Aromatické uhlovodíky

Aromatické uhlovodíky (zkráceně aromáty, areny) tvoří v ropě početnou třídu strukturně odvozenou od základního aromatického uhlovodíku benzenu. V molekule benzenu, jehož sumární vzorec je C6H6, je šest uhlíkových atomů vázáno v rovinném kruhu. Ke každému uhlíku je ve stejné rovině vázán atom vodíku. Ve strukturních vzorcích se spojení šesti uhlíků v benzenovém jádru tradičně znázorňuje třemi konjugovanými dvojnými vazbami. Ve skutečnosti jsou všechny vazby mezi uhlíky stejně dlouhé (0,14 nm), což odpovídá průměru mezi délkou jednoduché a dvojné vazby. To znamená, že elektrony π dvojných vazeb jsou rovnoměrně rozprostřeny po celém cyklu, takže všechny atomy uhlíku v benzenovém jádru jsou rovnocenné. Ve zjednodušených strukturních vzorcích benzenu se to často znázorňuje šestiúhelníkem s vepsanou kružnicí:

používané strukturní vzorce benzenu
používané strukturní vzorce benzenu

Benzen i ostatní aromatické uhlovodíky jsou proti olefinům s konjugovanými dvojnými vazbami mnohem méně reaktivní. Lépe odolávají oxidaci i hydrogenaci. Vynikající je zejména termická odolnost benzenového jádra – krakováním se rozkládá na uhlík a vodík až při teplotách nad 750 °C.

Každý uhlovodík, který obsahuje alespoň jedno benzenové jádro, se počítá mezi aromáty bez ohledu na počet, velikost a strukturu substituentů. Ropné aromáty se obvykle rozdělují na skupiny podle počtu benzenových jader v molekule, tj. na monoaromáty, diaromáty, a polyaromáty (tři a více jader).

Monoaromáty se podle druhu substituentu dělí na alkylbenzeny a naftenobenzeny.

Alkylbenzeny. Základní benzen je v ropě provázen řadou alkylderivátů C7 – C10. Pro nižší methylderiváty benzenu jsou zavedeny triviální názvy. Vzhledem k planaritě benzenového jádra u disubstituovaných benzenů neexistuje konfigurační (cis-trans-) izomerie jako u disubstituovaných alkyl cyklohexanů. Konstituční (polohové) izomery dialkylbenzenů jsou tři; polohy 1,2-, 1,3- a 1,4- se označují ortho- (o-), meta- (m-), para- (p-).

toluen, o-xylen, m-xylen a p-xylen
toluen, o-xylen, m-xylen a p-xylen

Trimethylbenzen má tři polohové izomery: 1,2,3-, 1,2,4- a 1,3,5-. Také pro ně se často používají triviální názvy, stejně jako pro isopropylbenzen.

hemellithen, pseudokumen, mesitylen a kumen
hemellithen, pseudokumen, mesitylen a kumen

Tetramethylbenzen (TMB) má tři izomery: 1,2,3,4-TMB (prehniten), 1,2,4,5-TMB (duren) a 1,2,3,5-TMB (isoduren)

Stejně jako u jiných izomerních uhlovodíků, také ve skupinách alkylbenzenů se potvrzuje pravidlo, že v ropách různé provenience je vzájemný poměr jednotlivých izomerů velmi podobný. Dokládá to např. srovnání poměrného zastoupení izomerních alkylbenzenů C9 v různých ropách.

složení skupiny alkylbenzenů C9 v různých ropách
složení skupiny alkylbenzenů C9 v různých ropách

V ropách jsou přítomny všechny existující izomery alkylbenzenů C9. V poměrném zastoupení jasně dominuje 1,2,4-trimethylbenzen, který je také ze všech izomerů termodynamicky nejstabilnější. Rovnovážná směs izomerů při 500 K obsahuje 50 % 1,2,4-trimethylbenzenu a jen minimální množství isopropylbenzenu (0,3 %).

obsah lehkých aromátů v ropách s různým stupněm aromatičnosti
obsah lehkých aromátů v ropách s různým stupněm aromatičnosti

Z tabulky je vidět, že obsah skupiny monoaromátů v ropách různého typu může být až řádově rozdílný. Hmotnostní poměry mezi jednotlivými izomery to však neovlivňuje. Před několika lety to znovu potvrdil rozsáhlý výzkumný projekt (Gulf Research and Development Co., Pittsburgh, USA), ve kterém byl stanoven obsah lehkých alkylbenzenů v 50 ropách ze Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Afriky, Středního východu a Severního moře. Podle výsledků je ve všech zkoumaných ropách např. poměr:

o-xylen / (m-xylen + p-xylen) = 0,35 ± 15 %

Taktéž poměr 1,3,5-trimethylbenzen / 1,2,4-trimethylbenzen u všech rop vychází jen s malým rozptylem kolem hodnoty 0,38. Obsah jednotlivých alkylbenzenů v ropě tedy není nahodilý, ale je zřejmě výsledkem termodynamicky řízených rovnovážných procesů.

Dlouhou dobu nebylo jasné, jakým způsobem se monoaromáty do ropy dostávají. V běžných těžených ropách se obsah monoaromátů pohybuje mezi 5 – 25 %. Tato relativně velká koncentrace ale neodpovídá minimálnímu obsahu benzenových jader v matečné organické hmotě v recentních sedimentech a v různých typech kerogenu. V přírodě je jen málo látek obsahujících benzenové jádro (lignin, silice) a ty nemají velkou příležitost se do organických sedimentů dostat. Hlavní množství monoaromatických uhlovodíků v ropě tedy muselo vzniknout v pozdějších fázích vývoje termochemickými reakcemi z nearomatických prekurzorů.

