Izoalkany

Izoalkany patří společně s alkany do skupiny uhlovodíků alifatických, tzn. necyklických. Izoalkany jsou vlastně alkylderiváty alkanů. Pomyslně je můžeme odvodit odtržením jednoho atomu H z molekuly alkanu a připojením jednovazného alkylu, např. methylu (-CH3), ethylu (-C2H5), pentylu (-C5H11) apod. Postranních řetězců může mít molekula izoalkanu více a mohou být i dále rozvětvené. Izoalkany mají stejné sumární vzorce a stejnou molekulovou hmotnost jako alkany se stejným počtem uhlíkových atomů. Například izobutan má stejný sumární vzorec C4H10 jako butan, ale strukturní vzorec má jiný:

butan a 2-methyl/propan (izobutan)
butan a 2-methyl/propan (izobutan)

Izoalkany s 5 atomy C v molekule mohou mít řetězec rozvětvený dvěma způsoby:

pentan, 2-methylbutan (izopentan) a 2,2-dimethyl/propan (neopentan)
pentan, 2-methylbutan (izopentan) a 2,2-dimethyl/propan (neopentan)

Tento jev se nazývá izomerie (konstituční neboli polohová). Izopentan a neopentan jsou izomery, tj. sloučeniny se stejným sumárním vzorcem, stejnou molekulovou hmotností, ale jinou strukturou. Izomery tohoto typu mají odlišné vlastnosti. Třetím izomerem v této skupině je pentan.

Izoalkan C6 má 4 izomery: 2-methylpentan, 3-methylpentan, 2,2-dimethylbutan a 2,3-dimethylbutan. Izoalkan C8 má 17 izomerů – jedním z nich je např. známá vysokooktanová složka automobilového benzínu – hodně rozvětvený izomer C8, 2,2,4-trimethylpentan, nesprávně (ale tradičně) označovaný jako izooktan.

Počet teoreticky možných izomerů rychle roste s rostoucí molekulovou hmotností izoalkanu. Například izoalkan C10 má 74 izomerů a počet izomerů C15 již přesahuje 4000.

Ropa, i když je velmi složitou směsí, neobsahuje všechny teoreticky možné izomery. Struktury izoalkanů v ropě jsou odvozeny ze skeletů přírodních organických sloučenin, takže některé struktury jsou silně preferovány a jiné se v ropě vůbec nevyskytují. V relativně vysokých koncentracích jsou v ropách přítomny 2-methylalkany a 3-methylalkany (tzv. anteisoalkany). Jejich zdrojem byly při vývoji ropy jednak přírodní vosky a rozvětvené mastné kyseliny obsažené v lipidové frakci planktonu, jednak odštěpování postranních řetězců ze skeletů terpenů a jiných přírodních látek v průběhu katageneze. V těžších podílech ropy jsou i 2-methyl- a 3-methylalkany s dlouhými řetězci. V parafínu, vedle tuhých alkanů, je vždy určitý podíl tuhých izoalkanů jako např. 2-methylpentakosanu (C26H54) a 3 methylpentakosanu.

Dvě zvláštní homologické řady methylalkanů byly nalezeny v ruských ropách z východní Sibiře a v ropě z jižního Ománu. V těchto prekambrijských ropách jsou v poměrně velkých koncentracích izoalkany C24 až C30 s methylovým substituentem uprostřed řetězce, tj. v poloze 12- nebo 13-, např. 12-methylnonakosan a izomerní 13-methylnonakosan a 12-methylhexakosan a izomerní 13-methylhexakosan. Oba izomery jsou v ropě přítomny ve stejných koncentracích, což znamená, že vznikají současně štěpením z jednoho prekurzoru. Byla vyslovena domněnka, že by takovým prekurzorem mohla být karboxylová kyselina s cyklopropanovým kruhem v dlouhém řetězci, např. 12,13-methylentetrakosanová kyselina.

cyklopropanový kruh v řetězci alkanu
cyklopropanový kruh v řetězci alkanu

Podobné kyseliny (s kratším řetězcem) jsou sice součástí lipidů některých bakterií, ale v planktonu se takové látky nevyskytují. Původ těchto raritních izoalkanů v ropě zůstává proto záhadou. Poněvadž se tyto methylalkany substituované uprostřed řetězce nacházejí pouze v těch nejstarších ropách a v mladších ropách a v recentních sedimentech se nevyskytují, převažuje nyní názor, že zdrojem výchozí látky mohly být mořské organismy, které vyhynuly již v prekambriu a na složení mladších rop již neměly vliv.

