Cykloalkany

Cykloalkany lze formálně odvodit stočením řetězce alkanu do kruhu, odtržením po jednom atomu H z obou koncových methylových skupin, a spojením obou konců řetězce vazbou C-C. Sumární vzorec cykloalkanů (CnH2n) má proto o 2 atomy vodíku méně než vzorec alkanů. Názvy cykloalkanů se tvoří z předpony cyklo- a názvu alkanu se stejným počtem C. V organické chemii jsou známy jak cykloalkany s těmi nejmenšími kruhy – cyklopropan (C3H6) a cyklobutan (C4H8), tak i cykloalkany se středními (C8 – C11) a velkými kruhy. Směrem nahoru není velikost kruhu nijak omezena - v roce 1978 byl připraven v té době největší cykloalkan C288H576. Současné techniky makromolekulární chemie umožňují již přípravu cykloalkanů (CH2)n s n > 500.

Nejsnáze se do kruhu spojují řetězce s 5 nebo 6 atomy C. U těchto řetězců se při volném otáčení kolem vazeb C-C koncové atomy C opakovaně přibližují na vzdálenost chemické vazby (0,15 nm). Cyklohexan je ze všech cykloalkanů až do C13 nejstabilnější. Molekuly cyklopropanu a cyklobutanu mají v kruzích deformované valenční úhly, což způsobuje pnutí (Baeyerovo) přes 110 kJ/mol. Cykloalkany C8 až C11 mají zase v molekulách pnutí mezi 40 – 50 kJ/mol způsobené nucenou blízkostí protilehlých částí kruhu (tzv. transanulární nevazebné interakce). Molekula cyklohexanu je proto stabilní, poněvadž může zaujmout konformaci (tzv. židličkovou), ve které jsou všechny vazby v antiperiplanární pozici a v kruhu není žádné pnutí. Druhým nejstabilnějším cykloalkanem je cyklopentan, v jehož kruhu jsou valenční úhly jen nepatrně deformovány. Určité pnutí v molekule (málo přes 25 kJ/mol.) je způsobeno nevýhodným synperiplanárním uspořádáním všech vazeb.

Strukturní vzorce cykloalkanů se často znázorňují jako geometrické obrazce. Cyklopentan jako pětiúhelník, cyklohexan jako šestiúhelník apod. Strany obrazce představují vazby C-C a vrcholy polohu atomů C. Atomy H i vazby C-H se vynechávají.


Snadný vznik a výjimečná stabilita pětičlenných a šestičlenných kruhů se odráží i ve složení ropy. V planktonu a v jiných živých organismech je obsaženo mnoho přírodních sloučenin, v jejichž strukturách jsou zabudovány alicyklické kruhy. Je pozoruhodné, že všechny tyto struktury sestávají zpravidla z kruhů šestičlenných a pětičlenných (kruhy jiných velikostí se vyskytují v přírodě jen vzácně). Typickým představitelem je cholesterol, který, jako řada ostatních steroidů živočišného i rostlinného původu, obsahuje v molekule tři kondenzované kruhy šestičlenné a jeden kruh pětičlenný. Jiným příkladem je pentacyklický triterpen diplopten obsažený v mořských řasách. Tento poměrně přísný „přírodní výběr“.


velikosti cykloalkanických kruhů v živých organismech poznamenal složení ropy tak, že se ve třídě cykloalkanů setkáváme prakticky výhradně s uhlovodíky se šestičlennými a pětičlennými kruhy a s uhlovodíky v jejichž molekulách jsou šestičlenné a pětičlenné kruhy různým způsobem kondenzovány, tzn., že společně sdílejí dva, tři nebo dokonce čtyři atomy uhlíku. Vyjímečná selekce cyklických struktur v ropě vedla petrochemiky k tomu, že se pro ropné cykloalkany začal používat speciální název nafteny. Do této třídy se zahrnují nafteny monocyklické, bicyklické, tricyklické a polycyklické.

Monocyklické nafteny tvoří skupinu složenou pouze z cyklohexanu, cyklopentanu a jejich alkylderivátů. Molekula cyklohexanu zaujímá v prostoru stabilní tzv. židličkovou konformaci. Převrácením spodní části židličky nahoru, přemění se konformace molekuly na tzv. vaničku. Ta stabilní není. Ve vaničkové konformaci má molekula pnutí způsobené zákrytovým uspořádáním vazeb. K tomu ještě přistupuje pnutí vyvolané interakcí dvou vodíkových atomů v polohách 1,4, které se dostávají do těsné blízkosti (0,18 nm). Proto cyklohexan při běžné teplotě existuje téměř výhradně v židličkové konformaci.

cyklohexan v židličkové konformaci
cyklohexan v židličkové konformaci

Všechny atomy uhlíku v molekule cyklohexanu jsou rovnocenné. U monoalkylcyklohexanu neexistuje strukturní (polohová) izomerie. Jiná situace je u dialkylcyklohexanů. Dva stejné alkyly mohou být na cyklohexanovém kruhu rozmístěny čtyřmi způsoby za vzniku: 1,1-, 1,2-, 1,3- a 1,4 dialkylcyklohexanu. Všechny tyto polohové izomery se liší fyzikálními vlastnostmi. Speciálně u cyklohexanu se vedle polohové izomerie objevuje i izomerie konfigurační (geometrická, cis-trans). Cyklohexan v židličkové konformaci má tři liché atomy C v jedné rovině a 3 sudé atomy C v jiné paralelní rovině. Z každého atomu C vycházejí dvě vazby C-H, na kterých může dojít k substituci alkylem. V uvedené židličkové konformaci cyklohexanového kruhu má každý atom C jednu vazbu axiální (a), tzn. kolmou k rovině uhlíků, a jednu vazbu ekvatoriální, která s malou odchylkou leží v rovině uhlíků. Při překlopení židličkové konformace do druhé stabilní (zrcadlové) pozice, všechny axiální vazby zaujmou orientaci ekvatoriální a naopak. U ditopicky substituovaného alkylcyklohexanu tedy záleží na tom, zda jsou alkyly na vazbách (aa) nebo na vazbách (ae). Židličková konformace se vždy překlopí tak, aby co nejvíce substituentů bylo v energeticky výhodnější ekvatoriální poloze To je podstata konfigurační izomerie, která zvyšuje celkový počet izomerů u vícekrát alkylovaných cyklohexanů. Například 1,2- dimethylcyklohexan má dva fyzikálně odlišné stereoizomery: cis-1,2-dimethylcyklohexan (substituce na vazbách ae) s bodem varu 129,7 °C a trans-1,2-dimethylcyklohexan (substituce na vazbách ee) s bodem varu 123,4 °C. Stejná situace je u ostatních dimethylcyklohexanů, což způsobuje, že dimethylcyklohexan má celkem 7 izomerů odlišných fyzikálních vlastností.

