Dusíkaté sloučeniny v ropě

Ropy průměrných vlastností obsahují 0,1 až 0,4 % hm. dusíku. Výjimečně vysoký obsah dusíku mají některé kalifornské ropy – kolem 0,7 % N. Prakticky všechen tento dusík je vázán v organických sloučeninách. Při destilaci ropy jen malá část z nich přechází do lehkých frakcí. Na rozdíl od sirných sloučenin se dusíkaté sloučeniny při destilaci více koncentrují v nejtěžších podílech a většinou zůstávají v destilačním zbytku (asfaltu). Ukázka distribuce dusíku v destilačních frakcích kalifornské ropy je v tabulce.


Struktury a vlastnosti dusíkatých sloučenin jsou dobře prostudovány, poněvadž i v malých koncentracích způsobují při technologickém zpracování frakcí různé potíže (viz dále). Až na nepočetné výjimky je dusík v ropě vázán v heterocyklických sloučeninách. Podobně jako v případě sirných heterocyklů, také dusíkaté heterocykly jsou většinou kondenzovány do polycyklických aromatických systémů. Podle chemické povahy se rozdělují na dvě skupiny: na sloučeniny nebazické se základní strukturou pyrrolu a na sloučeniny bazické odvozené od pyridinu.

pyrrol a pyridin
pyrrol a pyridin

Zatímco vodík ve skupině N-H pětičlenného pyrrolu je slabounce kyselý (asi jako vodík v methanolu), dusík v šestičlenném kruhu pyridinu se chová jako terciární amín a je výrazně bazický ; se silnými kyselinami tvoří regulérní soli (sírany, chloristany, chloridy aj.).

Nebazické dusíkaté heterocykly v ropě mají tyto základní struktury:

indol, karbazol a benzo[a]karbazol
indol, karbazol a benzo[a]karbazol

Srovnávací analýzy nebazických dusíkatých heterocyklů v ropách, provedené ve francouzských univerzitních laboratořích, přinesly o složení této skupiny jasný obraz: základní heterocykly – pyrrol a indol – v ropě nejsou. I jejich alkylderiváty se v ropě nacházejí jen v nevýznamném množství. Skupina nebazických dusíkatých heterocvyklů je složena převážně ze sloučenin tricyklických (karbazolů), tetracyklických (benzokarbazolů) a pentacyklických (dibenzokarbazolů) a jejich alkylderivátů.

Ve skupině tricyklických sloučenin jsou jako hlavní složky základní karbazol a 4-methylkarbazol (Tento izomer je zřejmě nejstabilnější, poněvadž je také nejodolnější vůči katalytické hydrogenační denitrogenaci ropných frakcí). Z ostatních izomerů jsou 2-methyl- a 3-methylkarbazoly přítomny v koncentracích o řád menších a v nejmenší koncentrací je přítomen poslední z možných izomerů 1-methylkarbazol.

Tetracyklické benzokarbazoly tvoří hlavní podíl nebazických heterocyklů ve všech zkoumaných ropách. I v této skupině je relativně velká koncentrace nesubstituovaných izomerů základního benzokarbazolu, ale týká se to jen angulárních izomerů benzo[a]karbazolu a benzo[c]karbazolu. Koncentrace třetího z možných izomerů - lineárně anelovaného benzo[b]karbazolu je asi 100x menší. Velký počet přítomných alkylhomologů benzokarbazolu je nejspíše také odvozen od angulárních izomerů.

Z uvedené dvojice angulárních izomerů je benzo[c]karbazol thermodynamicky méně stabilní. Příčinou je interakce dvou atomů vodíku vyznačených ve strukturním vzorci:

benzo[c]karbazol
benzo[c]karbazol

Jejich vzdálenost je podle výpočtů kratší než suma van der Waalsových poloměrů atomu vodíku. V průběhu maturace ropy se jeho koncentrace, ve srovnání s izomerem [a], zmenšuje (viz sekundární migraci ropy).