Zastoupení jednotlivých izomerů izoalkanů C6 až C10 v různých ropách je podrobně prozkoumáno. V tabulce je např. uvedeno složení izomerů C7H16 v ropách z velmi vzdálených nalezišť. Uvedené hodnoty potvrzují již dříve zmíněnou skutečnost, že i v ropách ze vzdálených lokalit jsou v určité strukturní třídě zastoupeny tytéž uhlovodíky, a to v přibližně stejných koncentracích.

A – ruská ropa (Grozněnská), B – africká ropa (Hassi-Messaud), C - severoamerické ropy (průměrné hodnoty 18 rop), D – izomerační rovnováha uhlovodíků C7H16.
A – ruská ropa (Grozněnská), B – africká ropa (Hassi-Messaud), C - severoamerické ropy (průměrné hodnoty 18 rop), D – izomerační rovnováha uhlovodíků C7H16.

V tabulce je v posledním sloupci uvedeno experimentálně zjištěné složení izomerů C7H16 po dosažení izomerační rovnováhy při teplotě 400 K. Hodnoty ukazují, že poměr izomerů v ropě neodpovídá izomerační rovnováze. Vysoký obsah heptanu v ropě je evidentně výsledkem štěpení delších alkanových řetězců. Vzdálenost od rovnováhy nejlépe demonstruje obsah termodynamicky nejstabilnějšího izomeru 2,3-dimethylpentanu. Ve všech zkoumaných ropách je jeho koncentrace relativně nízká a svědčí o tom, že ani u nejstarších rop z prvohor, za stovky milionů let při teplotě cca 200 °C, nebylo mezi těmito uhlovodíky dosaženo izomerační rovnováhy. V průběhu maturace (zrání, stárnutí) ropy probíhají zřejmě štěpné reakce rychleji než izomerace.

Některé ropné izoalkany C10 si zachovaly zcela zřetelně strukturu terpenů z původní organické hmoty. Například skelet 2,6-dimethyloktanu odpovídá monoterpenu myrcenu.

myrcen a 2,6-dimethyl/oktan
myrcen a 2,6-dimethyl/oktan

Jiným preferovaným typem izoalkanů jsou tzv. izoprenoidní alkany. Vyznačují se specifickou strukturou, ve které je řetězec alkanu substituován methyly v pravidelných odstupech (ob tři uhlíky). Hlavními představiteli jsou 2,6,10,14-tetramethylhexadekan (fytan), 2,6,10,14-tetramethyl pentadekan (pristan) a 2,6,10trimethyldodekan (farnesan). Prekurzorem těchto izoprenoidních alkanů je nejvýznamnější substance fytoplanktonu - chlorofyl. Molekula chlorofylu je neobyčejně složitá a k jedné její části je esterově vázán acyklický diterpenický alkohol fytol, který má v řetězci onu specifickou izoprenoidní strukturu. Uvedené izoprenoidní alkany C15, C19 a C20 se dají v ropných frakcích snadno stanovit plynovou chromatografií. Na nepolární fázi jsou jejich píky dobře odděleny od alkanů.

chromatogram motorové nafty; Fa - farnesan, P - pristan, F - fytan
chromatogram motorové nafty; Fa - farnesan, P - pristan, F - fytan

Jiné izoprenoidní alkany v ropě vznikly odštěpením fragmentů z dlouhých řetězců skvalanu (C30) a lykopanu (C40). Oba tyto ropné uhlovodíky mají nepravidelnou izoprenoidní strukturu - v jednom místě řetězce jsou mezi dvěma postranními methyly čtyři skupiny CH2 místo tří. Prekurzorem skvalanu (2,6,10,15,19,23-hexamethyltetrakosanu) je v přírodě hojně rozšířený acyklický triterpen skvalen se třemi dvojnými vazbami. Lykopan je 2,6,10,14,19,23,27,31-oktamethyldotriakontan. Vznikl nasycením 13 dvojných vazeb (z toho je 11 konjugovaných) lykopenu, což je acyklický oktamer izoprenu, vyskytující se v přírodě jako červené rostlinné barvivo, strukturně blízké karotenům.