Nové výzkumy v tomto směru již problém vyjasnily. V laboratořích byly za simulovaných podmínek katageneze (teplota 200 – 420 °C, katalytické působení hornin) krakovány hlavní typy organických sloučenin, které se vývoje ropy zúčastňují, a byla sledována novotvorba aromátů. Výsledky přinesly překvapující zjištění, že alkylbenzeny nevznikají ve významné míře krakováním sloučenin obsahujících naftenické kruhy (jak se předpokládalo), ale krakováním dlouhých alkanických a izoprenoidních řetězců. Stejně dobré výtěžky alkylbenzenů vznikají krakováním mastných kyselin s dlouhým řetězcem, jejich esterů a zejména jejich nenasycených analogů.

Z výsledků modelových pokusů byl odvozen pravděpodobný mechanismus vzniku ropných monoaromátů zahrnující sekvenci těchto kroků:

1) radikálové krakování alifatických řetězců na olefiny a polyeny,
2) posuny dvojných vazeb v polyenech do konjugovaných pozic,
3) cyklizace konjugovaných polyenů na cyklohexadien s nenasyceným alkylem,
4) dehydrogenace cyklohexadienového jádra na benzenové jádro,
5) nasycení alkenylů na benzenovém jádru,
6) izomerace alkylbenzenů s preferencí termodynamicky stabilních izomerů.

V nejjednodušším případě z 1,3,5-hexatrienu vznikne 1,3-cyklohexadien a následnou dehydrogenací benzen:


Za mírnějších podmínek katageneze mohly z nenasycených mastných kyselin vznikat alkylbenzeny s dlouhým alkylem poněkud odlišným mechanismem. Při vhodné poloze dvojné vazby ke karboxylové skupině dochází již za mírné teploty v přítomnosti kyselých hornin k dehydratační cyklizaci (meziproduktem je cyklický keton) za vzniku alkylbenzenů, případně methyl-alkylbenzenů, s dlouhým nerozvětveným řetězcem. Prokázaly to modelové pokusy se zahříváním kyseliny olejové na 250 °C v přítomnosti alumosilikátu. Produktem je bohatá směs uhlovodíků nasycených i aromatických. Mezi alkylaromáty v reakčním produktu převažují dodecylbenzen a všechny tři možné methyl-undecylbenzeny. Předpokládá se, že takovým mechanismem vznikly dvě homologické řady alkylbenzenů a methyl-alkylbenzenů C11 – C27 identifikovaných v západosibiřské ropě (Samotlorskoje). V nalezené homologické řadě alkylbenzenů výrazně dominuje pentadecylbenzen. Důvod se brzy vysvětlil: v mořských řasách je obsažen rovnořetězcový polyolefin C21H32 se šesti dvojnými vazbami. Takový uhlovodík, po konjugaci dvojných vazeb a cyklizaci na alkenylcyklohexadien (mechanismem zprvu uvedeným), snadno během katageneze vytvoří pentadecylbenzen a zvýší tak jeho koncentrací v homologické řadě.

Uvedené představy, že alkylbenzeny a lehké alkany v ropě vznikají ze stejných prekurzorů jsou v současné době mezi geochemiky již všeobecně přijímány. Určitě to však není cesta jediná. Některé alkylbenzeny v ropě jsou zcela jistě reliktem přírodních látek. Typickým příkladem je isopropylbenzen jehož relativní obsah mezi alkylbenzeny C9 je asi 10x vyšší než odpovídá termodynamické rovnováze. K jeho obsahu v ropě během katageneze jistě přispěly některé monocyklické terpeny nesoucí na šestičlenném cyklu isopropylovou skupinu (p-cymen aj.).

Jiným příkladem je těžký alkylbenzen C30H54, který byl nalezen v západosibiřské ropě. Má specifickou strukturu 1,3,4-trimethyl-2-izoalkylbenzenu, kde izoalkyl je neregulerní izoprenoidní řetězec s 21 uhlíky. V ropě je doprovázen řadou alkylbenzenů vzniklých zkracováním izoprenoidního řetězce až k tetramethylbenzenu. Také v tomto případě se jedná o reliktní strukturu vzniklou rozpadem přírodního fotosyntetického barviva karotenu. Ten má molekulu složenou ze dvou trimethylcyklohexenových kruhů spojených dlouhým (22 C) nenasyceným izoprenoidním řetězcem s 9 konjugovanými dvojnými vazbami.

přírodní barvivo β-karoten
přírodní barvivo β-karoten

Neporušený karoten byl identifikován ještě v recentních sedimentech. Jeho koncentrace rychle klesá s hloubkou pohřbení. Alkylbenzen C30H54 a jeho fragmenty mohly z karotenu snadno vzniknout aromatizací cyklohexenového kruhu, přesmykem methylu, odtržením jednoho jádra a nasyceným dvojných vazeb v řetězci:

alkylaromát C30H54 obsažený v ropě
alkylaromát C30H54 obsažený v ropě

Do skupiny ropných monoaromátů patří také svazek benzenového a cyklohexanového jádra:

cyklohexylbenzen
cyklohexylbenzen

Druhý název uhlovodíku je fenylcyklohexan (fenyl je označení jednovazného zbytku odvozeného od benzenu). Matečný uhlovodík a jeho methyl- a dimethylderiváty byly nalezeny v několika australských ropách a v ropě z Brunei. Methyly jsou substituovány na cyklohexanovém i benzenovém jádru. Nejvyšší koncentrace cyklohexylbenzenů byly nalezeny v ropách, které zrály v prostředí bohatém na kyslík. Předpokládá se proto, že uhlovodíky tohoto typu vznikly oxidačním spojením dvou benzenových jader (přes fenoxy radikály) do bifenylového systému a pozdějším nasycením jednoho kruhu.