Z 16 možných izomerů pentacyklických dibenzokarbazolů byly v ropě zatím identifikovány jen dva:

dibenzo[a,i]karbazol a dibenzo[a,g]karbazol
dibenzo[a,i]karbazol a dibenzo[a,g]karbazol

Mezi nimi není přítomen izomer [c,g], o němž je známo, že je velmi silný karcinogen. Asi 25 alkylderivátů, které provázejí uvedené základní dibenzokarbazoly, jsou převážně methyl- a dimethylderiváty.

Bazických dusíkatých heterocyklů je v ropě méně než nebazických. Například v západosibiřských, uralsko-povolžských a kazašských ropách z paleozoika je z celkového obsahu N jen 16 až 20 % vázáno v bazických sloučeninách. Jsou to vesměs alkylderiváty pyridinu, chinolinu a benzo[h]chinolinu. Deriváty lineárního [b]-izomeru (akridinu) v ropě nalezeny nebyly. Nealkylované šestičlenné N-heterocykly v ropě nejsou.

chinolin (1-azanaftalen), 8-isopropylchinolin a benzo[h]chinolin (1-azafenanthren)
chinolin (1-azanaftalen), 8-isopropylchinolin a benzo[h]chinolin (1-azafenanthren)

Alkylpyridiny mají v alkylech 2-3 uhlíky. Nižší alkylderiváty absentují. Alkylchinoliny mají v alkylech většinou 4 – 7 uhlíků. Deriváty isochinolinu (2-azanaftalenu) nebyly v ropě nalezeny. V ropách z křídy a miocenu jsou chinoliny jen málo alkylované, kdežto kalifornské ropy z pliocenu se vyznačují relativně vysokým obsahem 8-isopropylalkylchinolinů se dvěma až čtyřmi methyly v alkylech. V několika ropách z paleozoika byly také kvalitativně identifikovány dibenzochinoliny s blíže neurčenou strukturou.

Prvotním zdrojem nebazických dusíkatých heterocyklů v ropě je nepochybně mořský plankton. Hlavní součást fytoplanktonu – zeleň listová neboli chlorofyl – obsahuje v molekule 4 pyrrolová jádra, která vnášejí do ropy organicky vázaný dusík, jednak ve formě porfyrinů (viz dále) a jednak, po degradaci, jako alkylpyrroly.

Původ bazických dusíkatých heterocyklů v ropě není tak jednoznačný a je stále ještě předmětem různých výzkumů. Uvažovány jsou tři cesty, kterými se alkylpyridiny a alkylované benzology pyridinu do ropy mohly dostat:
1 – fosilizací dusíkatých alkaloidů obsažených v rostlinách,
2 – chemickou syntézou z 1,5-alkyldiketonů a amoniaku,
3 – zvětšením pětičlenného kruhu alkylpyrrolů na šestičlenný kruh alkylpyridinů podle schematu:


První cesta nemůže být příliš významná. Řada rostlinných alkaloidů sice obsahuje chinolinové struktury, ale tyto bazické alkaloidy jsou obsaženy ve vyšších (suchozemských) rostlinách. Jejich přísun do kerogenu je minimální a je omezen jen na určité lokality.

Chemická syntéza pyridinových derivátů při vývoji ropy nebyla nikdy potvrzena, ale není vyloučena. Peptidový dusík z rozložených bílkovin, po inkorporaci do kerogenu, může během diageneze syntetickou cestou vytvořit bazické heterocykly pyridinového typu.

Třetí cesta je nejpravděpodobnější. Je to analogie snadného přesmyku methylcyklopentanu na cyklohexan. Chemické a biochemické příklady expanze pyrrolového kruhu na pyridinový jsou známy. Také přísun výchozí látky – pyrrolových jader z chlorofylu – do kerogenu je bezkonkurenčně vydatný. V této souvislosti je zajímavé nedávné zjištění kombinovaného týmu univerzitních pracovníků (University of Calgary, University of Nottingham, MIT, Cambridge), že při laboratorní hydropyrolýze planktonu jsou v produktech vedle indolů a karbazolů i bazické chinoliny a benzochinoliny, (které předtím v planktonu nebyly).

