Migrace a akumulace ropy

Přeměna bitumenu na kapalnou ropu v průběhu katagenese přivodila v roponosné hornině významnou změnu. Nově vzniklá kapalná a plynná fáze získaly možnost matečnou horninu opustit. Postupný přechod vznikající ropy do jiné vrstvy se nazývá primární migrace. Podmínky uskutečnění jsou dobře známy. Ropa může migrovat z matečné horniny jen v tom případě, že sousedící vrstva v nadloží nebo podloží má větší porózitu a je pro ropa propustná. Taková vrstva, umožňující transport ropy, se označuje jako kolektor. Hlavní hnací silou primární migrace je geostatický tlak. V zemské kůře se za každých 100 m hloubky zvyšuje tlak nadloží průměrně o 2,3 MPa. Například v hloubce kolem 4 km, tj. asi uprostřed roponosného „okna“, působí na matečnou horninu geostatický tlak přes 90 MPa (při teplotě kolem 100 °C). Kolektorová hornina je zpravidla velkopórezní (např. pískovec) a má póry vyplněné spodní vodou. Hydrostatický tlak v otevřených pórech kolektoru je vždy nižší než okolní tlak geostatický. V hloubce kolem 4 km má voda (vlastně solanka) v pórech kolektoru tlak jen 42 MPa. Je zřejmé, že tlaková diference mezi fluidem uzavřeným v matečné hornině a vodou v pórech kolektoru podporuje migraci ropy směrem do kolektoru. Předpokládá se, že rozpínání kapalné a zejména plynné fáze, těsně uzavřené v malých pórech matečné horniny (nejčastěji to jsou jílovité horniny a černé břidlice), převyšuje okolní geostatický tlak ještě o 10 – 20 %. Vnitřní přetlak roztahuje póry a způsobuje v matečné hornině mikropukliny, které uvolňují ropě a plynu cestu do kolektoru. Po výronu kapalné a plynné fáze se mikropukliny vnějším tlakem opět uzavřou a proces se periodicky opakuje až do vyrovnání tlaků.

schéma primární a sekundární migrace ropy
schéma primární a sekundární migrace ropy

Při primární migraci, tj. přesunem do podloží nebo nadloží, se ropa vzdálí od matečné horniny jen o několik metrů. V případě, že roponosná vrstva není v kontaktu s vhodnou kolektorovou vrstvou, zůstane ropa „uvězněna“ v matečné hornině. Pokračující krakování ji postupně přemění disproporcionací na methan (ten je stálý do 550 °C) a nerozpustné uhlíkaté úsady. Proces úplného rozpadu ropy se ještě urychluje další subsidencí roponosné vrstvy do zóny metagenese (do hloubky pod 4 km). Vzniklý methan se buď difuzí vytratí do okolních vrstev, nebo je nějakým plynopropustným kolektorem odveden do jiných míst, kde může případně vytvořit ložisko zemního plynu. Uhlíkaté úsady zůstávají trvalou součástí takové „vypálené“ roponosné vrstvy. Pro geology jsou užitečným markantem pro klasifikaci vrstev.

Pohyb ropy v kolektorové vrstvě se označuje jako sekundární migrace. V naprosté většině případů se mikrokapičky ropy pohybují kolektorem skrze póry nasycené spodní vodou. Sekundární migraci proto řídí dvě síly. Jednou je vertikální vznos olejových kapiček ve vodě směrem vzhůru. Síla vznosu je dána rozdílem hustoty ropy (700 – 900 kg/m3) a slané vody v pórech (1000 – 1200 kg/m3). Přítomnost zemního plynu, ať již rozpuštěného v ropě, nebo ve formě mikrobublinek, tuto sílu ještě zvětšuje. Při vznosu může ropa stoupat přes více prostupných vrstev (např. přes zlomy) až k povrchu, kde se po oxidaci ztratí se jako CO2. Druhou silou, určující směr migrace, je hydrodynamický gradient způsobující pohyb vody pod zemským povrchem. Současným účinkem obou uvedených sil se ropa při sekundární migraci pohybuje v šikmo uloženém kolektoru v co nejvyšších polohách vrstvy a ve směru prosakování spodní vody. Ropa se ve vodné fázi pohybuje ve formě mikrokapiček nebo i tenkých vláken, které se snáze protahují skrze póry kolektoru. V případě speciální afinity může ropa vytvořit na vnitřním povrchu pórů olejový film. Ten se pak pohybuje po stěnách pórů vzlínáním a je usměrňován mezifázovým třením s pohybující se vodou. Ostatní možnosti pohybu ropy (emulze, micely) jsou méně pravděpodobné.