Naftenobenzeny mají benzenové jádro spojeno (přes dva společné uhlíky) s naftenickým kruhem. Základní uhlovodíky této skupiny jsou dva – s pětičlenným a se šestičlenným naftenickým kruhem. Oba mají triviální názvy:

indan a tetralin (tetrahydronaftalen)
indan a tetralin (tetrahydronaftalen)

Oba tyto uhlovodíky a jejich alkylderiváty jsou běžnou součástí ropy. V molekule teralinu je planární benzenové jádro kondenzováno s jádrem cyklohexanových. Jak je vidět z modelu molekuly, spojení obou jader je možné jen jedním způsobem. Neexistuje zde možnost cis – nebo trans- spojení kruhů (jako u dekalinu). Rigidní benzenové jádro trochu deformuje židličkovou konformaci cyklohexanového kruhu, ale disubstituované alkyly na cyklohexanovém kruhu v konfiguraci cis- nebo trans- být mohou. Naftenobenzeny se hojně vyskytují hlavně v mladých ropách z nehlubokých vrstev. Po delší termické maturaci ropy se přeměňují na diaromáty.

model molekuly tetralinu
model molekuly tetralinu

Diaromáty mají v molekule dvě benzenová jádra, která jsou buď kondenzována (mají dva společné uhlíky), anebo jsou spojena do svazku:

naftalen a bifenyl
naftalen a bifenyl

Číslování uhlíků v kondenzovaných aromatických strukturách začíná od substituovatelné pozice nejblíže k rozvětvení kruhů.

Ve skupinách ropných diaromátů všeobecně převažují methyl- a polymethylnaftaleny. Naftalen je krystalický uhlovodík s bodem tání 80 °C a jeho obsah v ropě je nepatrný. Alkylnaftaleny jsou vesměs kapalné. Z monomethylnaftalenů je v ropě více zastoupen termodynamicky stabilnější 2-methylnaftalen. Obsah dimethylnaftalenů byl přesně stanoven v několika ruských a amerických ropách. Zajímavé je srovnání výsledků: z deseti možných dimethylnaftalenů bylo v ropách nalezeno, s výjimkou 1,8-dimethylnaftalenu, všech devět zbývajících izomerů. Mezi nimi převažují 2,6- a 2,7-izomery, které mají methyly co nejdále od sebe. Asi poloviční koncentraci mají 1,6-, 1,7- a 1,3- dimethylnaftaleny. Zbývající izomery (1,2-, 2,3-, 1,4- a 1,5-) mají koncentrace ještě o něco menší. Převaha izomerů s co nejvzdálenějšími methyly se potvrdila i při stanovení trimethylnaftalenů v několika pakistánských ropách (z bazénů Indus). V relativně největších koncentracích byly nalezeny 1,3,6-, 1,4,6- a 1,3,5-trimethylnaftaleny. Ze všech alkylnaftalenů je v ropě nejvíce tetramethyderivátů. Relativně největší koncentrace opět mají izomery s nejvíce vzdálenými methyly: 1,3,5,7- a 1,3,6,7- tetramethylnaftalen. Předpokládá se, že vznikají izomerací z 1,2,5,6- a 1,2,3,5-tetramethylůnaftalenů, které se v ropách nenacházejí, ale byly identifikovány v bitumenech s nedokončenou maturací.

Z těžších alkylnaftalenů je v ropě v poměrně velké koncentraci přítomen reliktní 1,6-dimethyl-4-isopropylnaftalen, který má triviální název kadalen. Jeho původ je odvozen od přírodního acyklického izoprenoidního alkoholu farnesolu, ze kterého cyklizací vzniká bicyklický seskviterpen kadinen (obsažený v silicích). Dvě cyklohexenová jádra kadinenu se pak v průběhu vývoje ropy dehydrogenují na aromatický kadalen.

farnesol, kadinen a kadalen (1,6-dimethyl-4-isopropylnaftalen)
farnesol, kadinen a kadalen (1,6-dimethyl-4-isopropylnaftalen)

V ropě se také nacházejí diaromáty jejichž dvě aromatická jádra jsou kondenzována s naftenickým kruhem tímto způsobem:

acenaften a fluoren
acenaften a fluoren

Oba základní uhlovodíky a jejich methyl až trimethylderiváty byly identifikovány v různých ropách (romaškinské, egyptské aj.)

Svazek dvou benzenových jader – bifenyl – je bílý krystalický uhlovodík s bodem tání 69 °C. Byl již dříve identifikován v americké ropě Ponca. Nedávno byl izolován v krystalickém stavu z jiné americké ropy (WestEdmond, Oklahoma) a spolu s ním bylo nalezeno i několik jeho methylhomologů. Koncentrace bifenylů v ropě je mnohem menší než koncentrace alkylnaftalenů. Předpokládá se, že bifenyly v ropě vznikají až sekundárně oxidační syntézou dvou benzenových jader (srovn. cyklohexylbenzen).

