhlovodíku koronenu, který je složen ze 7 peri-kondenzovaných aromatických jader (což je v souladu s kontinentálním modelem asfaltenů).

Na snímcích z elektronového mikroskopu HRTEM (viz obr.) jsou nanoagregáty asfaltenů zřetelně vidět. Snímky jsou upraveny tak, že se obruby polyaromatických plošek (z bočního pohledu) jeví jako černé čárky. Alifatické řetězce nejsou vidět. Na snímcích je zřetelná agregace velké části asfaltenových molekul systémem plocha na plochu.

snímky asfaltenových nanoagregátů z elektronového mikroskopu (HRTEM), vlevo: z kuvajtské ropy, vpravo: z venezuelské ropy
snímky asfaltenových nanoagregátů z elektronového mikroskopu (HRTEM), vlevo: z kuvajtské ropy, vpravo: z venezuelské ropy

Ze snímků bylo vypočítáno, že se v nanoagregátech asfaltenů jednotlivé polyaromatické plošky k sobě přibližují na ~ 0,37 nm. To je jen o 12% více ve srovnání s uložením polyaromatických vrstev v grafitu (0,33 nm).

Samovolné skládání jednotlivých plochých molekul asfaltenů do nanoagregátů je patrně také příčinou, proč se při elementární analýze izolovaných asfaltenů zjišťuje, že obsahují 500 – 1800 ppm vanadu a 200 – 400 ppm niklu. Tyto kovy určitě nejsou součástí asfaltenových molekul. Jejich příměs lze vysvětlit tak, že se při skládání nanoagregátů mezi ploché molekuly asfaltenů občas „připlete“ molekula metaloporfyrinu. Ta má také ploché polární porfinové jádro a na „obrubě“ molekuly nepolární alkyly. Nic nebrání tomu, aby se trochu menší kompaktní molekula metaloporfyrinu v některých nanoagregátech založila mezi molekuly asfaltenů. Podle průměrného obsahu vanadu v asfaltenech připadá v nanoagregátech na každých 50 molekul asfaltenů 1 molekula vanadylporfyrinu.

Terciární struktura asfaltenů závisí na poměru polárních a nepolárních složek v ropě a na její teplotě a tlaku. Začnou-li v ropě převažovat alkanické uhlovodíky (hlavně ty lehké), způsobí to vymývání pryskyřic z ochranného obalu a nanoagregáty asfaltenů se začnou chaoticky aglomerovat. Vzniknou vysokomolekulární nerozpustné částice, které se vzhledem k vyšší hustotě (1170 kg/m3) z ropy vyloučí a sedimentují jako mazlavé úsady.

Má-li ropa převážně aromatický charakter, pak se vždy několik nanoagregátů asfaltenů semkne do většího útvaru (většinou válcového tvaru), kolem něhož pryskyřice vytvoří jednu nebo i dvě solvatační vrstvy. Do těchto celkem propustných vrstev penetrují pak i olejové molekuly a jsou tam zadržovány sorpčními silami. Tak vznikají v určité dynamické rovnováze na venek nepolární micely, které uvnitř ukrývají desítky asfaltenových molekul. Ve vytvořeném mikrokoloidním systému jsou micely v kapalné fázi relativně stabilní i při vyšší teplotě.

Ve výzkumných laboratořích japonské spol. Idemitsu Kosan studovali asfaltenové micely pomocí neutronového difraktometru (metodou SANS) u mexické ropy Maya, těžké arabské ropy Khafji a lehké íránské ropy. Největší micely byly nalezeny v ropě Maya. Zjistili, že se velikost i tvar asfaltenových micel v polárním prostředí mění v závislosti na teplotě. Při 25 °C mají micely tvar protáhlého elipsoidu o délce cca 10 nm (viz obr.).

představa vnitřní struktury asfaltenové micely (v řezu)
představa vnitřní struktury asfaltenové micely (v řezu)

Při vyšších teplotách se délka micel zkracuje a tvar se mění na kulový. Při 350 °C mají micely tvar kompaktní koule o průměru kolem 5 nm.