Sekundární migrace může také skončit na zemském povrchu, kde ropa podlehne oxidaci. V podzemí pokračuje ropa v migraci tak dlouho, až narazí na nepropustnou překážku. Může to být blok neporézní horniny nebo horniny s tak malými póry, že se v nich pohyb kapiček ropy zastaví účinkem kapilárních sil. V příznivém případě (pro naší civilizaci) se u takové překážky vytvoří ropné ložisko.

Rychlost sekundární migrace ropy se odhaduje na několik set metrů za 1000 let. Přesto, že jde vlastně jen o pomalé prosakován horninou, ropa na cestě od matečné horniny k ložisku často urazí kilometrové vzdálenosti. Nejdelší známá dráha migrace je přes 300 km.

Při sekundární migraci je ropa dlouhodobě v těsném kontaktu s povrchem různých hornin, což nutně vede k různým interakcím. Zpravidla se některé nejpolárnější složky ropy „zakotvují“ v pórech horniny a v migraci dále nepokračují. Ropa se tak zbaví části pryskyřic, asfaltenů, a jiných polárních látek, což vlastně poněkud zlepší její kvalitu. Pro geology je tento jev vítaný, poněvadž takto mohou vystopovat dávné cesty určitých rop od ložiska zpětně k matečné hornině. Používají se k tomu citlivé analytické metody jako je např. fluorescenční spektroskopie, která zviditelňuje stopy organických látek v hornině V poslední době se zadržování některých složek ropy na vodou smočeném minerálním povrchu kolektorů studuje jako tzv. geochromatografie. Ukázalo se, že při sekundární migraci ropy přes pískovec jsou z ní účinně odstraňovány polární hydrofilní sloučeniny jako alkylfenoly – ty z ropy již po několika desítkách km úplně vymizí. Přesnějším indikátorem délky migrační cesty je polární, ale hydrofobní benzokarbazol. Jeho koncentrace v ropě se během dlouhé migrace jen sníží, ale co je podstatné, z poměru dvou izomerů benzokarbazolu a/c po migraci lze stanovit nejen směr, ale i vzdálenost jakou ropa při sekundární migraci urazila.

izomery benzokarbazolu. Izomer [a], se stíněným heteroatomem, je méně hydrofobní a při migraci jeho obsah v ropě klesá rychleji než obsah izomeru [c]
izomery benzokarbazolu. Izomer [a], se stíněným heteroatomem, je méně hydrofobní
a při migraci jeho obsah v ropě klesá rychleji než obsah izomeru [c]

Nová metoda nazvaná „molekulové indikátory délky sekundární migrace“ je nezávislá na stupni zralosti ropy a je nyní geochemiky hojně využívána.

Je-li ropa při sekundární migraci zadržena nepropustnou překážkou, může se za vhodných podmínek v tom místě akumulovat, a případně vytvořit ropné ložisko. Pro vznik ložiska je nutné, aby kolektorová hornina a nepropustná překážka byly v takové vzájemné pozici, že vytvoří jakousi past na ropu (oil trap).

Běžné jsou tzv. strukturní pasti vytvořené tektonickou aktivitou. Uzávěrem takové pasti může být např. kupole z nepropustné vrstvy, která je součásti antiklinály, tj. tektonického prohnutí vrstev zemské kůry do tvaru hřbetu. V porézní hornině pod takovou kupolí se může snadno vytvořit ložisko ropy. Například jedno z největších ropných polí v iráckém Kirkúku leží pod antiklinálou dlouhou 100 km se třemi výraznými kupolemi.

schéma akumulace ropy v antiklinále
schéma akumulace ropy v antiklinále

Nepropustnou vrstvou uzavírající past bývají jílovité horniny a často tzv. evapority (soli z odpařené mořské vody), jejichž předností je jistá plastičnost, takže se při vnějším tlaku deformují, ale nepukají. Vydatné ložisko ropy se obvykle vytvoří tehdy, jeli pod nepropustnou kupolí vrstva velkoporézní horniny (pískovec, vápenec nebo dolomit) s mocností v desítkách až stovkách metrů. Ropa vyplňuje past postupně od shora dolu, vytlačuje vodu z pórů a zaujímá její místo. Nad vrstvou ropy se v pasti často vytvoří ještě horní vrstva zemního plynu (tzv, „čapka“). Voda je v pasti pouze v nejspodnější část kolektorové horniny. Výhodné je, když taková past je v dynamickém režimu, tzn. že voda z nejspodnější vrstvy kolektoru může pod uzávěrem pasti volně odcházet (bez ropy) a z druhé strany mohou kolektorem nové dávky vody s ropou přicházet.