Dusíkaté heterocykly v ropě tedy vznikají již v ranných fázích diageneze. Velká podobnost polycyklických derivátů pyrrolu a polycyklických derivátů thiofenu v ropě naznačuje, že také pyrrolové jádro aktivuje cyklizaci substituentů a výstavbu benzenového kruhu na dvojné vazbě pětičlenného heterocyklu. Z termodynamického hlediska je to proces výhodný, neboť vzniká dokonale konjugovaný systém.

Jak bylo ukázáno, jsou cesty dusíku do ropy odlišné od cest, kterými se do ropy dostává síra. Její obsah v ropě není ani tak závislý na primárním složení kerogenu, jako na chemickém složení minerálů, se kterými se ropa během vývoje a zrání dostala do kontaktu. Poměr elementů S/N v ropě je pro geochemiky určitým klasifikačním parametrem, který vypovídá o litologii zdrojové horniny a o minerálech, se kterými se ropa setkala. Studium poměru S/N u 455 různých rop ukázalo, že poměr S/N < 1 mají ropy vzniklé z kerogenu typu III s velkým podílem vyšších rostlin (bažinatých, jezerních). Mořské jílovité matečné horniny produkují ropy s nízkým poměrem S/N mezi 1 – 5. V karbonátových usazeninách a oceánských sedimentech vznikají ropy s hodnotou S/N 10 – 50. Termochemická redukce sulfátů může zvýšit poměr S/N přes 50.

Škodlivé účinky dusíkatých sloučenin v ropě se mohou projevit ve zhoršené kvalitě ropných produktů, a to i v případě, že obsahují méně než 0,1 % N. V motorových palivech jsou nežádoucí, poněvadž na horkém kovovém povrchu tvoří úsady a ve spalinách zvyšují obsah NOx. Dusíkaté sloučeniny ropné produkty zbarvují a udělují jim nepříjemný zápach. Po delší době se z takto kontaminovaných frakcí vylučují lepkavé úsady, které, mimo jiné, zkracují dobu skladovatelnosti. Proto se jako součást testů pro předpověď dlouhodobé skladovatelnosti středních destilátů (strategické rezervy) používá i stanovení obsahu karbazolu a indolu v palivu. Z hygienického hlediska je důležité, že některé dusíkaté heterocykly (např. dibenzo[c,g]karbazol) jsou silnými karcinogeny.

Další nežádoucí efekty znají dobře technologové rafinerií - dusíkaté sloučeniny v ropných frakcích zpracovávaných katalytickými procesy mohou působit jako katalytické jedy. Zhoršování účinnosti katalyzátorů na bázi vzácných kovů v přítomnosti síry, dusíku a jiných látek je již dlouho známo. V technologii rafinace a zpracování ropy se to týká zejména procesu katalytického reformování benzinů, kde se používají bimetalické katalyzátory (Pt-Re, Pt-Ir aj.), které mají hydrogenačně – dehydrogenační a jiná kyselá aktivní centra. Obsahuje-li nastřikovaná surovina dusíkaté heterocykly, účinnost katalyzátoru se znatelně sníží. V tomto případě působí jako katalytický jed bazické heterocykly (pyridiny, chinoliny), které blokují kyselá centra katalyzátoru, a to úměrně obsahu bazického dusíku v surovině.

Podobný problém se vyskytuje v procesu izomerace alkanické C5 – C6 frakce. Jako katalyzátor se pro tento proces tradičně používá Pt nanesená na chlorované alumině (Penex) nebo Pt na kyselém zeolitu. Aktivní izomerační centra těchto katalyzátorů mají kyselost Lewisova typu (akceptory nepárových elektronů). Bazické dusíkaté heterocykly také tato centra ireverzibilně blokují. Poslední generace izomeračních katalyzátorů na bázi Pt – ZrO2 promotovaných oxoanionty SO42- a/nebo WO32- (procesy Par-Isom a EMICT) mají vysokou kyselost, pracují při nižší teplotě než zeolity a poskytují vyšší výtěžky. Měření odolnosti těchto katalyzátorů proti otravě ukázalo, že po otravě sírou mohou být snadno regenerovány, ale otrava dusíkatou bází zcela potlačí izomerační aktivitu katalyzátoru, kterou lze obnovit jen kalcinací a redukcí.