Polyaromáty se ve spojitosti s ropou definují jako skupina uhlovodíků se třemi až šesti kondenzovanými aromatickými kruhy včetně jejich alkyl a cykloalkyl derivátů. Podle některých analytických norem se obsah polyaromátů v ropné frakci stanovuje jako celkový obsah aromátů minus obsah monoaromátů + diaromátů. V některých jiných oborech (ochrana prostředí, toxikologie aj.) se pod pojmem polyaromatické uhlovodíky (PAHs) rozumí skupina polycyklických aromatických uhlovodíků (často s obsahem heteroatomů) se dvěma a více aromatickými jádry v molekule.V běžných ropách není polyaromátů mnoho. Poměr monoaromátů, diaromátů a polyaromátů je zhruba 43:30:27 (v ropné frakci nad 210 °C).

Ropné triaromáty mají v naprosté většině strukturu fenanthrenu:

fenanthren
fenanthren

Lineárně kondenzovaný izomer – anthracen – je v některých ropách přítomen, ale jen v nepatrných množstvích. Zcela převažují fenanthrenové uhlovodíky. Obsah methyl- a dimethylfenanthrenů je asi 10x větší než obsah základního fenanthrenu. Mezi monomethylhomolgy je více izomerů s methylem v polohách 2- a 3- než v polohách 1- a 9-.

Izomery s methyly v polohách 4- nebo 5- nejsou přítomny vůbec. Během celé dlouhé doby zrání ropy se 1-methylfenanthren zvolna konvertuje na stabilnější 2-methylfenanthren. Oba izomery jsou ale přítomny i v těch nejstarších ropách. Geochemici proto využívají poměr obou izomerů jako měřítko stupně termické maturace ropy. Analyticky se oba izomery v aromatickém podílu ropy snadno stanovují plynovou chromatografii. Na zakotvené fázi OV-1 eluuje 2-methylfenanthren před 1-methyl izomerem (mezi nimi eluuje izomer s methylem v poloze 9-).

Z dimethylfenanthrenů byla identifikována řada izomerů s methyly vzdálenými od sebe. Zcela absentují 1,2,5-trimethyl a 1,2,5,6-tetramethylfenanthreny. Z vyšších alkylfenanthrenů je v ropě obsažen ve výraznější koncentraci 1-methyl-7-isopropylfenanthren, který dostal triviální název reten. Jeho struktura, stejně jako struktura 1-methylfenanthrenu, ukazují na genetickou souvislost s přírodními diterpeny, např. kyselinou abietovou:

kyselina abietová, 1-methyl-7-isopropylfenanthren a 1-methylfenanthren (reten)
kyselina abietová, 1-methyl-7-isopropylfenanthren a 1-methylfenanthren (reten)

Mezi ropnými triaromáty jsou také silně zastoupeny methylderiváty cyklpentanofenanthrenu a tetrahydrochrysenu. Základní uhlovodíky mají následující struktury:

1,2-cyklopentanofenanthren a 1,2,3,4-tetrahydrochrysen
1,2-cyklopentanofenanthren a 1,2,3,4-tetrahydrochrysen

Uhlovodíky s pětičlenným kruhem vznikly aromatizací steranů, odštěpením jejich alkylových řetězců a částečnou demethylací. Methylderiváty tetrahydrochrysenu vznikly degradací triterpenoidů.

Z tetraaromátů se v ropě nacházejí hlavně methylderiváty cyklopentanochrysenu, které vznikly degradací triterpanů hopanové řady, a jiné relikty triterpanů se strukturou tetrahydropicenu:

1,2-cyklopentanochrysen a 1,2,3,4-tetrahydropicen
1,2-cyklopentanochrysen a 1,2,3,4-tetrahydropicen

Uhlovodíky se 5 a 6 aromatickými kruhy v molekule tvoří 30 až 40 % skupiny ropných polyaromátů. Jejich struktury nemají žádnou přímou souvislost s přírodními látkami. Vznikají v procesech katageneze a metageneze nahodilou kondenzací aromatických jader do větších celků. Jejich koncentrace v ropě roste se zralostí ropy a zejména s intenzitou termické expozice. Hlavní typy těchto nejtěžších ropných polyaromátů mají následující struktury:

perylen, 3,4-benzopyren a 1,12-benzoperylen
perylen, 3,4-benzopyren a 1,12-benzoperylen

V nomenklatuře polyaromátů se poloha přikondenzovaného benzenového jádra často vyjadřuje prefixem benzo (nebo jen benz, následuje-li v názvu samohláska) a malým písmenem v hranaté závorce, které označuje společnou vazbu C-C benzenového jádra se základním uhlovodíkem. Písmeno a značí vazbu mezi uhlíky 1-2, b vazbu 2-3, c vazbu 3-4 atd. Tak např. 3,4-benzopyren lze také nazvat benzo[c,d]pyren. Aromatický uhlovodík 1,12 –benzoperylen může být označen jako benzo[g,h,i]perylen (společné vazby jsou tři).