Jiný typ strukturní pasti vytvořily v zemské kůře poklesové zlomy. Při vertikálním posunu vrstev se porézní vrstva někdy uzavře nepropustnou vrstvou, která se při posunu dostane do protilehlé polohy. Pod styčnou plochou s nepropustnou vrstvou se pak může vytvořit statická past. Téměř 80 % známých ložisek ropy je ve strukturních pastích obou uvedených typů.

Odlišným mechanismem vznikly pasti stratigrafické. Změna klimatických a jiných podmínek na povrchu (např. zaplavování souší) v minulosti často přivodila změnu sekvencí sedimentačních vrstev. Po takových událostech někdy zůstala vrstva porézní horniny zaklíněna mezi vrstvami nepropustnými. Vzniklý shora uzavřený prostor v porézní hornině se tak mnohde stal pastí na ropu. Mnoho pastí je také smíšeného typu.

příčný řez ložisky ropy v alžírské Sahaře
příčný řez ložisky ropy v alžírské Sahaře

Do určitého ložiska může ropa přicházet nejen z velké dálky, ale v mnoha případech se do ložiska svádí z plochy několika set km2. Kolektor ropu nevede jako potrubí, ale může ji přivádět v celé vrstvě a z více směrů. Jsou známy případy, že se do jednoho ložiska postupně dostaly dvě ropy odlišného složení přes dvě různé migrační cesty.

Každá ropa akumulovaná v ložisku byla i tam po dlouhou dobu vystavena různým vlivům, které pozměnily její chemické složení a fyzikální vlastnosti. Charakter změn byl především určen hloubkou ložiska. Pokud se ropa po sekundární migraci zachytila v ložisku na přibližně stejném horizontu, tj. v hloubce „ropného okna“, pak v ložisku dále pokračovala její maturace za vysoké teploty. Hlavní změny v jejím složení byly vyvolány termickou degradací. Štěpení molekul v tomto procesu je vždy spojeno s disproporcionací – uhlovodíky se střední molekulovou hmotností se štěpí na lehké uhlovodíky (až CH4), praskají kruhy cykloalkanů a současně vznikají i těžké nerozpustné podíly kondenzací aromatických struktur. Vedle toho se uplatňuje i další efekt: štěpením vzniklé lehké alkalické frakce se v ropě rozpouštějí a zpravidla z ní vysrážejí černou lepivou hmotu tzv. asfalteny. To jsou vysokomolekulární polyaromatické látky běžně rozpuštěné v ropě, které jsou ale nerozpustné v pentanu a jiných lehkých alkanech (při destilačním zpracování ropy zůstávají asfalteny v destilačním zbytku jako asfalt). Vysrážené asfalteny zůstávají nalepené v pórech ložiskové horniny a ropa se tak od nich z části očistí. Z takových akumulací se pak těží lehké, převážně alkanické, ropy s velkým podílem benzinové frakce.

Jestliže se ropa po migraci zachytila v ložisku blíže k povrchu, byla zase vystavena jiným vnějším vlivům. Hlavní změny způsobovala dešťová voda, která se do takového ložiska mohla snadno dostat. Taková voda nejenže obsahuje rozpuštěný kyslík, ale při prosakování do ložiska se v ní zachytí vždy množství aerobních i anaerobních bakterií. Složení ropy v takovém ložisku bylo proto většinou pozměněno oxidací a biodegradací. Oxidací v tomto případě nevznikaly v ropě nové kyslíkaté funkční skupiny, ale reakce měly dehydrogenační charakter, tzn. že se z cykloalkanů odtrhávaly atomy vodíku a vznikaly aromatické a polyaromatické struktury. Po dostatečně dlouhém čase se ropa v takovém ložisku pozměnila na těžkou aromaticko-asfaltickou ropu.