Dusíkaté heterocykly v ropných frakcích mají škodlivý účinek nejen na platinové a palladiové katalyzátory, ale působí jako jedy i na mnohem robustnější katalyzátory. Například jeden ze současných klíčových procesů technologického zpracování ropy - fluidní katalytické krakování (FCC) – pracuje se zeolitovými katalyzátory na alumosilikátovém nosiči s obsahem Fe, Ce, Na aj. Katalyzátory obsahují kyselá centra – Lewisova typu i Brönstedova typu (donory protonů). Katalytické jedy bazického charakteru i v tomto případě mohou aktivní centra blokovat. Pokroky v analytické chemii umožnily posoudit vliv asi 30 individuálních dusíkatých sloučenin na aktivitu katalyzátoru FCC a selektivitu krakování plynového oleje a rafinovaného vakuového zbytku. Potvrdilo se, že dusíkaté sloučeniny preferenčně blokují kyselá centra katalyzátoru. Jejich škodlivost je tím větší – měřeno poklesem koverze při FCC plynového oleje – čím větší je bazicita N-sloučenin v plynné fázi (měří se jako afinita k protonům – relativně k NH3). Mezi škodlivostí a bazicitou N-sloučenin v roztoku není žádná korelace. Škodlivý účinek dusíkatých heterocyklů na katalyzátory FCC roste v řadě:

pyrrol < pyridin < indol < chinolin < karbazol < benzochinolin (akridin).

Alkylované pyridiny jsou o něco škodlivější než základní pyridin. K vysoké škodlivosti tricyklického akridinu jistě přispívá i velikost molekuly. Ze studie vyplynulo, že pro posouzení škodlivého účinku dusíkatých sloučenin na proces FCC je stanovení celkového obsahu dusíku v nástřiku jen velmi hrubým vodítkem.

Dusíkaté heterocykly negativně ovlivňují dokonce i aktivitu sířených katalyzátorů CoMo/Al2O3 užívaných pro hlubokou hydrogenační desulfuraci (HDS) plynových olejů. Je známo, že účinnost procesu HDS klesá v řadě:

dibenzothiofen > 4-methyldibenzothiofen > 4,6-dimethyldibenzothiofen

Je to způsobeno tím, že na aktivních místech katalyzátoru CoMoS/Al2O3 může desulfurace probíhat třemi různými mechanismy:
- u dibenzothiofenu probíhá desulfurace přímo, tj. jako hydrogenolýza C-S vazby (za vzniku bifenylu),
- v případě stéricky stíněného 4,6-dimethyldibenzothiofenu je prvním stupněm hydrogenace aromatického kruhu. Tím se uvolní rigidní tvar molekuly, stínění atomu síry pomine, a může následovat hydrogenolýza C-S vazby (za vzniku methylcyklohexyltoluenu).
- u stéricky stíněných methyl- a dimethyldibenzothiofenů může na jiných aktivních centrech katalyzátoru souběžně probíhat migrace methylových skupin na aromatickém kruhu, která také zpřístupní atom síry pro hydrogenolýzu.