V molekule cyklopentanu také existuje určitá možnost vybočení jednoho nebo dvou atomů C z roviny kruhu. V každém případě vazby C-H směřují buď nad rovinu kruhu, anebo pod tuto rovinu. Následkem toho 1,2- a 1,3-dialkylderiváty cyklopentanu existují ve dvou steroiomerních formách cis- a trans-. Izomery s trans-konfiguraci substituentů jsou termodynamicky stabilnější než cis-izomery, jejichž substituenty na jedné straně kruhu si více „překážejí“.

Bicyklické nafteny sestávají z pětičlenných a šestičlenných kruhů kondenzovaných tak, že mají společné dva nebo více atomů C. Z hlediska nomenklatury se na takový uhlovodík pohlíží jako na největší kruh v molekule, který je předělen můstkem na dva menší kruhy. V názvu se za předponou bicyklo- uvádí alkan s odpovídajícím počtem uhlíků. Mezi předponu a kmen se vkládá hranatá závorka obsahující počet uhlíků ve větším kruhu, pak počet uhlíků v menším a nakonec počet uhlíků v můstku (dva uhlíky nesoucí můstek se do toho nepočítají). Číslování lokantů vychází z uhlíku v hlavě můstku, pokračuje po větším kruhu přes menší kruh a končí na uhlíku (uhlících) uvnitř můstku. Jako příklad je uveden bicyklický naften, ve kterém šestičlenný kruh a pětičlenný kruh mají společné tři uhlíky (černými kroužky je vyznačen můstek):

bicyklo[3,2,1]oktan
bicyklo[3,2,1]oktan

Bicyklické nafteny se dvěma společnými uhlíky se v ropě nacházejí ve všech třech možných kombinacích:


Dva kondenzované pětičlenné kruhy jsou ve struktuře bicyklo[3.3.0.]oktanu. Tento uhlovodík s triviálním názvem pentalan má dva stereoizomery, neboť oba kruhy mohou být sepnuty přes cis-vazby nebo přes trans-vazby. Trans izomer je pro velké pnutí v molekule málo stabilní a v ropě se prakticky nevyskytuje. V cis-izomeru oba pětičlenné kruhy tvoří jakousi stříšku pod úhlem 109° a v molekule není žádné pnutí:

cis-bicyklo[3,3,0]oktan (pentalan)
cis-bicyklo[3,3,0]oktan (pentalan)

Pentalan a jeho methyl- a dimethyl-homology jsou v ropě obsaženy v relativně velkých koncentracích a ve skupině bicyklických naftenů C8 – C10 jsou zpravidla převažujícím typem. Methyl-substituent na pentalanu v poloze 2- nebo 3- může směřovat pod stříšku (endo-izomer) nebo nad stříšku (exo-izomer). V případě 2-methylpentalanu je výrazně stabilnější exo-izomer, u 3-methylpentalanu je jen malý rozdíl mezi stabilitou obou izomerů.

Kondenzovaný šestičlenný kruh a pětičlenný kruh se dvěma společnými uhlíky tvoří strukturu bicyklo[4,3,0]nonanu (hydrindanu). Uhlovodík má dva stereoizomery:

cis-bicyklo[4,3,0]nonan a trans-bicyklo[4,3,0]nonan
cis-bicyklo[4,3,0]nonan a trans-bicyklo[4,3,0]nonan

V ropě bývá více trans- izomeru, který je při nižší teplotě o něco stabilnější než cis- izomer. Ten je stabilnější až při teplotě nad 550 K.

Dva kondenzované šestičlenné kruhy se dvěma společnými uhlíky také existují ve dvou stereoizomerních strukturách:

cis-bicyklo[4,4,0]dekan (dekalin) a bicyklo[4,4,0]dekan (dekalin)
cis-bicyklo[4,4,0]dekan (dekalin) a bicyklo[4,4,0]dekan (dekalin)

V konformaci trans jsou oba kruhy výhodněji spojeny vazbami (ee). Trans-dekalin je proto mnohem stabilnější a v ropě se nachází ve velkém množství – tvoří zhruba polovinu všech bicyklických naftenů C10 – C12. Z monomethyl-derivátů dekalinu v ropě převažují cis-3-methyl-trans-bicyklo[4,4,0]dekan a trans-2-methyl-trans-bicyklo[4,4,0]dekan. (pokud se tyto uhlovodíky označují jako methylderiváty dekalinu, používá se nomenklatura perhydroaromatických sloučenin s jiným číslováním kruhů, takže v prvním případě jde o 2-methyldekalin a v druhém o 1-methyldekalin). Mezi bicyklickými nafteny C15 významně převažují pentamethyldekaliny následujících struktur:


Geneze těchto naftenů nejspíše souvisí s cyklizací acyklických seskviterpenů typu farnesolu, popřípadě s odbouráváním tricyklických diterpenoidů typu kyseliny abietové.

Z bicyklických naftenů se třemi společnými atomy uhlíku se v ropě hojně vyskytuje bicyklo[3,2,1]oktan. Je to relativně stabilní uhlovodík, který má v molekule cyklohexanový kruh v židličkové konformaci a jen málo deformovaný cyklopentanový kruh:

bicyklo[3,2,1]oktan
bicyklo[3,2,1]oktan

Koncentrace základního uhlovodíku a jeho methylhomologů je asi poloviční ve srovnání s pentalanem.