Zde je dlužno připomenout, že se objevily i snahy o průmyslové využití mikroorganismů napadajících ropu. V druhé polovině minulého století vzbudily velký zájem a naděje práce francouzského chemika Alfreda Champagnata o mikroorganismech, které konzumují uhlovodíky z ropy a metabolizují je na bílkoviny. Pozornost badatelů byla věnována hlavně kvasinkovým mikroorganismům rodu Candida lipolytica, které selektivně konzumují nerozvětvené alkany (hlavně C9 až C18) a produkují bílkoviny bohaté na cenné aminokyseliny. Je zajímavé, že těmto mikroorganismům více „chutnají“ alkany se sudým počtem atomů C než s lichým počtem. Pod ideou - bílkoviny z ropy, konec hladu na světě – byly vypracovány i velkotonážní technologické fermentační postupy, které např. z 10 tun plynového oleje z parafinické ropy vyprodukovaly 9 tun kvalitního (nízkotuhnoucího) plynového oleje a 1 tunu proteinového koncentrátu. Později zájem o proces opadl, poněvadž se ukázalo, že pro obsah určitých kontaminací bílkoviny z ropy nejsou vhodné ani pro lidskou výživu, ani jako krmivo pro hospodářská zvířata.

Ropa, která po akumulaci nebyla vystavena vysoké teplotě ani nebyla pozměněna biodegradací a dokončila za relativně mírných podmínek maturaci, si většinou zachovala původní převážně cykloalkanický (naftenický) charakter.