Aktivní centra katalyzátoru pro hydrogenaci a pro migraci methylů mají kyselejší charakter než centra pro hydrogenolýzu C-S vazby. Otrava katalyzátoru dusíkatými heterocykly směřuje právě přednostně na tato nejkyselejší centra. Vliv dusíkatých heterocyklů na proces HDS lze shrnout takto:
- na hydrodesulfuraci dibenzothiofenu má přítomnost dusíkatých heterocyklů negativní vliv až když jejich koncentrace v surovině překročí 500 ppm chinolinu (tj. 0,05 %), resp. 650 ppm karbazolu – v obou případech konverze klesá na 0,9 (hydrogenolytickým otevřením pyrrolového kruhu vznikne z karbazolu také báze),
- naproti tomu hydrodesulfuraci rezistentního 4,6-dimethyldibenzothiofenu znatelně potlačuje již 10 ppm chinolinu (konverze 0,9). Obsah 250 ppm chinolinu v nástřiku (~ 0,025 %) snižuje konverzi pod 0,5.

Kontakty


remeron

remeron

yasmin

yasmin

cortaid

cortaid flex32.dk

estrace

estrace website

imuran

imuran

benadryl

benadryl website

zofran

zofran zombori.de

polyethylene

polyethylene saniblog.ch

elavil

elavil nordteams.se

myrbetriq

myrbetriq nottinghamchildrensphysio.co.uk

requip

requip

adalat

adalat link

estrace

estrace link

timoptic

timoptic

tylenol

tylenol bibob.info

revia

revia redirect

samsca

samsca

atarax

atarax luciomargiotta.com

cialis

cialis paulownia-predaj.sk

yasmin

yasmin

rocaltrol

rocaltrol

lioresal

lioresal saramortsell.se

clarinex

clarinex vasefuglsang.dk

furadantin

furadantin click here

lexapro and weed

lexapro weed effects online

abortion clinics raleigh nc costs

abortion clinics raleigh nc costs saluslab.com

abortion charlottesville va

abortion charlottesville va newchristianherald.org

cost of medical abortion dallastx

cost of medical abortion dallastx offeringoflight.com

abortion clinics newark nj

abortion clinics newark nj go

abortion clinic setauket ny

abortion clinic setauket ny istitutomarcopolopadova.it

abortion clinic in downey ca

abortion clinic in downey ca fortsonent.org

abortion pill

pill abortion click here

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg side effects redirect

order abortion pill online usa

abortion pill usa legal

benadryl and pregnancy risks

benadryl pregnancy congestion

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone online india read here

am i pregnant quiz early signs

am i pregnant quiz early signs website

venlafaxine to buy

buy generic venlafaxine go

lexapro weed and alcohol

lexapro and weed

viagra and weed dangerous

viagra and weed website

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone online online

buy naltrexone

buy naltrexone online canada click

am i pregnant or just late quiz

am i pregnant quiz for teenagers open

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone

buy naltrexone no prescription

can you buy naltrexone over the counter open

low dose naltrexone buy

buy naltrexone

mixing melatonin and weed

melatonin and weed

benadryl pregnancy

benadryl pregnancy congestion david.hindersson.com

naltrexone buy

buy naltrexone

venlafaxine buy

venlafaxine buy online mercygraceforgiveness.org

melatonin and weed trip

melatonin and weed click

where to buy naltrexone

can you buy naltrexone over the counter

duloxetine buy

buy duloxetine

abortion pill over the counter in usa

usa buy abortion pill online

melatonin pregnancy safety

melatonin pregnancy safety website

melatonin weed and alcohol

melatonin and weed

sertraline 50mg tablets

sertraline 50mg tablets

where can i get the abortion pill

abortion pill

naltrexone buy online canada

buy naltrexone canada puppyslife.com

lexapro and weed good

lexapro and weed

fluoxetine 20mg side effects

fluoxetine cap 20mg burroealici.it

am i pregnant or just late quiz