Dva šestičlenné kruhy v molekule má bicyklo[3,3,1]nonan. Byl nalezen v americké ropě (Ponca, Oklahoma) již v roce 1958 spolu s 59 jinými bicykloalkany. Podle teoretických úvah se dlouho předpokládalo, že jeden kruh v molekule má formu vaničky. Teprve přesná měření prokázala, že oba kruhy v molekule jsou v židličkové konformaci:

bicyklo[3,3,1]nonan
bicyklo[3,3,1]nonan

Uvedenou vysoce symetrickou stavbu molekuly potvrzuje i nezvykle vysoký bod tání uhlovodíku 145 °C (bod varu má 170 °C).

Bicyklický naften se čtyřmi společnými uhlíky má symetrickou strukturu složenou ze dvou cyklohexanových kruhů ve vaničkové konformaci:

bicyklo[2,2,2]oktan
bicyklo[2,2,2]oktan

V molekule je poměrně značné pnutí (Pitzerovo). Základní uhlovodík a několik jeho methylhomologů bylo identifikováno v ropě jen v nevelkých koncentracích.

Tricyklické nafteny mají strukturu buď můstkových uhlovodíků, anebo perhydroaromatických uhlovodíků. Tricyklickým naftenem můstkového typu, složeným pouze ze šestičlenných kruhů, je z více hledisek výjimečný uhlovodík C10H16, zvaný adamantan. Jeho struktura je podobná již uvedenému bicyklononanu, s tím rozdílem, že má v molekule ještě druhý můstek mezi uhlíky 3 a 7:

tricyklo[3,3,1,13,7]dekan (adamantan)
tricyklo[3,3,1,13,7]dekan (adamantan)

Všechny tři cyklohexanové kruhy v molekule jsou sepnuty v židličkové formě a tvoří rigidní symetrickou molekulu. Zvláštností této struktury je, že všech 10 uhlíkových atomů je v prostoru rozmístěno stejně jako atomy uhlíku v krystalu diamantu. Vysoká symetrie molekuly se projevuje také tím, že adamantan krystaluje v kubické (plošně centrované) soustavě, stejně tak jako diamant. Název uhlovodíku byl proto odvozen z řec. άδάμασ (diamant). Adamantan má vysoký bod tání 270 °C (v zatavené kapiláře), což je pro uhlovodík této molekulové hmotnosti rekordní hodnota. Bod tání je vyšší než jeho bod varu (≈ 180 °C), takže při zahřívání adamantan sublimuje přímo do plynné fáze.

model molekuly adamantanu, atomy uhlíku v krystalové mřížce diamantu
model molekuly adamantanu, atomy uhlíku v krystalové mřížce diamantu

Adamantan byl izolován z ropy již v roce 1933, a to z naftenické ropy těžené v okolí Hodonína. Existence tohoto uhlovodíků se již tehdy teoreticky předpokládala, ale bylo překvapující, že dříve, než se chemikům podařila jeho syntéza, byl izolován z přírodní suroviny. Po 2. svět. válce byla přítomnost adamantanu potvrzena ve francouzské ropě (Laq), v americké ropě (API Research Project 6) a později v celé řadě jiných rop.

Přítomnost adamantanu v ropě vyvolala ovšem otázku o jeho původu. Poněvadž nebyl znám žádný přírodní organismus, který by biosynteticky produkoval látky obsahující tento unikátní uhlovodíkový skelet, předpokládala se nějaká abiotická cesta. Ta byla potvrzena až v roce 1957 experimentálním zjištěním, že se jednoduchý tricyklický uhlovodík (hydrogenovaný dimer cyklopentadienu) na kyselém katalyzátoru snadno přesmykuje na adamantan:

přesmyk tetrahydrodicyklopentadienu na adamantan
přesmyk tetrahydrodicyklopentadienu na adamantan

Později se prokázalo experimentálně i teoretickými výpočty, že adamantan je termodynamicky nejstabilnějším tricyklodekanem C10H16 a všechny ostatní tricyklické nasycené uhlovodíky stejného sumárního vzorce (s vnitřním pnutím) se za vhodných podmínek přesmykují přes různé meziprodukty až k nejstálejší struktuře adamantanu s nejnižším obsahem energie.

Uvedená abiotická cesta ke vzniku adamantanu a jeho alkylderivátů v ropě je zřejmě nepochybná. Avšak dřívější premisa, že adamantanový skelet nemůže být výtvorem živé přírody již neplatí. Před několika lety, při studiu třezalkovitých léčivých rostlin, bylo prokázáno, že některé jejich účinné substance obsahují adamantanový uhlovodíkový skelet, a to obvykle jako vícekrát substituovaný adamantantrion:

účinná látka z ovoce klusiovité rostliny z Barabadosu
účinná látka z ovoce klusiovité rostliny z Barabadosu

Podobně jako jiné základní nafteny, také adamantan je v ropě provázen řadou alkylderivátů C11 – C14. Celková koncentrace adamantanových uhlovodíků v naftenických ropách se pohybuje okolo 0,3 %. Obsah alkyladamantanů obvykle asi desetkrát převyšuje obsah základního adamantanu. Genezi alkyladamantanů lze vysvětlit stejným způsobem jako genezi samotného adamantanu, tj kysele katalyzovaným přesmykem vhodných tricyklických prekurzorů Experimentálně bylo zjištěno, že alkyladamantany snadno vznikají kysele katalyzovanou izomerací z tricyklických (např. perhydroaromatických) uhlovodíků C12 – C14. Příklady znázorňuje schéma:


V azerbájdžánské naftenické ropě bylo identifikováno více takových tricyklických prekurzorů (v ruské odborné literatuře je nazývají protoadamantany), např.:

tricyklo[6,3,1,01,6]dodekan tricyklo[7,2,1,01,6]dodekan (endo, exo)
tricyklo[6,3,1,01,6]dodekan tricyklo[7,2,1,01,6]dodekan (endo, exo)

Oba uvedené uhlovodíky se snadno přesmykují na 1,3-dimethyladamantan. Je pravděpodobné, že uvedené struktury představují mezistupeň v sérii přesmyků od tricyklických přírodních látek C12H20 k energeticky nejvýhodnějšímu alkyladamantanovému skeletu. Prekurzorů adamantanových uhlovodíků jistě existuje více. Experimentálně bylo prokázána, že při zahřívání samotného kerogenu s kyselými katalyzátory (Lewisovy kyseliny) vzniká určité množství adamantanových uhlovodíků. V současné době je již jasné, že se adamantanové uhlovodíky vyskytují ve všech ropách od proterozoika až po kenozoikum.