Kontakty


remeron

remeron

yasmin

yasmin

cortaid

cortaid flex32.dk

estrace

estrace website

imuran

imuran

benadryl

benadryl website

zofran

zofran zombori.de

polyethylene

polyethylene saniblog.ch

elavil

elavil nordteams.se

myrbetriq

myrbetriq nottinghamchildrensphysio.co.uk

requip

requip

adalat

adalat link

estrace

estrace link

timoptic

timoptic

tylenol

tylenol bibob.info

revia

revia redirect

samsca

samsca

atarax

atarax luciomargiotta.com

cialis

cialis paulownia-predaj.sk

yasmin

yasmin

rocaltrol

rocaltrol

lioresal

lioresal saramortsell.se

clarinex

clarinex vasefuglsang.dk

furadantin

furadantin click here

lexapro and weed

lexapro weed effects online

abortion clinics raleigh nc costs

abortion clinics raleigh nc costs saluslab.com

abortion charlottesville va

abortion charlottesville va newchristianherald.org

cost of medical abortion dallastx

cost of medical abortion dallastx offeringoflight.com

abortion clinics newark nj

abortion clinics newark nj go

abortion clinic setauket ny

abortion clinic setauket ny istitutomarcopolopadova.it

abortion clinic in downey ca

abortion clinic in downey ca fortsonent.org

abortion pill

pill abortion click here

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg side effects redirect

order abortion pill online usa

abortion pill usa legal

benadryl and pregnancy risks

benadryl pregnancy congestion

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone online india read here

am i pregnant quiz early signs

am i pregnant quiz early signs website

venlafaxine to buy

buy generic venlafaxine go

lexapro weed and alcohol

lexapro and weed

viagra and weed dangerous

viagra and weed website

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone online online

buy naltrexone

buy naltrexone online canada click

am i pregnant or just late quiz

am i pregnant quiz for teenagers open

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone

buy naltrexone no prescription

can you buy naltrexone over the counter open

low dose naltrexone buy

buy naltrexone

mixing melatonin and weed

melatonin and weed

benadryl pregnancy

benadryl pregnancy congestion david.hindersson.com

naltrexone buy

buy naltrexone

venlafaxine buy

venlafaxine buy online mercygraceforgiveness.org

melatonin and weed trip

melatonin and weed click

where to buy naltrexone

can you buy naltrexone over the counter

duloxetine buy

buy duloxetine

abortion pill over the counter in usa

usa buy abortion pill online

melatonin pregnancy safety

melatonin pregnancy safety website

melatonin weed and alcohol

melatonin and weed

sertraline 50mg tablets

sertraline 50mg tablets

where can i get the abortion pill

abortion pill

naltrexone buy online canada

buy naltrexone canada puppyslife.com

lexapro and weed good

lexapro and weed

fluoxetine 20mg side effects

fluoxetine cap 20mg burroealici.it

am i pregnant or just late quiz

am i sick or pregnant quiz read

how long does the medical abortion pill take to work

how long does it take the abortion pill to work online

buy naltrexone online cheap

buy naltrexone online link

fluoxetine 20mg

buy fluoxetine

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone

1mg melatonin and pregnancy

1mg melatonin and pregnancy

how to buy naltrexone

where to buy low dose naltrexone

am i pregnant teenage quiz

am i pregnant or stressed quiz

buy venlafaxine online

venlafaxine uk buy blog.larsole.dk

where can i go to get an abortion pill

where can i get an abortion pill from

naltrexone where to buy

buy naltrexone

melatonin pregnancy

melatonin and pregnancy

citalopram 20mg tablets

citalopram 20mg side effects hikebikeclimb.net

where to buy naltrexone

buy naltrexone

fluoxetine 20mg tablets

buy fluoxetine

melatonin and weed erowid

melatonin and weed

am i pregnant quiz nhs

am i pregnant quiz early signs of pregnancy

sertraline 50mg

sertraline 50mg tablets go

zoloft weed and alcohol

zoloft weed reddit

fluoxetine 20mg capsules

20mg fluoxetine redirect

duloxetine buy online

buy duloxetine

zoloft vs weed

zoloft and weed

buy naltrexone online

buy naltrexone from trusted pharmacy read here

mirtazapine 15mg tablets

mirtazapine 15mg uk read here

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone canada xnaessentials.com

zoloft vs weed

zoloft weed interaction

buy low dose naltrexone canada

naltrexone where to buy

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone 3mg

zoloft and pregnancy

zoloft and pregnancy first trimester blog.sportsonline.com.au

buy naltrexone online canada

naltrexone buy online dadm.dk

zoloft weed and alcohol

zoloft smoking weed nightoutatberlin.jaxblog.de

buy cheap sertraline

buy sertraline 100mg dotnetcoimbatore.com

lexapro and weed

lexapro and weed

naltrexone buy uk

buy naltrexone

lexapro and weed safe

lexapro and weed trip

naltrexone buy uk

naltrexone where to buy

buy citalopram online

where can i buy citalopram blog.paulinesjewelrybox.com

mirtazapine buy online uk

buy mirtazapine

buy amitriptyline no prescription uk

buy amitriptyline

medical vs surgical abortion cost

surgical abortion vs medical mirkamali.ir

buy duloxetine 60 mg

buy duloxetine

buy mirtazapine 30mg

buy mirtazapine online

buy amitriptyline online uk

buy amitriptyline

symbicort asthma

symbicort

buy naltrexone ireland

naltrexone for pain website

naltrexone implant

naltrexone implant damonpayne.com

naltrexone implant

naltrexone

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

albuterol otc walgreens

albuterol otc

albuterol otc

albuterol otc walgreens blog.ladymaggie.com

naltrexone side effects

naltrexone

alcohol and mirtazapine

mirtazapine side effects

symbicort 160/4.5

symbicort asthma attack nivot.org

ciproxin

ciproxin

sertraline and alcohol use

sertraline and alcohol death

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol cvs

buy naltrexone 3mg

naltrexone dosage read here

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed

symbicort generic alternative

symbicort

citalopram alcohol blackout

citalopram 20mg and alcohol coyotesgame.com

cialis pillola

pillola cialis per uomo blog.hologrambirds.com

viagra prodej praha

viagra

mixing melatonin and weed

mixing zoloft and weed

pillola cialis scaduta

tadalafil generico 5 mg prezzo

low dose naloxone vs naltrexone

low dose naloxone vs naltrexone read here

over the counter albuterol inhaler walmart

over the counter albuterol walgreens online

mixing weed and adderall

mixing ibuprofen and weed

citalopram alcohol interactions

citalopram and alcohol

narcan vs naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol walgreens click here