Pro sledování aromatických uhlovodíků v ropě se osvědčují spektroskopické metody. Pro stanovení polyaromátů je výhodná zejména hmotnostní spektrometrie, poněvadž s rostoucím počtem aromatických kruhů v molekule roste i zastoupení molekulových iontů ve spektru. Typický je i vznik iontů s dvojnásobným nábojem M++(s poloviční hodnotou m/z). Výsledky analýz těžkých aromatických frakcí se obvykle třídí podle faktoru z ze stanoveného sumárního vzorce CnH2n – z (viz tabulku). Tak byl v nejtěžších podílech americké ropy identifikován i dibenzoperylen (7 kruhů). Z těžkých podílů gruzínské ropy byly extrakcí a vakuovou destilací izolovány krystalické polyaromáty (s bodem varu 540 – 560 °C) které podle hmotnostní spektrometrie obsahují uhlovodíky CnH2n – 18 až CnH2n – 44.


Některé aromatické uhlovodíky obsažené v ropě jsou sledovány jako škodliviny. Americká agentura pro ochranu prostředí (EPA) zařadila (mimo jiné) naftalen, acenaften, fluoren, fenanthren, benzopyren a benzoperylen mezi tzv. perzistentní organické polutanty (POP). Tyto látky dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí, mají schopnost vázat se na prach a v živých organismech se snadno akumulují. Aromáty se dvěma a třemi kruhy jsou toxické zvláště pro vodní organismy.

K nejzávažnějším škodlivým vlivům polyaromatických uhlovodíků patří jejich karcinogenita. S počtem kondenzovaných aromatických jader v molekule karcinogenta uhlovodíků stoupá a je maximální u uhlovodíků s pěti benzenovými jádry. Pak opět klesá. Například benz[a]anthracen (neboli benzo[b]fenanthren) se 4 kruhy je podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) považován za slabý karcinogen. Ve srovnání s ním je karcinogenní potenciál dibenzo[a,h]anthracenu s 5 kruhy desetkrát větší.

Karcinogenita aromatických uhlovodíků je závislá především na struktuře molekuly. V mnoha případech již malá změna struktury výrazně ovlivní karcinogenní potenciál látky. Substituce methylovými skupinami může karcinogenitu základního polyaromatického uhlovodíku podstatně zvýšit. Například 7,12-dimethylbenz[a]anthracen je již zařazen mezi silné karcinogeny. Obecně jsou však vícekrát substituované polyaromáty s delšími alkyly méně karcinogenní než základní uhlovodíky. Mnoho záleží na geometrii molekuly. Dobře je to patrno ze srovnání izomerních polyaromátů. Například silný karcinogen benzo[a]pyren (užívaný jako standard) je podle IARC klasifikován jako lidský karcinogen ve skupině 1. Naproti tomu izomerní benzo[e]pyren, s jinou polohou jednoho jádra, karcinogenní není a je zařazen podle IARC do skupiny 3:

benzo[e]pyren (není karcinogenní) a benzo[a]pyren (silný karcinogen)
benzo[e]pyren (není karcinogenní) a benzo[a]pyren (silný karcinogen)

Mechanismus karcinogenního účinku benzo[a]pyrenu je již detailně objasněn: po vniknutí do organismu je jedno aromatické jádro uhlovodíku účinkem detoxikačních enzymů (cytochromu P450) redukováno s následným zavedením dvou hydroxylových a jedné epoxidové funkční skupiny. Vzniklý reaktivní metabolit (diolepoxid) se pak kovalentně váže na specifická místa DNA (exocyklické amino- skupiny) živého organismu. Polyaromáty tohoto typu jsou vlastně prokarcinogeny, karcinogenní účinky mají až jejich metabolity.

Výzkum karcinogenity polyaromátů je nyní ovlivňován hypotézou o rozhodujícím vlivu „zálivu“ (Bay region) a „fjordu“ v obrysové struktuře molekuly (viz obr.). Hypotéza vychází z faktu, že všechny polyaromáty, klasifikované podle IARC jako karcinogeny, mají ve struktuře „záliv“. Je ovšem také pravda, že některé polyaromáty, které ve struktuře „záliv“ mají, karcinogenní nejsou (viz např. benzo[e]pyren). Náhrada vodíku methylem na kraji „zálivu“ vede k distorzi jinak planární molekuly a ke zvýšení karcinogenity polyaromátu.

dibenzo[a,l]pyren a Karcinogenní reaktivní metabolit (diolepoxid)
dibenzo[a,l]pyren a Karcinogenní reaktivní metabolit (diolepoxid)

Vliv „fjordu“ je ještě výraznější: dibenzo[a,l]pyren (na obr.), který má v obrysu molekuly jak „záliv“, tak i „fjord“ je nejsilnějším dosud popsaným karcinogenem.

Podle analýz hmotnostní spektrometrií víme, že v ropě je obsažena bohatá směs polyaromatických uhlovodíků, mezi nimiž vysoko převažují vyšší alkylderiváty nad základními uhlovodíky.. To je také příčina, proč ropné frakce jsou méně karcinogenní než frakce černouhelného dehtu, kde naopak převažují nealkylované základní polyaromáty. Přesto ropa a její frakce vykazují určitý karcinogenní potenciál. Již před lety byla v rámci mezinárodní spolupráce (API, CONCAWE, Mobil) hodnocena karcinogenita ropných olejů dvouletými dermálními testy na myších (sledoval se výskyt kožních tumorů). Výsledky ukázaly silnou korelaci mezi karcinogenní aktivitou a obsahem polyaromátů v oleji (stanoveným extrakcí DMSO, metoda IP-346). Prakticky výlučnými původci této karcinogenni (i mutagenní) aktivity jsou polyaromáty se 3–7 kruhy v molekule. Koncentrát aromátů získaný z olejů extrakcí DMSO obsahuje 50-70 % vícealkylovaných aromátů s jedním, dvěma a třemi kruhy, které, jsou-li individuálně testovány, nevykazují žádnou karcinogenní aktivitu. Právě ten zbývající podíl nesubstituovaných nebo málo substituovaných aromátů se 4-7 kruhy v molekule karcinogenitu celé frakce způsobuje.