U alkyladamantanů se setkáváme s izomerií polohovou i konfigurační a v řadě případů také s chiralitou. Monosubstituované adamantany mohou mít dva izomery. Substituent u 1-alkyladamantanu (na terc. uhlíku) je orientován vždy ekvatoriálně ke všem třem kruhům v molekule, kdežto u 2-alkyladamantanu je substituent (na sek. uhlíku) ekvatoriální k jednomu kruhu a současně axiální ke druhému kruhu, což zvyšuje entalpii izomeru. Proto rovnovážná směs např. monomethyladamantanů (při 300 K) obsahuje 98 % 1-methyladamantanu a pouze 2 % 2-methyladamantanu. Vzhledem k výjimečné termické stabilitě těchto uhlovodíků používají geologové tzv. methyladamantanový index (MAI):


k hodnocení stupně termické maturace ropy. Substituce alkylem, porušující symetrii molekuly, výrazně snižuje bod tání uhlovodíku. Například oproti krystalickému adamantanu s bodem tání 270 °C, je 1 ethyladamantan kapalina s bodem tuhnutí -57 °C (jako kvalitní letecký petrolej).

S počtem substituentů na jádře roste i počet izomerů. Například tritopicky substituovaný trimethyladamantan má 11 konstitučních (strukturních) izomerů a 24 konfiguračních izomerů (část z nich je chirálních).

Tricyklické perhydroaromaty v ropě jsou zpravidla odvozeny od perhydrofenantrenu. Například v sibiřských ropách byla identifikována celá řada alkylderivátů perhydrofenantrenu C19 – C26. Jejich skelety jsou většinou věrným otiskem základní struktury původních organických látek rozšířených v přírodě. Například v ropě přítomný tricyklický naften fichtelit si zachoval beze změny skelet kyseliny abietové, která je pravidelnou součástí přírodních pryskyřic.

fichtelit a kyselina abietová
fichtelit a kyselina abietová

Polycyklické nafteny se čtyřmi až šesti kruhy v molekule mají buď struktury fosilizovaných přírodních látek (steroidů, triterpenoidů), anebo termodynamicky stabilní struktury adamantanového typu.

Tetracyklické nafteny prvního typu jsou v ropě zastoupeny hlavně sterany, tj. alkylderiváty cyklopentanoperhydrofenantrenů C27 – C29 . Struktura cholestanu odpovídá uhlovodíkovému skeletu cholesterolu, který je významnou součástí červených řas (Rhodophytae) rozšířených v praoceánu již v kambriu. Struktura ergostanu je zase otiskem molekuly ergosterolu – hlavní složky zelených řas (Chlorophytae).

cholestan (R = H), C27H48 gibberellin C20 a ergostan (R = CH3), C28H50
cholestan (R = H), C27H48 gibberellin C20 a ergostan (R = CH3), C28H50

Ropné sterany mají v molekule 4 až 5 asymetrických uhlíků a vykazují proto optickou aktivitu (jsou také hlavními původci optické aktivity ropy). I když se základní uhlíkový skelet cholesterolu během vývoje ropy nezměnil, přesto mají sterany na některých místech molekuly odlišnou konfiguraci substituentů. Sterany s trans-konformací kruhů A a B se označují jako α-sterany (ty se dají z ropných frakcí snadno izolovat adutivní krystalizací s thiomočovinou).

Gibberelliny C19 a C20 – tetracyklické nafteny se strukturou perhydrofluorenu s dalším přikondenzovaným pětičlenným kruhem - jsou odvozeny od tetracyklických diterepenoidů působících ve vyšších rostlinách jako růstové hormony. Vyskytují se v malém množství jen v některých ropách. Význam mají hlavně pro geology jako biomarkery.

Tetracyklické adamantanové uhlovodíky byly sice v ropě identifikovány (adamantany s přikondenzovaným pětičlenným nebo šestičlenným kruhem), ale jen v malých koncentracích.

Pentacyklických naftenů perhydroaromatického typu je v ropě celá řada. Jejich struktury jsou odvozeny buď od cyklopentanoperhydrochrysenu (lupanová řada a hopanová řada) nebo od perhydropicenu (oleananová řada a ursanová řada). Matečnými látkami jsou přírodní pentacyklické triterpeny vzniklé cyklizací skvalenu. Zejména terpenoidy hopanové řady jsou v relativně velkých koncentracích obsaženy v planktonu (bakteriích a v řasách).

pentacyklické ropné triterpany: lupanový typ a oleananový typ
pentacyklické ropné triterpany: lupanový typ a oleananový typ

Pentacyklický naften se dvěma kondenzovanými adamantanovými jádry, sumárního vzorce C14H20 má strukturu:

pentacyklo[7,3,1,14,12,02,7,06,11]tetradekan diamantan (Congressane)
pentacyklo[7,3,1,14,12,02,7,06,11]tetradekan diamantan (Congressane)

V roce 1963 byla uvedená symetrická struktura, tehdy hypotetického uhlovodíku, vybrána pro dekorativnost jako emblém 19. mezinárodního kongresu čisté a užité chemie, uspořádaného v Londýně. Tato struktura, kterou pořadatelé označili jako „beautifully symetrical“, dostala prozatímní název „Congressane“. Očekávalo se, že emblém vyvolá skrytou soutěž mezi chemiky o syntézu takového raritního uhlovodíku s nejmenším počtem uhlíků na tak velký počet kruhů. Očekávání se splnilo - již za dva roky ohlásil tým chemiků z Princetonské univerzity, že se jim katalyzovaným přesmykem pentacyklického izomeru podařilo připravit krystalický uhlovodík C14H20 odpovídající struktury s bodem tání 237 °C. O několik měsíců později byl uhlovodík stejných vlastností izolován z naftenické hodonínské ropy (jako před lety adamantan).