Kontakty


remeron

remeron

yasmin

yasmin

cortaid

cortaid flex32.dk

estrace

estrace website

imuran

imuran

benadryl

benadryl website

zofran

zofran zombori.de

polyethylene

polyethylene saniblog.ch

elavil

elavil nordteams.se

myrbetriq

myrbetriq nottinghamchildrensphysio.co.uk

requip

requip

adalat

adalat link

estrace

estrace link

timoptic

timoptic

tylenol

tylenol bibob.info

revia

revia redirect

samsca

samsca

atarax

atarax luciomargiotta.com

cialis

cialis paulownia-predaj.sk

yasmin

yasmin

rocaltrol

rocaltrol

lioresal

lioresal saramortsell.se

clarinex

clarinex vasefuglsang.dk

furadantin

furadantin click here

lexapro and weed

lexapro weed effects online

abortion clinics raleigh nc costs

abortion clinics raleigh nc costs saluslab.com

abortion charlottesville va

abortion charlottesville va newchristianherald.org

cost of medical abortion dallastx

cost of medical abortion dallastx offeringoflight.com

abortion clinics newark nj

abortion clinics newark nj go

abortion clinic setauket ny

abortion clinic setauket ny istitutomarcopolopadova.it

abortion clinic in downey ca

abortion clinic in downey ca fortsonent.org

abortion pill

pill abortion click here

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg side effects redirect

order abortion pill online usa

abortion pill usa legal

benadryl and pregnancy risks

benadryl pregnancy congestion

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone online india read here

am i pregnant quiz early signs

am i pregnant quiz early signs website

venlafaxine to buy

buy generic venlafaxine go

lexapro weed and alcohol

lexapro and weed

viagra and weed dangerous

viagra and weed website

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone online online

buy naltrexone

buy naltrexone online canada click

am i pregnant or just late quiz

am i pregnant quiz for teenagers open

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone

buy naltrexone no prescription

can you buy naltrexone over the counter open

low dose naltrexone buy

buy naltrexone

mixing melatonin and weed

melatonin and weed

benadryl pregnancy

benadryl pregnancy congestion david.hindersson.com

naltrexone buy

buy naltrexone

venlafaxine buy

venlafaxine buy online mercygraceforgiveness.org

melatonin and weed trip

melatonin and weed click

where to buy naltrexone

can you buy naltrexone over the counter

duloxetine buy

buy duloxetine

abortion pill over the counter in usa

usa buy abortion pill online

melatonin pregnancy safety

melatonin pregnancy safety website

melatonin weed and alcohol

melatonin and weed

sertraline 50mg tablets

sertraline 50mg tablets

where can i get the abortion pill

abortion pill

naltrexone buy online canada

buy naltrexone canada puppyslife.com

lexapro and weed good

lexapro and weed

fluoxetine 20mg side effects

fluoxetine cap 20mg burroealici.it

am i pregnant or just late quiz

am i sick or pregnant quiz read

how long does the medical abortion pill take to work

how long does it take the abortion pill to work online

buy naltrexone online cheap

buy naltrexone online link

fluoxetine 20mg

buy fluoxetine

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone

1mg melatonin and pregnancy

1mg melatonin and pregnancy

how to buy naltrexone

where to buy low dose naltrexone