Uvedené výsledky vysvětlují, proč je plynový olej z atmosférické destilace, obsahující aromáty se 2-3 kruhy, méně karcinogenní než vakuový plynový olej, který obsahuje aromáty se 4-6 kruhy.

Testování ropných výrobků na karcinogenitu a mutagenitu se stále aktualizuje a používané metody se zpřesňují. Vzhledem k omezování testů na pokusných zvířatech, se dlouhodobé dermální studie nyní často nahrazují rychlejšími testy.

Rozšířený je jednoduchý test IP-346, při kterém se ropná frakce extrahuje dimethylsulfoxidem (DMSO) a hmotnostní výtěžek je měřítkem obsahu karcinogenních polyaromátů. U lehčích produktů (s větším podílem vroucím pod 300 °C) nedává tento test příliš spolehlivé výsledky, poněvadž extrakt obsahuje z části i nekarcinogenní polyaromáty.

Dlouhodobé dermální testy na zvířatech se v současné době obvykle nahrazují rychlými testy na genové úrovni. Například známý Amesův mikrobiální test používá mutantní kmeny bakterie Salmonella typhimurium. Bakterie se vystaví účinku testované látky a po přiměřené době se spočítají kolonie revertovaných buňek. Postup byl adaptován pro testování karcinogenity uhlovodíkových směsí (extrakt DMSO). Výsledky Amesova testu velmi dobře korelují (r = 0,97) s výsledky klasických dermálních studií. Jiný mikrobiální test používá speciální kmeny Escherichia coli. V podobném testu se sledují letální mutace u mušky Drosophila melanogaster. Test umožňuje v krátkém čase identifikovat látky karcinogenní pro lidi.

Nedostatečnou diskriminační schopnost metody IP-346 zajímavým způsobem vyrovnává nová metoda využívající nukleární magnetickou rezonanci (400 MHz, FT-NMR). Měření protonového NMR spektra extraktu DMSO dokáže u polyaromatických uhlovodíků z chemického posunu (8,3-9,2 ppm) rozlišit dva vodíkové atomy vázané na kraji strukturního „zálivu“ (tzv. „bay region hydrogens“ BRH) od ostatních aromatických a případných alifatických vodíků v molekule. Výsledek se vyjadřuje jako kvantitativní obsah BRH, tj. obsah vodíkových atomů umístěných na kraji „zálivů“ a „fjordů“ v testované frakci. Překročí-li obsah těchto BRH ve frakci hodnotu asi 1400 ppm, je karcinogenní potenciál frakce spolehlivě prokázán. Metoda byla kontrolována na 135 ropných frakcích z různých technologických proudů a ve všech případech byly výsledky NMR metody v souladu s dermálními biotesty. Například různé nerafinované vakuové destiláty poskytly výsledky v těchto mezích: IP-346: 5-12 % hm. ; NMR: 1500 – 3200 ppm ; dermální testy (výskyt tumorů): 20 – 60 %.

V celém světě je okolo 500 000 pracovníků zaměstnáno při těžbě ropy, její dopravě a zpracování. Ještě mnohem větší počet lidí přichází s ropou a ropnými výrobky do častého styku. Nelze proto vyloučit, že u mnoha lidí dojde k expozici přes kůži, inhalací apod. Ve všech průmyslových státech se proto karcinogenita ropných produktů klasifikuje a všechny ropné produkty musí být při dopravě a skladování označeny příslušnými symboly nebezpečnosti. Ani ty dlouhodobé testy na pokusných zvířatech nejsou někdy zcela jednoznačné. Například při studiích, ve kterých se myším aplikuje zkoušená frakce opakovaně na kůži 3x týdně po dobu 105 týdnů a sleduje se výskyt tumorů, není někdy jisté, zda tumory vznikly skutečně genotoxickým mechanismem. Pozdní vývin dermálních tumorů po dvouleté aplikaci může mít sekundární příčinu v dlouhodobé iritaci kůže. Pochybnosti někdy mohou vzbudit i negativní výsledky testů. Vzhledem k závažnosti možných následků u mezinárodních i národních institucí všeobecně převládá tendence při pochybnostech zařadit látku do kategorie s vyšším stupněm nebezpečnosti.