Když bylo prokázáno, že uhlovodík existuje, byl jeho prozatímní sjezdový název nahrazen názvem diamantan. Nový název byl inspirován představou, že existuje celá „adamantologická řada“ s homologickým inkrementem C4H4, ve které je prvním členem adamantan, druhým členem diamantan (dvě kondenzovaná adamantanová jádra), třetím členem triamantan (tři jádra) atd., přes tetramantan, pentamantan, až k hypoteticky poslednímu členu řady – krystalickému diamantu.

adamantan, diamantan, triamantan, anti-tetramantan a diamant
adamantan, diamantan, triamantan, anti-tetramantan a diamant

Pro všechny uhlovodíky této řady, mající uhlíky v molekule vázány stejným způsobem jako uhlíky v krystalové mřížce diamantu, se vžil název diamantoidní uhlovodíky (zkráceně diamantoidy). V adamantologické řadě existuje podobná izomerie jako v homologické řadě alkanů. V obou řadách první tři členy nemají izomery. Teprve tetramantan (podobně jako butan) má tři izomerní struktury označované iso-, anti- a skew-tetramantan. Pentamantan má již šest konstitučních izomerů., které se dají odvodit z konformací pentanových izomerů.

Diamantan v je ropě, podle očekávání, doprovázen alkylhomology. Methyldiamantany existují tři a všechny se v ropě nacházejí.

1-methyldiamantan, 3-methyldiamantan, 4-methyldiamantan
1-methyldiamantan, 3-methyldiamantan, 4-methyldiamantan

Z uvedených tří izomerů je 4-methyldiamantan nejstabilnější a nejodolnější vůči termickému rozkladu. Nejméně stabilní je izomer s methylem v poloze 3-. Poměr izomerů byl proto navržen jako tzv. methyldiamantanový index (MDI) pro hodnocení stupně termického rozkladu ropy během maturace:


Snahy chemiků o syntézu vyšších adamantalogů neustaly. Také syntéza triamantanu (C18H24) se zdařila osvědčeným postupem, tj. přesmykem heptacyklického izomeru. V roce 1980 se tým japonských chemiků (Hokkaido University, Sapporo) pokusil stejným postupem o syntézu tetramantanu (C22H28). Složitým postupem připravili izomerní nonacyklodokosan, který se měl přesmyknout na tetramantan. Reakce se však zdařila jen částečně. Výsledný produkt měl diamantoidní strukturu jen asi v polovině molekuly. V druhé polovině se vazby C-C nějak zpřeházely a vznikl nepovedený uhlovodík obsahující také struktury norbornanu a bicyklo[3,2,1]oktanu. Autoři syntézy popsali pokřivenou strukturu uhlovodíku a znechuceni hybridním výtvorem, dali mu jméno bastardan. Pod tímto pregnantním názvem se uhlovodík dostal do chemické literatury.

Úspěšnou syntézu tetramantanu ohlásili irští chemici (Queen’s University, Belfast). Zvolili cestu syntetické výstavby další adamantanové C4H4 kupole na hotové molekule triamantanu. Připravili tak nejen čistý anti-tetramantan, ale také naznačili, že vyšší diamantoidní uhlovodíky mohly v ropě vznikat podobným způsobem, tj. cyklizací krátkých alkylů substituovaných na nižších diamantoidech.

Nečekaný zájem o diamantoidní uhlovodíky vzbudily v roce 1988 provozní potíže na plynovodu v kanadské provincii Alberta. Ukázalo se, že tuhé úsady ucpávající vnitřní součásti potrubí nejsou ani krystalky ledu, ani hydráty methanu, ale vykrystalovaná směs adamantanových a diamantanových uhlovodíků. Stejné úsady byly později identifikovány také uvnitř jiných severských plynovodů. Pátrání po výskytu vyšších členů adamantologické řady se po těchto zprávách zaměřilo i na zemní plyn. Výsledky byly překvapující. V roce 1993 analyzovali pracovníci Unocal Corp. zemní plyn z velmi hlubokého (6800 m,) podmořského vrtu v Mexickém zálivu u ústí řeky Mississippi. Ochlazením tohoto plynu se vylučuje nevelký kapalný kondenzát (cca 1700 litrů z 1 mil. m3 plynu), ve kterém byla plynovou chromatografií skutečně prokázána přítomnost adamantanu, diamantanu, triamantanu a jejich nízkých homologů.

Metodou GC-MS výševroucího podílu kondenzátu byla poprvé v přírodní surovině prokázána také přítomnost tří izomerů tetramantanu, čtyř izomerů pentamantanu a jejich alkylderivátů. Zanedlouho potom byla přítomnost diamantoidních uhlovodíků potvrzena v kondenzátu zemního plynu z více než 2000 km vzdáleného ložiska v Atlantském oceánu západně od Baltimoru (USA). Koncentrace adamantanů a diamantanů v tomto kondenzátu byla překvapivě vysoká – téměř 0,5 % (vyšší adamanology nebyly sledovány). Podobný nález byl ohlášen i v kondenzátu zemního plynu ze západní Kanady. Výzkum se pak zaměřil na poznání vlastností vyšších diamantoidů.

analýza kondenzátu zemního plynu z Mexického zálivu plynovou chromatografií
analýza kondenzátu zemního plynu z Mexického zálivu plynovou chromatografií

Nesnadného úkolu izolovat vyšší individuální diamantoidní uhlovodíky v krystalické čistotě a změřit jejich fyzikální a chemické vlastnosti se ujal velký tým výzkumníků ropných společnosti Chevron Texaco, British Petroleum a Pfitzer Global a univerzitních pracovníků (Standford, Cornell, California. Bristol aj.) Zaměřili se na kondenzát zemního plynu z Mexického zálivu. Úspěšné výsledky publikovali již v roce 2003. Vyšší diamantoidy izolovali z vysokovroucí frakce kondenzátu (nad 345 °C), kterou podrobili mnohahodinové pyrolýze při 450 °C. Po tomto drastickém zásahu zůstaly v pyrolyzním reaktoru převážně jen termicky odolné diamantoidní uhlovodíky – ostatní se rozložily. Po očištění produktu od polárních pyrolyzních nečistot byly jednotlivé diamantoidní uhlovodíky rozděleny kapalinovou chromatografií a rekrystalovány z acetonu. Byly tak izolovány v krystalické formě všechny čtyři tetramantany, devět pentamantanů, jeden hexamantan, dva heptamantany, dva oktamantany a dále po jednom nonamantanu, dekamantanu a undekamantanu. Molekuly těchto uhlovodíků mají roztodivné tvary – některé jsou tyčinkovité, některé mají tvar šroubovice a jiné zase tvary geometrických těles. Dobře je to patrné na molekulových modelech:

pentamantan (pyramida) a heptamantan (rhomboedr)
pentamantan (pyramida) a heptamantan (rhomboedr)