am i pregnant teenage quiz

am i pregnant or stressed quiz

buy venlafaxine online

venlafaxine uk buy blog.larsole.dk

where can i go to get an abortion pill

where can i get an abortion pill from

naltrexone where to buy

buy naltrexone

melatonin pregnancy

melatonin and pregnancy

citalopram 20mg tablets

citalopram 20mg side effects hikebikeclimb.net

where to buy naltrexone

buy naltrexone

fluoxetine 20mg tablets

buy fluoxetine

melatonin and weed erowid

melatonin and weed

am i pregnant quiz nhs

am i pregnant quiz early signs of pregnancy

sertraline 50mg

sertraline 50mg tablets go

zoloft weed and alcohol

zoloft weed reddit

fluoxetine 20mg capsules

20mg fluoxetine redirect

duloxetine buy online

buy duloxetine

zoloft vs weed

zoloft and weed

buy naltrexone online

buy naltrexone from trusted pharmacy read here

mirtazapine 15mg tablets

mirtazapine 15mg uk read here

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone canada xnaessentials.com

zoloft vs weed

zoloft weed interaction

buy low dose naltrexone canada

naltrexone where to buy

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone 3mg

zoloft and pregnancy

zoloft and pregnancy first trimester blog.sportsonline.com.au

buy naltrexone online canada

naltrexone buy online dadm.dk

zoloft weed and alcohol

zoloft smoking weed nightoutatberlin.jaxblog.de

buy cheap sertraline

buy sertraline 100mg dotnetcoimbatore.com

lexapro and weed

lexapro and weed

naltrexone buy uk

buy naltrexone

lexapro and weed safe

lexapro and weed trip

naltrexone buy uk

naltrexone where to buy

buy citalopram online

where can i buy citalopram blog.paulinesjewelrybox.com

mirtazapine buy online uk

buy mirtazapine

buy amitriptyline no prescription uk

buy amitriptyline

medical vs surgical abortion cost

surgical abortion vs medical mirkamali.ir

buy duloxetine 60 mg

buy duloxetine

buy mirtazapine 30mg

buy mirtazapine online

buy amitriptyline online uk

buy amitriptyline

symbicort asthma

symbicort

buy naltrexone ireland

naltrexone for pain website

naltrexone implant

naltrexone implant damonpayne.com

naltrexone implant

naltrexone

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

albuterol otc walgreens

albuterol otc

albuterol otc

albuterol otc walgreens blog.ladymaggie.com

naltrexone side effects

naltrexone

alcohol and mirtazapine

mirtazapine side effects

symbicort 160/4.5

symbicort asthma attack nivot.org

ciproxin

ciproxin

sertraline and alcohol use

sertraline and alcohol death

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol cvs

buy naltrexone 3mg

naltrexone dosage read here

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed

symbicort generic alternative

symbicort

citalopram alcohol blackout

citalopram 20mg and alcohol coyotesgame.com

cialis pillola

pillola cialis per uomo blog.hologrambirds.com

viagra prodej praha

viagra

mixing melatonin and weed

mixing zoloft and weed

pillola cialis scaduta

tadalafil generico 5 mg prezzo

low dose naloxone vs naltrexone

low dose naloxone vs naltrexone read here

over the counter albuterol inhaler walmart

over the counter albuterol walgreens online

mixing weed and adderall

mixing ibuprofen and weed

citalopram alcohol interactions

citalopram and alcohol

narcan vs naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol walgreens click here