Kontakty


remeron

remeron

yasmin

yasmin

cortaid

cortaid flex32.dk

estrace

estrace website

imuran

imuran

benadryl

benadryl website

zofran

zofran zombori.de

polyethylene

polyethylene saniblog.ch

elavil

elavil nordteams.se

myrbetriq

myrbetriq nottinghamchildrensphysio.co.uk

requip

requip

adalat

adalat link

estrace

estrace link

timoptic

timoptic

tylenol

tylenol bibob.info

revia

revia redirect

samsca

samsca

atarax

atarax luciomargiotta.com

cialis

cialis paulownia-predaj.sk

yasmin

yasmin

rocaltrol

rocaltrol

lioresal

lioresal saramortsell.se

clarinex

clarinex vasefuglsang.dk

furadantin

furadantin click here

lexapro and weed

lexapro weed effects online

abortion clinics raleigh nc costs

abortion clinics raleigh nc costs saluslab.com

abortion charlottesville va

abortion charlottesville va newchristianherald.org

cost of medical abortion dallastx

cost of medical abortion dallastx offeringoflight.com

abortion clinics newark nj

abortion clinics newark nj go

abortion clinic setauket ny

abortion clinic setauket ny istitutomarcopolopadova.it

abortion clinic in downey ca

abortion clinic in downey ca fortsonent.org

abortion pill

pill abortion click here

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg side effects redirect

order abortion pill online usa

abortion pill usa legal

benadryl and pregnancy risks

benadryl pregnancy congestion

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone online india read here

am i pregnant quiz early signs

am i pregnant quiz early signs website

venlafaxine to buy

buy generic venlafaxine go

lexapro weed and alcohol

lexapro and weed

viagra and weed dangerous

viagra and weed website

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone online online

buy naltrexone

buy naltrexone online canada click

am i pregnant or just late quiz

am i pregnant quiz for teenagers open

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone

buy naltrexone no prescription

can you buy naltrexone over the counter open

low dose naltrexone buy

buy naltrexone

mixing melatonin and weed

melatonin and weed

benadryl pregnancy

benadryl pregnancy congestion david.hindersson.com

naltrexone buy

buy naltrexone

venlafaxine buy

venlafaxine buy online mercygraceforgiveness.org

melatonin and weed trip

melatonin and weed click

where to buy naltrexone

can you buy naltrexone over the counter

duloxetine buy

buy duloxetine

abortion pill over the counter in usa

usa buy abortion pill online

melatonin pregnancy safety

melatonin pregnancy safety website

melatonin weed and alcohol

melatonin and weed

sertraline 50mg tablets

sertraline 50mg tablets

where can i get the abortion pill

abortion pill

naltrexone buy online canada

buy naltrexone canada puppyslife.com

lexapro and weed good

lexapro and weed

fluoxetine 20mg side effects

fluoxetine cap 20mg burroealici.it

am i pregnant or just late quiz

am i sick or pregnant quiz read

how long does the medical abortion pill take to work

how long does it take the abortion pill to work online

buy naltrexone online cheap

buy naltrexone online link

fluoxetine 20mg

buy fluoxetine

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone

1mg melatonin and pregnancy

1mg melatonin and pregnancy

how to buy naltrexone

where to buy low dose naltrexone

am i pregnant teenage quiz

am i pregnant or stressed quiz

buy venlafaxine online

venlafaxine uk buy blog.larsole.dk

where can i go to get an abortion pill

where can i get an abortion pill from

naltrexone where to buy

buy naltrexone

melatonin pregnancy

melatonin and pregnancy

citalopram 20mg tablets

citalopram 20mg side effects hikebikeclimb.net

where to buy naltrexone

buy naltrexone

fluoxetine 20mg tablets

buy fluoxetine

melatonin and weed erowid

melatonin and weed

am i pregnant quiz nhs

am i pregnant quiz early signs of pregnancy

sertraline 50mg

sertraline 50mg tablets go

zoloft weed and alcohol

zoloft weed reddit

fluoxetine 20mg capsules

20mg fluoxetine redirect

duloxetine buy online

buy duloxetine

zoloft vs weed

zoloft and weed

buy naltrexone online

buy naltrexone from trusted pharmacy read here

mirtazapine 15mg tablets

mirtazapine 15mg uk read here

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone canada xnaessentials.com

zoloft vs weed

zoloft weed interaction

buy low dose naltrexone canada

naltrexone where to buy

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone 3mg

zoloft and pregnancy

zoloft and pregnancy first trimester blog.sportsonline.com.au

buy naltrexone online canada

naltrexone buy online dadm.dk

zoloft weed and alcohol

zoloft smoking weed nightoutatberlin.jaxblog.de

buy cheap sertraline

buy sertraline 100mg dotnetcoimbatore.com

lexapro and weed

lexapro and weed

naltrexone buy uk

buy naltrexone

lexapro and weed safe

lexapro and weed trip

naltrexone buy uk

naltrexone where to buy

buy citalopram online

where can i buy citalopram blog.paulinesjewelrybox.com

mirtazapine buy online uk

buy mirtazapine

buy amitriptyline no prescription uk

buy amitriptyline

medical vs surgical abortion cost

surgical abortion vs medical mirkamali.ir

buy duloxetine 60 mg

buy duloxetine

buy mirtazapine 30mg

buy mirtazapine online

buy amitriptyline online uk

buy amitriptyline

symbicort asthma

symbicort

buy naltrexone ireland

naltrexone for pain website

naltrexone implant

naltrexone implant damonpayne.com

naltrexone implant

naltrexone

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

albuterol otc walgreens

albuterol otc

albuterol otc

albuterol otc walgreens blog.ladymaggie.com

naltrexone side effects

naltrexone

alcohol and mirtazapine

mirtazapine side effects

symbicort 160/4.5

symbicort asthma attack nivot.org

ciproxin

ciproxin

sertraline and alcohol use

sertraline and alcohol death

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol cvs

buy naltrexone 3mg

naltrexone dosage read here

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed

symbicort generic alternative

symbicort

citalopram alcohol blackout

citalopram 20mg and alcohol coyotesgame.com

cialis pillola

pillola cialis per uomo blog.hologrambirds.com

viagra prodej praha

viagra

mixing melatonin and weed

mixing zoloft and weed

pillola cialis scaduta

tadalafil generico 5 mg prezzo

low dose naloxone vs naltrexone

low dose naloxone vs naltrexone read here

over the counter albuterol inhaler walmart

over the counter albuterol walgreens online

mixing weed and adderall

mixing ibuprofen and weed

citalopram alcohol interactions

citalopram and alcohol

narcan vs naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol walgreens click here