Zvláštní pozornost výzkumníků vzbudil diamantoidní uhlovodík C26H30, složený ze šesti perikondenzovaných adamantanových buněk do tvaru disku. Tento izomer nazvaný cyklohexamantan má vysoký stupeň symetrie, což se projevuje jeho vysokým bodem tání 314 °C (v zatavené kapiláře).

cyklohexamantan
cyklohexamantan

Uváží-li se, že přírodní diamant má na povrchových plochách uhlíkové vazby patrně také saturovány atomy vodíku, může se (podle autorů cit. publikace) cyklohexamantan již považovat za „nanometrový diamant“, který má podle jejich výpočtu 10-21 karátů. I když to autoři výpočtu mysleli spíše žertem, myšlenka padla na úrodnou půdu.

Známé instituce zabývající se výrobou syntetických diamantů (Livermore Laboratory, Molecular Diamond Technologies, Chevron Technology Ventures aj.) zahájily společný rozsáhlý výzkum využití diamantoidních uhlovodíků. Při výrobě syntetických diamantů technologii CVD (Chemical Vapor Deposition) se silným energetickým zdrojem (např. mikrovlnným plazmatem) z methanu vyštěpují atomy uhlíku a nechají se dopadat na zlatou podložku, kde se opět aglomerují. Jsou-li na podložce vhodné krystalizační zárodky, mohou na nich zvolna narůstat monokrystaly diamantu. Vhodný je např. velejemný prach obroušený z pravého diamantu. Nevýhodou diamantového prachu je však chaotická orientace jednotlivých zrníček na podložce. Výzkum využití diamantoidních uhlovodíků přinesl již v tomto směru první výsledky (a řadu patentů). Diamantoidní uhlovodíky, jsou-li opatřeny thiolovou ( SH) funkční skupinou, zakotví se na zlaté podložce a vytvoří samoorganizující monomolekulární vrstvu, ve které jsou všechny molekuly těsně vedle sebe pevně a shodně orientovány.

Nálezy diamantoidních uhlovodíků v zemním plynu doplnily obraz specifického „životního cyklu“ těchto uhlovodíků. Na rozdíl od běžných ropných uhlovodíků, nižší diamantoidy vznikají až v pozdějších fázích vývoje ropy z izomerních naftenů sérií přesmyků karboniových kationtů katalyzovaných kyselými horninami. Vyšší diamantoidy pravděpodobně vznikají až při vyšších teplotách alkylací nižších členů adamantologické řady plynnými alkany a cyklizací meziproduktů. Další osud diamantoidních uhlovodíků v ropě je určován jejich výjimečnou termickou stabilitou: snášejí bez rozkladu teploty až do 500 °C. V důsledku toho se v průběhu katageneze koncentrace diamantoidních uhlovodíků v ropě relativně zvětšuje a dosahuje maxima v oblasti metageneze, kdy se ostatní ropné uhlovodíky masově štěpí na plynné složky. Cestu diamantoidních uhlovodíků v závěrečných fázích vývoje ropy znázorňuje schéma:


Jak už to ve výzkumu bývá, nové poznatky vždy vyvolávají další otázky. Podle uvedených zjištění, prvních asi deset členů adamantologické řady je obsaženo v zemním plynu, kam se zřejmě dostaly také díky výrazné sublimační schopnosti. Novou otázkou je, zda při vývoji ropy vznikají i mnohem vyšší adamantanology, a pokud ano, kde se nacházejí. Těžké diamantoidní uhlovodíky mají jistě malou těkavost a určitě i malou rozpustnost v kapalné uhlovodíkové fázi. Jejich nálezy se proto dají očekávat nejspíše ve „vypálených ložiskách“, které prošly procesem metageneze. Mohly by být součástí karbonových úsad, které po termickém rozkladu ropy zůstávají zpravidla adsorbovány v ložiskové hornině.

Zajímavý je i další osud takových diamantoidních úsad v průběhu metamorfosy. Při analogickém vývoji uhlí tak vznikají jako konečné produkty antracit až grafit. Co může vzniknout podobným procesem z diamantoidních úsad se dá jen spekulovat. Američtí badatelé, kteří izolovali cyklohexamantan z kondenzátu, vyslovili v této souvislosti novou odvážnou hypotézu: Jako možný produkt metamorfosy diamantoidních uhlovodíků uvažují tzv. černé diamanty. Ty se nacházejí ve velmi starých i mladších sedimentárních horninách na Sibiři (v Jakutsku), v centrální Africe (ale ne v kimberlitech) a hlavně v Brazílii – odtud je i jejich zavedený portugalský název „carbonados“. Mají většinou velikost i tvar fazole, jsou neprůsvitné a zpravidla mají černou barvu. Mineralogicky to jsou agregáty nahodile orientovaných mikrokrystalků (cca 1,5 μm) pravého diamantu. Carbonados jsou poněkud pórovité (≈ 10 %), ale nemají souvislé štěpné plochy, takže vykazují ještě o něco větší tvrdost než monokrystaly diamantů z kimberlitu. Používají se k broušení šperkařských diamantů a k vrtání a řezání jiných tvrdých materiálů.