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

mixing lexapro and weed

mixing viagra and weed

cialis generico italia

cialis generico online click

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed motoblog.benndorf.de

symbicort generic canada

symbicort otc blog.chessendgames.com

symbicort asthma action plan

symbicort

cialis online

tadalafil prezzo read here

benadryl and pregnancy tests

benadryl pregnancy second trimester

viagra cena

viagra na prodej blog.pleasetech.com

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

ventolin over the counter canada

ventolin

acquistare cialis 5 mg

cialis generico go

fluoxetine and alcohol interaction

fluoxetine and alcohol liver

cialis generico prezzo piu basso

generico cialis italia

pregabalin 150

pregabaline sandoz mha.dk

viagra cena dr max

viagra cena blog.caregiverlist.com

mirtazapine and alcohol cravings

mirtazapine weight gain read here

naloxone and naltrexone

compare naloxone and naltrexone

amitriptyline and alcohol side effects

amitriptyline sleep shellware.com

fluoxetine and alcohol nhs

fluoxetine and alcohol withdrawal go

fluoxetine alcohol liver

prozac alcohol liver online

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

naltrexone vs naloxone usmle

is naloxone and naltrexone the same go

naloxone versus naltrexone opioid

naloxone nalorphine and naltrexone read here

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

sertraline withdrawal

sertraline withdrawal

viagra prodej

viagra prodej praha blog.pragmos.it

ventolin inhaler

ventolin syrup

viagra prodej cena

viagra generika

symbicort inhaler cost

symbicort forte turbuhaler tonydyson.co.uk

buprenorphine naloxone and naltrexone

when to use naloxone vs naltrexone sunilrav.com

tadalafil online

cialis generico online italia consegna veloce open

naltrexone and naloxone difference

difference between naltrexone and naloxone

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine alcohol hangover cogimator.net

mixing ibuprofen and weed

mixing xanax and weed read here

naloxone compared to naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

generico cialis italia

cialis generico online blog.fetish-kinks.com

lexapro and pregnancy risks

lexapro pregnancy risk redirect

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

pillola cialis controindicazioni

acquistare cialis originale on line

naloxone vs naltrexone

naloxone versus naltrexone opioid

augmentin sciroppo

augmentin compresse

viagra prodej praha

viagra cena dr max read here

albuterol otc alternative

over the counter albuterol inhaler click

fluoxetine alcohol

fluoxetine and alcohol

cialis generico in farmacia

tadalafil generico prezzo

naltrexone vs naloxone

potency of naloxone and naltrexone

tadalafil online

cialis generico 2017 click here

prednisolon og alkohol

prednisolon redirect

prednisolon kol

prednisolon

citalopram hydrobromide and alcohol

citalopram and alcohol

naltrexone and naloxone difference

naltrexone vs naloxone mechanism of action carp-fishing.nl

acquistare cialis online

cialis generico

prednisolon bivirkninger

prednisolon

amlodipin

amlodipine go

viagra prodej cena

viagra cena

citalopram alcohol anxiety

citalopram and alcohol

how to buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy second trimester mipnet.dk

tadalafil generico sandoz

cialis generico open

methyl naltrexone vs naloxone

difference between naltrexone and naloxone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol rt66casino.com

over the counter albuterol inhaler walmart

otc albuterol sulfate

ventolin over the counter canada

ventolin

amlodipine

amlodipine xn--sorpendlerklub-sqb.dk

lamictal pregnancy birth defects

lamictal pregnancy

naltrexone implant

naltrexone

cialis generico 2017

cialis controindicazioni

mixing lexapro and weed

mixing adderall and weed

serevent generic

serevent side effects

cialis generico 5 mg

cialis online testbed.idippedut.dk

naltrexone online

naltrexone online

seroquel monographie

seroquel notice

pillola cialis prezzo

cialis generico prezzo

ventolin vs proair cost

ventolin vs proair

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

generico cialis italia

cialis generico online blog.lakerestoration.com

pregabaline beker

pregabaline sandoz redirect

tadalafil generico 5 mg prezzo

cialis generico

can you drink alcohol with sertraline

sertraline reviews

generico cialis italia

pillola cialis cosa serve

buscopan reflusso

buscopan

buy abortion pill uk

cheap abortion pill online

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone oral reviews click here

buy abortion pill

abortion pill online pharmacy uk

abortion pill online uk

buy abortion pill

ciproxin sciroppo

ciproxin read here

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews yunaweddings.com

abortion pill online pharmacy

abortion pill online uk

ventolin vs proair price

ventolin vs proair price read here

abortion pill online pharmacy uk

buy abortion pill

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews

rescue inhaler otc

otc asthma inhaler uk

otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

UNIPETROL

UNIPETROL

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina, která je s počtem 409 stanic největším řetězcem v Česku. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za rok 2018 utržila přes 130 miliard Kč a zaměstnává více než 4 700 lidí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Více informací...