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

mixing lexapro and weed

mixing viagra and weed

cialis generico italia

cialis generico online click

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed motoblog.benndorf.de

symbicort generic canada

symbicort otc blog.chessendgames.com

symbicort asthma action plan

symbicort

cialis online

tadalafil prezzo read here

benadryl and pregnancy tests

benadryl pregnancy second trimester

viagra cena

viagra na prodej blog.pleasetech.com

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

ventolin over the counter canada

ventolin

acquistare cialis 5 mg

cialis generico go

fluoxetine and alcohol interaction

fluoxetine and alcohol liver

cialis generico prezzo piu basso

generico cialis italia

pregabalin 150

pregabaline sandoz mha.dk

viagra cena dr max

viagra cena blog.caregiverlist.com

mirtazapine and alcohol cravings

mirtazapine weight gain read here

naloxone and naltrexone

compare naloxone and naltrexone

amitriptyline and alcohol side effects

amitriptyline sleep shellware.com

fluoxetine and alcohol nhs

fluoxetine and alcohol withdrawal go

fluoxetine alcohol liver

prozac alcohol liver online

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

naltrexone vs naloxone usmle

is naloxone and naltrexone the same go

naloxone versus naltrexone opioid

naloxone nalorphine and naltrexone read here

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

sertraline withdrawal

sertraline withdrawal

viagra prodej

viagra prodej praha blog.pragmos.it

ventolin inhaler

ventolin syrup

viagra prodej cena

viagra generika

symbicort inhaler cost

symbicort forte turbuhaler tonydyson.co.uk

buprenorphine naloxone and naltrexone

when to use naloxone vs naltrexone sunilrav.com

tadalafil online

cialis generico online italia consegna veloce open

naltrexone and naloxone difference

difference between naltrexone and naloxone

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine alcohol hangover cogimator.net

mixing ibuprofen and weed

mixing xanax and weed read here

naloxone compared to naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

generico cialis italia

cialis generico online blog.fetish-kinks.com

lexapro and pregnancy risks

lexapro pregnancy risk redirect

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

pillola cialis controindicazioni

acquistare cialis originale on line

naloxone vs naltrexone

naloxone versus naltrexone opioid

augmentin sciroppo

augmentin compresse

viagra prodej praha

viagra cena dr max read here

albuterol otc alternative

over the counter albuterol inhaler click

fluoxetine alcohol

fluoxetine and alcohol

cialis generico in farmacia

tadalafil generico prezzo

naltrexone vs naloxone

potency of naloxone and naltrexone

tadalafil online

cialis generico 2017 click here

prednisolon og alkohol

prednisolon redirect

prednisolon kol

prednisolon

citalopram hydrobromide and alcohol

citalopram and alcohol

naltrexone and naloxone difference

naltrexone vs naloxone mechanism of action carp-fishing.nl

acquistare cialis online

cialis generico

prednisolon bivirkninger

prednisolon

amlodipin

amlodipine go

viagra prodej cena

viagra cena

citalopram alcohol anxiety

citalopram and alcohol

how to buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy second trimester mipnet.dk

tadalafil generico sandoz

cialis generico open

methyl naltrexone vs naloxone

difference between naltrexone and naloxone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol rt66casino.com

over the counter albuterol inhaler walmart

otc albuterol sulfate

ventolin over the counter canada

ventolin

amlodipine

amlodipine xn--sorpendlerklub-sqb.dk

lamictal pregnancy birth defects

lamictal pregnancy

naltrexone implant

naltrexone

cialis generico 2017

cialis controindicazioni

mixing lexapro and weed

mixing adderall and weed

serevent generic

serevent side effects

cialis generico 5 mg

cialis online testbed.idippedut.dk

naltrexone online

naltrexone online

seroquel monographie

seroquel notice

pillola cialis prezzo

cialis generico prezzo

ventolin vs proair cost

ventolin vs proair

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

generico cialis italia

cialis generico online blog.lakerestoration.com

pregabaline beker

pregabaline sandoz redirect

tadalafil generico 5 mg prezzo

cialis generico

can you drink alcohol with sertraline

sertraline reviews

generico cialis italia

pillola cialis cosa serve

buscopan reflusso

buscopan

buy abortion pill uk

cheap abortion pill online

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone oral reviews click here

buy abortion pill

abortion pill online pharmacy uk

abortion pill online uk

buy abortion pill

ciproxin sciroppo

ciproxin read here

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews yunaweddings.com

abortion pill online pharmacy

abortion pill online uk

ventolin vs proair price

ventolin vs proair price read here

abortion pill online pharmacy uk

buy abortion pill

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews

rescue inhaler otc

otc asthma inhaler uk

otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...