Existence černých diamantů je známa již déle než 150 let. Celou tu dobu se těží a průmyslově využívají. Jejich původ je však stále záhadný, a to vzdor tomu, že v posledních 10 letech byly prozkoumány všemi vhodnými moderními fyzikálními metodami. O jejich původu bylo vysloveno několik exotických hypotéz 1) – žádnou z nich však vědecká obec nepřijala. Pro hypotézu „ropného původu carbonados“ má americký tým několik silných argumentů:
a) Poměr stabilních izotopů uhlíku δ C13 černých diamantů je -27 ‰, což je stejná hodnota jakou mají ropné diamantoidní uhlovodíky (diamanty z kimberlitu mají δ C13 kolem – 5 ‰).
b) Černé diamanty mají relativně vysoký obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, téměř 100 x vyšší než diamanty z kimberlitu.
c) Nalezené stopy elementárního vodíku v pórech carbonados také odpovídají představě jejich vzniku v prostředí metamorfosy uhlovodíků.

Podle jedné hypotézy černé diamanty vznikly v mezihvězdném prostoru v mračnech vodíku (vodík zůstal v pórech) a na zemský povrch se dostaly s meteority. Podle „impaktové hypotézy“ carbonados vznikly z organické hmoty na zemském povrchu po srážce s velkým meteoritem. Jiná hypotéza předpokládá přeměnu organické hmoty na černé diamanty účinkem silného radioaktivního záření samovolných přírodních atomových reakcí (v pórech jsou stopy xenonu a kryptonu z rozpadu 238U).

Kontakty


remeron

remeron

yasmin

yasmin

cortaid

cortaid flex32.dk

estrace

estrace website

imuran

imuran

benadryl

benadryl website

zofran

zofran zombori.de

polyethylene

polyethylene saniblog.ch

elavil

elavil nordteams.se

myrbetriq

myrbetriq nottinghamchildrensphysio.co.uk

requip

requip

adalat

adalat link

estrace

estrace link

timoptic

timoptic

tylenol

tylenol bibob.info

revia

revia redirect

samsca

samsca

atarax

atarax luciomargiotta.com

cialis

cialis paulownia-predaj.sk

yasmin

yasmin

rocaltrol

rocaltrol

lioresal

lioresal saramortsell.se

clarinex

clarinex vasefuglsang.dk

furadantin

furadantin click here

lexapro and weed

lexapro weed effects online

abortion clinics raleigh nc costs

abortion clinics raleigh nc costs saluslab.com

abortion charlottesville va

abortion charlottesville va newchristianherald.org

cost of medical abortion dallastx

cost of medical abortion dallastx offeringoflight.com

abortion clinics newark nj

abortion clinics newark nj go

abortion clinic setauket ny

abortion clinic setauket ny istitutomarcopolopadova.it

abortion clinic in downey ca

abortion clinic in downey ca fortsonent.org

abortion pill

pill abortion click here

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg side effects redirect

order abortion pill online usa

abortion pill usa legal

benadryl and pregnancy risks

benadryl pregnancy congestion

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone online india read here

am i pregnant quiz early signs

am i pregnant quiz early signs website

venlafaxine to buy

buy generic venlafaxine go

lexapro weed and alcohol

lexapro and weed

viagra and weed dangerous

viagra and weed website

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone online online

buy naltrexone

buy naltrexone online canada click

am i pregnant or just late quiz

am i pregnant quiz for teenagers open

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone

buy naltrexone no prescription

can you buy naltrexone over the counter open

low dose naltrexone buy

buy naltrexone

mixing melatonin and weed

melatonin and weed

benadryl pregnancy

benadryl pregnancy congestion david.hindersson.com

naltrexone buy

buy naltrexone

venlafaxine buy

venlafaxine buy online mercygraceforgiveness.org

melatonin and weed trip

melatonin and weed click

where to buy naltrexone

can you buy naltrexone over the counter

duloxetine buy

buy duloxetine

abortion pill over the counter in usa

usa buy abortion pill online

melatonin pregnancy safety

melatonin pregnancy safety website

melatonin weed and alcohol

melatonin and weed

sertraline 50mg tablets

sertraline 50mg tablets

where can i get the abortion pill

abortion pill

naltrexone buy online canada

buy naltrexone canada puppyslife.com

lexapro and weed good

lexapro and weed

fluoxetine 20mg side effects

fluoxetine cap 20mg burroealici.it

am i pregnant or just late quiz

am i sick or pregnant quiz read

how long does the medical abortion pill take to work

how long does it take the abortion pill to work online

buy naltrexone online cheap

buy naltrexone online link

fluoxetine 20mg

buy fluoxetine

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone

1mg melatonin and pregnancy

1mg melatonin and pregnancy

how to buy naltrexone

where to buy low dose naltrexone

am i pregnant teenage quiz

am i pregnant or stressed quiz

buy venlafaxine online

venlafaxine uk buy blog.larsole.dk

where can i go to get an abortion pill

where can i get an abortion pill from

naltrexone where to buy

buy naltrexone

melatonin pregnancy

melatonin and pregnancy

citalopram 20mg tablets

citalopram 20mg side effects hikebikeclimb.net

where to buy naltrexone

buy naltrexone

fluoxetine 20mg tablets

buy fluoxetine

melatonin and weed erowid

melatonin and weed

am i pregnant quiz nhs

am i pregnant quiz early signs of pregnancy

sertraline 50mg

sertraline 50mg tablets go

zoloft weed and alcohol

zoloft weed reddit

fluoxetine 20mg capsules

20mg fluoxetine redirect

duloxetine buy online

buy duloxetine

zoloft vs weed

zoloft and weed

buy naltrexone online

buy naltrexone from trusted pharmacy read here

mirtazapine 15mg tablets

mirtazapine 15mg uk read here

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone canada xnaessentials.com