Kontakty


remeron

remeron

yasmin

yasmin

cortaid

cortaid flex32.dk

estrace

estrace website

imuran

imuran

benadryl

benadryl website

zofran

zofran zombori.de

polyethylene

polyethylene saniblog.ch

elavil

elavil nordteams.se

myrbetriq

myrbetriq nottinghamchildrensphysio.co.uk

requip

requip

adalat

adalat link

estrace

estrace link

timoptic

timoptic

tylenol

tylenol bibob.info

revia

revia redirect

samsca

samsca

atarax

atarax luciomargiotta.com

cialis

cialis paulownia-predaj.sk

yasmin

yasmin

rocaltrol

rocaltrol

lioresal

lioresal saramortsell.se

clarinex

clarinex vasefuglsang.dk

furadantin

furadantin click here

lexapro and weed

lexapro weed effects online

abortion clinics raleigh nc costs

abortion clinics raleigh nc costs saluslab.com

abortion charlottesville va

abortion charlottesville va newchristianherald.org

cost of medical abortion dallastx

cost of medical abortion dallastx offeringoflight.com

abortion clinics newark nj

abortion clinics newark nj go

abortion clinic setauket ny

abortion clinic setauket ny istitutomarcopolopadova.it

abortion clinic in downey ca

abortion clinic in downey ca fortsonent.org

abortion pill

pill abortion click here

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg side effects redirect

order abortion pill online usa

abortion pill usa legal

benadryl and pregnancy risks

benadryl pregnancy congestion

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone online india read here

am i pregnant quiz early signs

am i pregnant quiz early signs website

venlafaxine to buy

buy generic venlafaxine go

lexapro weed and alcohol

lexapro and weed

viagra and weed dangerous

viagra and weed website

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone online online

buy naltrexone

buy naltrexone online canada click

am i pregnant or just late quiz

am i pregnant quiz for teenagers open

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone

buy naltrexone no prescription

can you buy naltrexone over the counter open

low dose naltrexone buy

buy naltrexone

mixing melatonin and weed

melatonin and weed

benadryl pregnancy

benadryl pregnancy congestion david.hindersson.com

naltrexone buy

buy naltrexone

venlafaxine buy

venlafaxine buy online mercygraceforgiveness.org

melatonin and weed trip

melatonin and weed click

where to buy naltrexone

can you buy naltrexone over the counter

duloxetine buy

buy duloxetine

abortion pill over the counter in usa

usa buy abortion pill online

melatonin pregnancy safety

melatonin pregnancy safety website

melatonin weed and alcohol

melatonin and weed

sertraline 50mg tablets

sertraline 50mg tablets

where can i get the abortion pill

abortion pill

naltrexone buy online canada

buy naltrexone canada puppyslife.com

lexapro and weed good

lexapro and weed

fluoxetine 20mg side effects

fluoxetine cap 20mg burroealici.it

am i pregnant or just late quiz

am i sick or pregnant quiz read

how long does the medical abortion pill take to work

how long does it take the abortion pill to work online

buy naltrexone online cheap

buy naltrexone online link

fluoxetine 20mg

buy fluoxetine

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone

1mg melatonin and pregnancy

1mg melatonin and pregnancy

how to buy naltrexone

where to buy low dose naltrexone

am i pregnant teenage quiz

am i pregnant or stressed quiz

buy venlafaxine online

venlafaxine uk buy blog.larsole.dk

where can i go to get an abortion pill

where can i get an abortion pill from

naltrexone where to buy

buy naltrexone

melatonin pregnancy

melatonin and pregnancy

citalopram 20mg tablets

citalopram 20mg side effects hikebikeclimb.net

where to buy naltrexone

buy naltrexone

fluoxetine 20mg tablets

buy fluoxetine

melatonin and weed erowid

melatonin and weed

am i pregnant quiz nhs

am i pregnant quiz early signs of pregnancy

sertraline 50mg

sertraline 50mg tablets go

zoloft weed and alcohol

zoloft weed reddit

fluoxetine 20mg capsules

20mg fluoxetine redirect

duloxetine buy online

buy duloxetine

zoloft vs weed

zoloft and weed

buy naltrexone online

buy naltrexone from trusted pharmacy read here

mirtazapine 15mg tablets

mirtazapine 15mg uk read here

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone canada xnaessentials.com

zoloft vs weed

zoloft weed interaction

buy low dose naltrexone canada

naltrexone where to buy

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone 3mg

zoloft and pregnancy

zoloft and pregnancy first trimester blog.sportsonline.com.au

buy naltrexone online canada

naltrexone buy online dadm.dk

zoloft weed and alcohol

zoloft smoking weed nightoutatberlin.jaxblog.de

buy cheap sertraline

buy sertraline 100mg dotnetcoimbatore.com

lexapro and weed

lexapro and weed

naltrexone buy uk

buy naltrexone

lexapro and weed safe

lexapro and weed trip

naltrexone buy uk

naltrexone where to buy

buy citalopram online

where can i buy citalopram blog.paulinesjewelrybox.com

mirtazapine buy online uk

buy mirtazapine

buy amitriptyline no prescription uk

buy amitriptyline

medical vs surgical abortion cost

surgical abortion vs medical mirkamali.ir

buy duloxetine 60 mg

buy duloxetine

buy mirtazapine 30mg

buy mirtazapine online

buy amitriptyline online uk

buy amitriptyline

symbicort asthma

symbicort

buy naltrexone ireland

naltrexone for pain website

naltrexone implant

naltrexone implant damonpayne.com

naltrexone implant

naltrexone

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

albuterol otc walgreens

albuterol otc

albuterol otc

albuterol otc walgreens blog.ladymaggie.com

naltrexone side effects

naltrexone

alcohol and mirtazapine

mirtazapine side effects

symbicort 160/4.5

symbicort asthma attack nivot.org

ciproxin

ciproxin

sertraline and alcohol use

sertraline and alcohol death

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol cvs

buy naltrexone 3mg

naltrexone dosage read here

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed

symbicort generic alternative

symbicort

citalopram alcohol blackout

citalopram 20mg and alcohol coyotesgame.com

cialis pillola

pillola cialis per uomo blog.hologrambirds.com

viagra prodej praha

viagra

mixing melatonin and weed

mixing zoloft and weed

pillola cialis scaduta

tadalafil generico 5 mg prezzo

low dose naloxone vs naltrexone

low dose naloxone vs naltrexone read here

over the counter albuterol inhaler walmart

over the counter albuterol walgreens online

mixing weed and adderall

mixing ibuprofen and weed

citalopram alcohol interactions

citalopram and alcohol

narcan vs naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol walgreens click here