am i sick or pregnant quiz read

how long does the medical abortion pill take to work

how long does it take the abortion pill to work online

buy naltrexone online cheap

buy naltrexone online link

fluoxetine 20mg

buy fluoxetine

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone

1mg melatonin and pregnancy

1mg melatonin and pregnancy

how to buy naltrexone

where to buy low dose naltrexone

am i pregnant teenage quiz

am i pregnant or stressed quiz

buy venlafaxine online

venlafaxine uk buy blog.larsole.dk

where can i go to get an abortion pill

where can i get an abortion pill from

naltrexone where to buy

buy naltrexone

melatonin pregnancy

melatonin and pregnancy

citalopram 20mg tablets

citalopram 20mg side effects hikebikeclimb.net

where to buy naltrexone

buy naltrexone

fluoxetine 20mg tablets

buy fluoxetine

melatonin and weed erowid

melatonin and weed

am i pregnant quiz nhs

am i pregnant quiz early signs of pregnancy

sertraline 50mg

sertraline 50mg tablets go

zoloft weed and alcohol

zoloft weed reddit

fluoxetine 20mg capsules

20mg fluoxetine redirect

duloxetine buy online

buy duloxetine

zoloft vs weed

zoloft and weed

buy naltrexone online

buy naltrexone from trusted pharmacy read here

mirtazapine 15mg tablets

mirtazapine 15mg uk read here

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone canada xnaessentials.com

zoloft vs weed

zoloft weed interaction

buy low dose naltrexone canada

naltrexone where to buy

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone 3mg

zoloft and pregnancy

zoloft and pregnancy first trimester blog.sportsonline.com.au

buy naltrexone online canada

naltrexone buy online dadm.dk

zoloft weed and alcohol

zoloft smoking weed nightoutatberlin.jaxblog.de

buy cheap sertraline

buy sertraline 100mg dotnetcoimbatore.com

lexapro and weed

lexapro and weed

naltrexone buy uk

buy naltrexone

lexapro and weed safe

lexapro and weed trip

naltrexone buy uk

naltrexone where to buy

buy citalopram online

where can i buy citalopram blog.paulinesjewelrybox.com

mirtazapine buy online uk

buy mirtazapine

buy amitriptyline no prescription uk

buy amitriptyline

medical vs surgical abortion cost

surgical abortion vs medical mirkamali.ir

buy duloxetine 60 mg

buy duloxetine

buy mirtazapine 30mg

buy mirtazapine online

buy amitriptyline online uk

buy amitriptyline

symbicort asthma

symbicort

buy naltrexone ireland

naltrexone for pain website

naltrexone implant

naltrexone implant damonpayne.com

naltrexone implant

naltrexone

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

albuterol otc walgreens

albuterol otc

albuterol otc

albuterol otc walgreens blog.ladymaggie.com

naltrexone side effects

naltrexone

alcohol and mirtazapine

mirtazapine side effects

symbicort 160/4.5

symbicort asthma attack nivot.org

ciproxin

ciproxin

sertraline and alcohol use

sertraline and alcohol death

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol cvs

buy naltrexone 3mg

naltrexone dosage read here

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed

symbicort generic alternative

symbicort

citalopram alcohol blackout

citalopram 20mg and alcohol coyotesgame.com

cialis pillola

pillola cialis per uomo blog.hologrambirds.com

viagra prodej praha

viagra

mixing melatonin and weed

mixing zoloft and weed

pillola cialis scaduta

tadalafil generico 5 mg prezzo

low dose naloxone vs naltrexone

low dose naloxone vs naltrexone read here

over the counter albuterol inhaler walmart

over the counter albuterol walgreens online

mixing weed and adderall

mixing ibuprofen and weed

citalopram alcohol interactions

citalopram and alcohol

narcan vs naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol walgreens click here