zoloft vs weed

zoloft weed interaction

buy low dose naltrexone canada

naltrexone where to buy

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone 3mg

zoloft and pregnancy

zoloft and pregnancy first trimester blog.sportsonline.com.au

buy naltrexone online canada

naltrexone buy online dadm.dk

zoloft weed and alcohol

zoloft smoking weed nightoutatberlin.jaxblog.de

buy cheap sertraline

buy sertraline 100mg dotnetcoimbatore.com

lexapro and weed

lexapro and weed

naltrexone buy uk

buy naltrexone

lexapro and weed safe

lexapro and weed trip

naltrexone buy uk

naltrexone where to buy

buy citalopram online

where can i buy citalopram blog.paulinesjewelrybox.com

mirtazapine buy online uk

buy mirtazapine

buy amitriptyline no prescription uk

buy amitriptyline

medical vs surgical abortion cost

surgical abortion vs medical mirkamali.ir

buy duloxetine 60 mg

buy duloxetine

buy mirtazapine 30mg

buy mirtazapine online

buy amitriptyline online uk

buy amitriptyline

symbicort asthma

symbicort

buy naltrexone ireland

naltrexone for pain website

naltrexone implant

naltrexone implant damonpayne.com

naltrexone implant

naltrexone

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

albuterol otc walgreens

albuterol otc

albuterol otc

albuterol otc walgreens blog.ladymaggie.com

naltrexone side effects

naltrexone

alcohol and mirtazapine

mirtazapine side effects

symbicort 160/4.5

symbicort asthma attack nivot.org

ciproxin

ciproxin

sertraline and alcohol use

sertraline and alcohol death

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol cvs

buy naltrexone 3mg

naltrexone dosage read here

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed

symbicort generic alternative

symbicort

citalopram alcohol blackout

citalopram 20mg and alcohol coyotesgame.com

cialis pillola

pillola cialis per uomo blog.hologrambirds.com

viagra prodej praha

viagra

mixing melatonin and weed

mixing zoloft and weed

pillola cialis scaduta

tadalafil generico 5 mg prezzo

low dose naloxone vs naltrexone

low dose naloxone vs naltrexone read here

over the counter albuterol inhaler walmart

over the counter albuterol walgreens online

mixing weed and adderall

mixing ibuprofen and weed

citalopram alcohol interactions

citalopram and alcohol

narcan vs naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol walgreens click here

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

mixing lexapro and weed

mixing viagra and weed

cialis generico italia

cialis generico online click

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed motoblog.benndorf.de

symbicort generic canada

symbicort otc blog.chessendgames.com

symbicort asthma action plan

symbicort

cialis online

tadalafil prezzo read here

benadryl and pregnancy tests

benadryl pregnancy second trimester

viagra cena

viagra na prodej blog.pleasetech.com

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

ventolin over the counter canada

ventolin

acquistare cialis 5 mg

cialis generico go

fluoxetine and alcohol interaction

fluoxetine and alcohol liver

cialis generico prezzo piu basso

generico cialis italia

pregabalin 150

pregabaline sandoz mha.dk

viagra cena dr max

viagra cena blog.caregiverlist.com

mirtazapine and alcohol cravings

mirtazapine weight gain read here

naloxone and naltrexone

compare naloxone and naltrexone

amitriptyline and alcohol side effects

amitriptyline sleep shellware.com

fluoxetine and alcohol nhs

fluoxetine and alcohol withdrawal go

fluoxetine alcohol liver

prozac alcohol liver online

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

naltrexone vs naloxone usmle

is naloxone and naltrexone the same go

naloxone versus naltrexone opioid

naloxone nalorphine and naltrexone read here

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

sertraline withdrawal

sertraline withdrawal

viagra prodej

viagra prodej praha blog.pragmos.it

ventolin inhaler

ventolin syrup

viagra prodej cena

viagra generika

symbicort inhaler cost

symbicort forte turbuhaler tonydyson.co.uk

buprenorphine naloxone and naltrexone

when to use naloxone vs naltrexone sunilrav.com

tadalafil online

cialis generico online italia consegna veloce open

naltrexone and naloxone difference

difference between naltrexone and naloxone

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine alcohol hangover cogimator.net

mixing ibuprofen and weed

mixing xanax and weed read here

naloxone compared to naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

generico cialis italia

cialis generico online blog.fetish-kinks.com

lexapro and pregnancy risks

lexapro pregnancy risk redirect

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

pillola cialis controindicazioni

acquistare cialis originale on line

naloxone vs naltrexone

naloxone versus naltrexone opioid

augmentin sciroppo

augmentin compresse

viagra prodej praha

viagra cena dr max read here

albuterol otc alternative

over the counter albuterol inhaler click

fluoxetine alcohol

fluoxetine and alcohol

cialis generico in farmacia

tadalafil generico prezzo

naltrexone vs naloxone

potency of naloxone and naltrexone

tadalafil online

cialis generico 2017 click here

prednisolon og alkohol

prednisolon redirect

prednisolon kol

prednisolon

citalopram hydrobromide and alcohol

citalopram and alcohol

naltrexone and naloxone difference

naltrexone vs naloxone mechanism of action carp-fishing.nl

acquistare cialis online

cialis generico

prednisolon bivirkninger

prednisolon

amlodipin

amlodipine go

viagra prodej cena

viagra cena

citalopram alcohol anxiety

citalopram and alcohol

how to buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy second trimester mipnet.dk

tadalafil generico sandoz

cialis generico open

methyl naltrexone vs naloxone

difference between naltrexone and naloxone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol rt66casino.com

over the counter albuterol inhaler walmart

otc albuterol sulfate

ventolin over the counter canada

ventolin

amlodipine

amlodipine xn--sorpendlerklub-sqb.dk

lamictal pregnancy birth defects

lamictal pregnancy

naltrexone implant

naltrexone

cialis generico 2017

cialis controindicazioni

mixing lexapro and weed

mixing adderall and weed

serevent generic

serevent side effects

cialis generico 5 mg

cialis online testbed.idippedut.dk

naltrexone online

naltrexone online

seroquel monographie

seroquel notice

pillola cialis prezzo

cialis generico prezzo

ventolin vs proair cost

ventolin vs proair

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

generico cialis italia

cialis generico online blog.lakerestoration.com

pregabaline beker

pregabaline sandoz redirect

tadalafil generico 5 mg prezzo

cialis generico

can you drink alcohol with sertraline

sertraline reviews

generico cialis italia

pillola cialis cosa serve

buscopan reflusso

buscopan

buy abortion pill uk

cheap abortion pill online

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone oral reviews click here

buy abortion pill

abortion pill online pharmacy uk

abortion pill online uk

buy abortion pill

ciproxin sciroppo

ciproxin read here

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews yunaweddings.com

abortion pill online pharmacy

abortion pill online uk

ventolin vs proair price

ventolin vs proair price read here

abortion pill online pharmacy uk

buy abortion pill

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews

rescue inhaler otc

otc asthma inhaler uk

otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...