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

mixing lexapro and weed

mixing viagra and weed

cialis generico italia

cialis generico online click

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed motoblog.benndorf.de

symbicort generic canada

symbicort otc blog.chessendgames.com

symbicort asthma action plan

symbicort

cialis online

tadalafil prezzo read here

benadryl and pregnancy tests

benadryl pregnancy second trimester

viagra cena

viagra na prodej blog.pleasetech.com

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

ventolin over the counter canada

ventolin

acquistare cialis 5 mg

cialis generico go

fluoxetine and alcohol interaction

fluoxetine and alcohol liver

cialis generico prezzo piu basso

generico cialis italia

pregabalin 150

pregabaline sandoz mha.dk

viagra cena dr max

viagra cena blog.caregiverlist.com

mirtazapine and alcohol cravings

mirtazapine weight gain read here

naloxone and naltrexone

compare naloxone and naltrexone

amitriptyline and alcohol side effects

amitriptyline sleep shellware.com

fluoxetine and alcohol nhs

fluoxetine and alcohol withdrawal go

fluoxetine alcohol liver

prozac alcohol liver online

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

naltrexone vs naloxone usmle

is naloxone and naltrexone the same go

naloxone versus naltrexone opioid

naloxone nalorphine and naltrexone read here

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

sertraline withdrawal

sertraline withdrawal

viagra prodej

viagra prodej praha blog.pragmos.it

ventolin inhaler

ventolin syrup

viagra prodej cena

viagra generika

symbicort inhaler cost

symbicort forte turbuhaler tonydyson.co.uk

buprenorphine naloxone and naltrexone

when to use naloxone vs naltrexone sunilrav.com

tadalafil online

cialis generico online italia consegna veloce open

naltrexone and naloxone difference

difference between naltrexone and naloxone

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine alcohol hangover cogimator.net

mixing ibuprofen and weed

mixing xanax and weed read here

naloxone compared to naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

generico cialis italia

cialis generico online blog.fetish-kinks.com

lexapro and pregnancy risks

lexapro pregnancy risk redirect

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

pillola cialis controindicazioni

acquistare cialis originale on line

naloxone vs naltrexone

naloxone versus naltrexone opioid

augmentin sciroppo

augmentin compresse

viagra prodej praha

viagra cena dr max read here

albuterol otc alternative

over the counter albuterol inhaler click

fluoxetine alcohol

fluoxetine and alcohol

cialis generico in farmacia

tadalafil generico prezzo

naltrexone vs naloxone

potency of naloxone and naltrexone

tadalafil online

cialis generico 2017 click here

prednisolon og alkohol

prednisolon redirect

prednisolon kol

prednisolon

citalopram hydrobromide and alcohol

citalopram and alcohol

naltrexone and naloxone difference

naltrexone vs naloxone mechanism of action carp-fishing.nl

acquistare cialis online

cialis generico

prednisolon bivirkninger

prednisolon

amlodipin

amlodipine go

viagra prodej cena

viagra cena

citalopram alcohol anxiety

citalopram and alcohol

how to buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy second trimester mipnet.dk

tadalafil generico sandoz

cialis generico open

methyl naltrexone vs naloxone

difference between naltrexone and naloxone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol rt66casino.com

over the counter albuterol inhaler walmart

otc albuterol sulfate

ventolin over the counter canada

ventolin

amlodipine

amlodipine xn--sorpendlerklub-sqb.dk

lamictal pregnancy birth defects

lamictal pregnancy

naltrexone implant

naltrexone

cialis generico 2017

cialis controindicazioni

mixing lexapro and weed

mixing adderall and weed

serevent generic

serevent side effects

cialis generico 5 mg

cialis online testbed.idippedut.dk

naltrexone online

naltrexone online

seroquel monographie

seroquel notice

pillola cialis prezzo

cialis generico prezzo

ventolin vs proair cost

ventolin vs proair

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

generico cialis italia

cialis generico online blog.lakerestoration.com

pregabaline beker

pregabaline sandoz redirect

tadalafil generico 5 mg prezzo

cialis generico

can you drink alcohol with sertraline

sertraline reviews

generico cialis italia

pillola cialis cosa serve

buscopan reflusso

buscopan

buy abortion pill uk

cheap abortion pill online

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone oral reviews click here

buy abortion pill

abortion pill online pharmacy uk

abortion pill online uk

buy abortion pill

ciproxin sciroppo

ciproxin read here

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews yunaweddings.com

abortion pill online pharmacy

abortion pill online uk

ventolin vs proair price

ventolin vs proair price read here

abortion pill online pharmacy uk

buy abortion pill

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews

rescue inhaler otc

otc asthma inhaler uk

otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...