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

mixing lexapro and weed

mixing viagra and weed

cialis generico italia

cialis generico online click

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed motoblog.benndorf.de

symbicort generic canada

symbicort otc blog.chessendgames.com

symbicort asthma action plan

symbicort

cialis online

tadalafil prezzo read here

benadryl and pregnancy tests

benadryl pregnancy second trimester

viagra cena

viagra na prodej blog.pleasetech.com

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

ventolin over the counter canada

ventolin

acquistare cialis 5 mg

cialis generico go

fluoxetine and alcohol interaction

fluoxetine and alcohol liver

cialis generico prezzo piu basso

generico cialis italia

pregabalin 150

pregabaline sandoz mha.dk

viagra cena dr max

viagra cena blog.caregiverlist.com

mirtazapine and alcohol cravings

mirtazapine weight gain read here

naloxone and naltrexone

compare naloxone and naltrexone

amitriptyline and alcohol side effects

amitriptyline sleep shellware.com

fluoxetine and alcohol nhs

fluoxetine and alcohol withdrawal go

fluoxetine alcohol liver

prozac alcohol liver online

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

naltrexone vs naloxone usmle

is naloxone and naltrexone the same go

naloxone versus naltrexone opioid

naloxone nalorphine and naltrexone read here

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

sertraline withdrawal

sertraline withdrawal

viagra prodej

viagra prodej praha blog.pragmos.it

ventolin inhaler

ventolin syrup

viagra prodej cena

viagra generika

symbicort inhaler cost

symbicort forte turbuhaler tonydyson.co.uk

buprenorphine naloxone and naltrexone

when to use naloxone vs naltrexone sunilrav.com

tadalafil online

cialis generico online italia consegna veloce open

naltrexone and naloxone difference

difference between naltrexone and naloxone

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine alcohol hangover cogimator.net

mixing ibuprofen and weed

mixing xanax and weed read here

naloxone compared to naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

generico cialis italia

cialis generico online blog.fetish-kinks.com

lexapro and pregnancy risks

lexapro pregnancy risk redirect

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

pillola cialis controindicazioni

acquistare cialis originale on line

naloxone vs naltrexone

naloxone versus naltrexone opioid

augmentin sciroppo

augmentin compresse

viagra prodej praha

viagra cena dr max read here

albuterol otc alternative

over the counter albuterol inhaler click

fluoxetine alcohol

fluoxetine and alcohol

cialis generico in farmacia

tadalafil generico prezzo

naltrexone vs naloxone

potency of naloxone and naltrexone

tadalafil online

cialis generico 2017 click here

prednisolon og alkohol

prednisolon redirect

prednisolon kol

prednisolon

citalopram hydrobromide and alcohol

citalopram and alcohol

naltrexone and naloxone difference

naltrexone vs naloxone mechanism of action carp-fishing.nl

acquistare cialis online

cialis generico

prednisolon bivirkninger

prednisolon

amlodipin

amlodipine go

viagra prodej cena

viagra cena

citalopram alcohol anxiety

citalopram and alcohol

how to buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy second trimester mipnet.dk

tadalafil generico sandoz

cialis generico open

methyl naltrexone vs naloxone

difference between naltrexone and naloxone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol rt66casino.com

over the counter albuterol inhaler walmart

otc albuterol sulfate

ventolin over the counter canada

ventolin

amlodipine

amlodipine xn--sorpendlerklub-sqb.dk

lamictal pregnancy birth defects

lamictal pregnancy

naltrexone implant

naltrexone

cialis generico 2017

cialis controindicazioni

mixing lexapro and weed

mixing adderall and weed

serevent generic

serevent side effects

cialis generico 5 mg

cialis online testbed.idippedut.dk

naltrexone online

naltrexone online

seroquel monographie

seroquel notice

pillola cialis prezzo

cialis generico prezzo

ventolin vs proair cost

ventolin vs proair

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

generico cialis italia

cialis generico online blog.lakerestoration.com

pregabaline beker

pregabaline sandoz redirect

tadalafil generico 5 mg prezzo

cialis generico

can you drink alcohol with sertraline

sertraline reviews

generico cialis italia

pillola cialis cosa serve

buscopan reflusso

buscopan

buy abortion pill uk

cheap abortion pill online

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone oral reviews click here

buy abortion pill

abortion pill online pharmacy uk

abortion pill online uk

buy abortion pill

ciproxin sciroppo

ciproxin read here

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews yunaweddings.com

abortion pill online pharmacy

abortion pill online uk

ventolin vs proair price

ventolin vs proair price read here

abortion pill online pharmacy uk

buy abortion pill

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews

rescue inhaler otc

otc asthma inhaler uk

otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...