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

mixing lexapro and weed

mixing viagra and weed

cialis generico italia

cialis generico online click

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed motoblog.benndorf.de

symbicort generic canada

symbicort otc blog.chessendgames.com

symbicort asthma action plan

symbicort

cialis online

tadalafil prezzo read here

benadryl and pregnancy tests

benadryl pregnancy second trimester

viagra cena

viagra na prodej blog.pleasetech.com

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

ventolin over the counter canada

ventolin

acquistare cialis 5 mg

cialis generico go

fluoxetine and alcohol interaction

fluoxetine and alcohol liver

cialis generico prezzo piu basso

generico cialis italia

pregabalin 150

pregabaline sandoz mha.dk

viagra cena dr max

viagra cena blog.caregiverlist.com

mirtazapine and alcohol cravings

mirtazapine weight gain read here

naloxone and naltrexone

compare naloxone and naltrexone

amitriptyline and alcohol side effects

amitriptyline sleep shellware.com

fluoxetine and alcohol nhs

fluoxetine and alcohol withdrawal go

fluoxetine alcohol liver

prozac alcohol liver online

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

naltrexone vs naloxone usmle

is naloxone and naltrexone the same go

naloxone versus naltrexone opioid

naloxone nalorphine and naltrexone read here

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

sertraline withdrawal

sertraline withdrawal

viagra prodej

viagra prodej praha blog.pragmos.it

ventolin inhaler

ventolin syrup

viagra prodej cena

viagra generika

symbicort inhaler cost

symbicort forte turbuhaler tonydyson.co.uk

buprenorphine naloxone and naltrexone

when to use naloxone vs naltrexone sunilrav.com

tadalafil online

cialis generico online italia consegna veloce open

naltrexone and naloxone difference

difference between naltrexone and naloxone

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine alcohol hangover cogimator.net

mixing ibuprofen and weed

mixing xanax and weed read here

naloxone compared to naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

generico cialis italia

cialis generico online blog.fetish-kinks.com

lexapro and pregnancy risks

lexapro pregnancy risk redirect

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

pillola cialis controindicazioni

acquistare cialis originale on line

naloxone vs naltrexone

naloxone versus naltrexone opioid

augmentin sciroppo

augmentin compresse

viagra prodej praha

viagra cena dr max read here

albuterol otc alternative

over the counter albuterol inhaler click

fluoxetine alcohol

fluoxetine and alcohol

cialis generico in farmacia

tadalafil generico prezzo

naltrexone vs naloxone

potency of naloxone and naltrexone

tadalafil online

cialis generico 2017 click here

prednisolon og alkohol

prednisolon redirect

prednisolon kol

prednisolon

citalopram hydrobromide and alcohol

citalopram and alcohol

naltrexone and naloxone difference

naltrexone vs naloxone mechanism of action carp-fishing.nl

acquistare cialis online

cialis generico

prednisolon bivirkninger

prednisolon

amlodipin

amlodipine go

viagra prodej cena

viagra cena

citalopram alcohol anxiety

citalopram and alcohol

how to buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy second trimester mipnet.dk

tadalafil generico sandoz

cialis generico open

methyl naltrexone vs naloxone

difference between naltrexone and naloxone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol rt66casino.com

over the counter albuterol inhaler walmart

otc albuterol sulfate

ventolin over the counter canada

ventolin

amlodipine

amlodipine xn--sorpendlerklub-sqb.dk

lamictal pregnancy birth defects

lamictal pregnancy

naltrexone implant

naltrexone

cialis generico 2017

cialis controindicazioni

mixing lexapro and weed

mixing adderall and weed

serevent generic

serevent side effects

cialis generico 5 mg

cialis online testbed.idippedut.dk

naltrexone online

naltrexone online

seroquel monographie

seroquel notice

pillola cialis prezzo

cialis generico prezzo

ventolin vs proair cost

ventolin vs proair

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

generico cialis italia

cialis generico online blog.lakerestoration.com

pregabaline beker

pregabaline sandoz redirect

tadalafil generico 5 mg prezzo

cialis generico

can you drink alcohol with sertraline

sertraline reviews

generico cialis italia

pillola cialis cosa serve

buscopan reflusso

buscopan

buy abortion pill uk

cheap abortion pill online

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone oral reviews click here

buy abortion pill

abortion pill online pharmacy uk

abortion pill online uk

buy abortion pill

ciproxin sciroppo

ciproxin read here

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews yunaweddings.com

abortion pill online pharmacy

abortion pill online uk

ventolin vs proair price

ventolin vs proair price read here

abortion pill online pharmacy uk

buy abortion pill

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews

rescue inhaler otc

otc asthma inhaler uk

otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...